Click to listen highlighted text!

Bygglovprocessen

Senast ändrad: 14 mar, 2022

Vill du bygga nytt, bygga ut eller byta fasad på ditt hus? Då behövs till största säkerhet ett bygglov. På den här sidan kan du läsa mer om bygglovsprocessen. Hur går en ansökan till och vad krävs egentligen för att du ska få ditt beslut så fort som möjligt?

 

1. Sök bygglov

Ta först reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller inte, se länk till höger här på sidan. Om det gör det ska du lämna in en ansökan om bygglov inklusive ritningar. Ansökningsblanketten och övriga handlingar som ska användas finns i vårt blankettarkiv. Med hjälp av länken här intill kan du läsa mer om vilka handlingar vi kräver, titta gärna på exempelritningarna så du vet hur ritningarna ska vara upprättade.

OBS! Tänk på att skicka in alla ritningar och bilagor som vi ber om med en gång. På det viset spar du både tid och pengar. Handläggningen går snabbare, speciellt om din ansökan följer bestämmelserna i detaljplanen.

Ansök gärna via vår e-tjänst. Bank-ID krävs för att logga in. Det går även bra att skicka in ansökan via mejl till samhallsbyggnad@bastad.se eller via post till Båstads kommun, Bygglovsavdelningen, 269 80 Båstad.

 

2. Dags för handläggning

När din ansökan är komplett har vi 10 veckor på oss att ta ett beslut i ärendet. Handläggaren bedömer om ditt förslag följer planbestämmelserna och om utformningen och placeringen är lämplig för platsen med hänsyn till stads- och landskapsbilden och natur- och kulturvärdena.

Ibland skickar handläggarna ut remisser till sakägare och myndigheter. Med sakägare menas personer som kan komma att påverkas av ditt bygge, till exempel grannar. Myndigheter kan till exempel vara kommunens miljöavdelning eller räddningstjänsten.

 

3. Nu fattas beslutet

Efter att alla har sagt sitt fattas ett beslut om bygglov. Observera dock att detta inte innebär att det är fritt fram att bygga. För att få starta byggnationen krävs ett startbesked. I samband med bygglovet beslutas även om vem som ska vara kontrollansvarig i ärendet. Tänk även på att bygget måste vara påbörjat inom två år från beslutet vunnit laga kraft och avslutat inom fem år från samma datum. Om man inte kan hålla tidsramarna måste man ansöka om nytt lov för att få bygga  samt startbesked. Se gärna filerna nedan:

Har du fått bygglov? Tänk på det här innan du börjar bygga – YouTube
Byggherrens ansvar – YouTube
Den kontrollansvarigas roll – YouTube

 

Överklagan

Har du fått avslag på din ansökan? Du kan överklaga beslutet till Länsstyrelsen i Skåne, men det måste ske inom tre veckor från den dagen som du tog del av beslutet. Överklagan ska inte skickas direkt till Länsstyrelsen (men det ska adresseras dit), utan lämnas till Samhällsbyggnad för rättidsprövning. Sedan skickar vi vidare överklagan. Läs mer om hur du överklagar, se länk i högerkolumnen.

 

Förenklad delgivning

I de fall beslut kan överklagas använder vi i vissa fall så kallad förenklad delgivning. Det innebär att handlingarna sänds till mottagarens senast kända adress och nästa arbetsdag sänds ett kontrollmeddelande. När det gått två veckor från datumet då handlingarna skickades, anses mottagaren ha tagit emot handlingen och tagit del av innehållet. Totalt tar det alltså 5 veckor efter att beslutet skickats tills det har vunnit laga kraft. Detta eftersom man räknas som delgiven 2 veckor efter att beslutet skickades. Sedan har man 3 veckor på sig att överklaga.

 

4. Tekniskt samråd

Den utsedda kontrollansvariga hjälper dig att ta fram en kontrollplan för projektet, vilken ska lämnas in inför det tekniska samrådet. Det är ett dokument som berättar vilka kontroller som ska utföras för det aktuella projektet och vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till Samhällsbyggnad.

I samband med bygglovet skickas en kallelse till tekniskt samråd ut till dig. På det tekniska samrådet ska byggherren, kontrollansvarig och eventuellt berörda myndigheter närvara. Vid mötet går man bland annat igenom bygglovet, arbetets planering och tillsyns- och kontrollåtgärder. Mötet protokollförs och protokollet skickas sen ut till alla närvarande, där anges eventuella kompletteringar. Har ingen kontrollansvarig krävts i ärendet krävs inte heller tekniskt samråd.

 

5. Dags att börja bygga

När eventuella kompletteringar som nämnts i protokollet från det tekniska samrådet är inlämnade kan startbesked lämnas. I startbeskedet fastställs kontrollplanen som ska gälla för byggarbetenas genomförande. När startbesked är beslutat så får byggarbetena påbörjas. Påbörjas bygget utan startbesked tas en sanktionsavgift ut av dig. Avgiften kan inte kommunen nedsätta eller låta bli att besluta om men du har möjlighet att vidta rättelse genom att återställa det utförda. För en del ärenden kommer ett startbesked att skrivas med i bygglovsbeslutet. Allt beroende på omfattning av byggnadsförslaget, vilka kompletteringar som behöver redovisas med mera.

 

6. Arbetsplatsbesök

Om en kontrollansvarig har krävts kommer vi troligen att göra minst ett besök på byggarbetsplatsen, så kallade arbetsplatsbesök. Vid besöket kontrolleras att kontrollplanen följs. Den kontrollansvariga ska närvara tillsammans med byggherren. Dokumentation över besöket ska skrivas.

 

7. Slutsamråd och slutbesked

Vid slutsamrådet gås byggnationen och kontrollplanen igenom. Kontrollansvarig ska ha skrivit ett utlåtande med noteringar om hur byggnationen följt kontrollplanen och vilka eventuella noteringar som finns om själva utförandet. Mötet protokollförs av oss så att sedan ett slutbesked kan meddelas om allt gått rätt. Efter detta får byggnaden tas i bruk. Om byggnaden/byggnadsdelen tas i bruk genom att saker eller möbler ställs in innan slutbesked utfärdats, tas en sanktionsavgift ut.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!