Click to listen highlighted text!

Kungörelser

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Innan ett nytt bygglov beslutas som avviker från detaljplan eller som berör ett område som saknar detaljplan får exempelvis sakägare tillfälle att yttra sig. Synpunkter på bygglovet ska lämnas skriftligen inom två veckor från kungörelsedagen. Här ser du aktuella kungörelser.

 

Bygglov för nybyggnad av 36 meter högt fackverkstorn samt tillhörande teknikbod

Net4Mobility AB har genom Rejler Sverige AB ansökt om bygglov för ett telekommunikationstorn med totalhöjden 36 meter med tillhörande teknikbod på fastigheten Hemmeslöv 45:1. Enligt gällande detaljplan är markanvändningen natur. Myndighetsnämnden har möjlighet att ge bygglov för åtgärder som tillgodoser ett allmänt intresse i detaljplaner där genomförandetiden gått ut. Som närboende ges du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Har du synpunkter vill vi ha dem skriftligt senast den 28 januari 2018. Ange egen fastighet i ditt svar.

 

Bygglov för att sätta upp en telekommunikationsanläggning

Telia Sverige AB har ansökt om bygglov för att sätta upp en telekommunikationsanläggning i form av en 24 meter hög monopolemast på fastigheten Boarp 2:25. Masten sätts upp för att förbättra mobilnätet i området. Masten placeras inom detaljplanelagt område för Norrvikens trädgårdar, nordost om Villa Abelin och strax norr om miljöhusen och transformatorstationen.

 

Bygglov för att återuppföra en byggnad för Stora Blås:s verksamhet på fastigheten Båstad 109:2

 

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!