Bygga pool

Det kan krävas bygglov för stödmurar och plank kring pooler och främst pooltak som är högre än 0,9 m. Läs mer på Boverkets hemsida vad som gäller för att bygga pool.
Det är också viktigt att du bygger poolen barnsäkert och har ett bra skydd runt och över den. Du kan läsa mer om säkerhet på Boverkets hemsida.
 

 

VA-anmälan

Om du ska bygga en pool som påverkar VA-installationen i din fastighet ska du göra en VA-anmälan till NSVA. Med VA-anmälan ska du skicka in en ritning som visar hur poolen ska kopplas till VA-nätet. NSVA kontrollerar att allt ser rätt ut och ger råd.

 
Bor du inom ett vattenskyddsområde ska du alltid kontakta miljöavdelningen innan du köper en pool eftersom det kan finnas särskilda regler för installation och skötsel. Miljöavdelningen nås via kundcenter på telefon 0431-77 000 eller via mejl samhallsbyggnad@bastad.se.
 

 

Fylla pool

Båstads kommun har ont om grundvatten och av den anledningen är det olämpligt att använda grundvattnet till fyllning av pooler.

 
Om du har kommunalt vatten går det under vissa omständigheter bra att fylla poolen med detta under förutsättning att du följer NSVA:s anvisningar. Innan du fyller din pool måste du kontrollera att det inte råder bevattningsförbud eller att det finns andra hinder som gör att det är olämpligt att belasta det kommunala dricksvattennätet.
 
Vatten från enskilda vattentäkter får enbart användas för husbehovsförbrukning, dvs matlagning och hygien. Det är inte tillåtet att fylla din pool med vatten från egen borra. Har du enskilt vatten behöver du kontakta ett spolföretag för att köpa vatten från dem.

 

Tömma pool

Vatten från pooler innehåller ofta höga halter av klor som är skadligt för vattenlevande djur. Det är därför inte tillåtet att släppa ut poolvatten direkt till vattendrag, dammar eller hav. Utsläpp av poolvatten ska i första hand ske på din egen fastighet. Detta görs bäst genom att vattnet leds ut till en genomsläpplig yta t.ex. en gräsmatta. Innan tömning ska vattnet avkloreras så att klorhalten är 0,4 milligram per liter eller mindre. Tänk på att inte tömma ut vattnet för snabbt eftersom marken måste hinna med att infiltrera det. Utsläpp från mindre pooler kan under vissa förutsättningar ske till dagvattennätet. Mer information om att tömma pool finns på NSVA:s hemsida.