Click to listen highlighted text!

Rivningslov och marklov

Senast ändrad: 20 okt, 2022

Om du vill riva en byggnad inom detaljplanerat område eller utföra markarbete som schaktning eller fyllning behöver du rivningslov respektive marklov.

 

Rivningslov

Ett rivningslov krävs om fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. En kontrollplan för rivning måste upprättas och tas beslut på av handläggare.

Undantag:

  • Rivningslov behövs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, t.ex. skärmtak eller friggebodar.
  • Rivningslov krävs inte för byggnader som är avsedda för totalförsvaret och är hemliga. Innan lovpliktiga åtgärder görs på sådana byggnader ska samråd ske med Länsstyrelsen

Även om rivningslov inte krävs för en åtgärd har man rätt att få en ansökan prövad om man vill det. En frivillig ansökan kan man göra för att få ett skriftligt bevis på att åtgärden är förenlig med plan- och bygglagen.

 

Rivningsanmälan

En anmälan vill vi ha om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Tillsammans med din rivningsanmälan måste vi ha en kontrollplan för rivning som handläggaren ska fatta beslut på.

Undantag:

  • Bygglovsbefriat skärmtak
  • Liten tillbyggnad utanför sammanhållen bebyggelse som inte kräver bygglov
  • Ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring eller
  • Byggnad som är avsedd för totalförsvaret och är hemlig.

 

Varför krävs lov eller anmälan för rivning?

Syftet är att främja återbruk av byggmaterial och kontrollera så att alla farliga ämnen tas omhand på rätt sätt. För att skydda värdefulla byggnader och miljö samt att det kan finnas giftiga ämnen som kan påverka omgivningen vid rivning. Det är därför det är så viktigt att rivningen genomförs på ett så säkert och ansvarsfullt sätt som möjligt. I den skriftliga lovansökan/anmälan och kontrollplanen måste byggherren beskriva vad det är för typ av rivning, hur den ska genomföras och hur rivningsmaterialet ska tas omhand.

Vid en ansökan om rivningslov ska blanketten ansökan om lov fyllas i samt ritningar/foton över byggnaden som ska rivas skickas in. Vid anmälan ska anmälningsblanketten fyllas i och skickas in tillsammans med ritningar/foton, för att skynda på processen kan en kontollplan för rivning bifogas.

Är du osäker på om du behöver rivningslov eller inte? Välkommen att kontakta bygglov. Kontaktinformation hittar du i högerkolumnen. Där hittar du även en länk till blanketterna du behöver för anmälan och rivningslov.

 

Marklov

Inom områden med detaljplan behöver du, om inte annat har bestämts i planen, så kallat marklov för att avsevärt höja eller sänka marknivån för tomter eller allmänna platser, normalt +/- 0,5 meter. Om planen anger ett visst höjdläge för markytan behövs inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Marklov behövs inte utanför detaljplanerat område men kan behöva tillstånd från andra myndigheter eller förvaltningar.

Så ansöker du

Ansökan för mark- och rivningslov görs på samma blankett som för bygglov och kompletteras med ritningar som behövs för att ärendet ska kunna handläggas. Se länk för blanketter i högerkolumnen. Förutom blanketten, skicka även in:

  • Situationsplan. Den ska vara försedd med fastighetsbeteckning, norrpil och skalstock. Situationsplanen ska ritas med kommunens baskarta som underlag.
  • På planritningen ska du redovisa vilken/vilka byggnader som ska rivas.
  • Rivningsplan
  • Inventering av rivningsavfall

Du kan behöva en kontrollansvarig. Hör alltid av dig till oss på bygglov innan du kontaktar en kontrollansvarig.

Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och det som går att återvinna sorteras ut. Från och med den 1 augusti 2020 gäller nya krav för utsortering av bygg- och rivningsavfall vid källan. Här kan du läsa mer om vilka krav som gäller. 

 

Kontakt

Samhällsbyggnad
Telefontider bygglovhandläggare

Måndag 11-12
Tisdag 11-12
Torsdag 11-12
Fredag 11-12

Telefon medborgarservice 0431-770 00

Skicka meddelande till samhällsbyggnad

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!