• Skyddad uteplats
  Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om du placerar uteplatsen, planket eller muren närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du ett medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Om inte grannarna ger sitt medgivande måste du söka bygglov. Om tomten gränsar mot allmän mark som till exempel gata, park eller cykelväg måste du alltid söka bygglov om du vill placera din skyddade uteplats närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

 

 • Skärmtak
  Du får anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. Taken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det. Om tomten gränsar mot allmän mark som till exempel gata, park eller cykelväg måste du alltid söka bygglov om du vill placera ditt skärmtak närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

 

 • Friggebod
  Du får sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av samtliga friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara max 3 meter. Friggeboden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det. Om tomten gränsar mot allmän mark som till exempel gata, park eller cykelväg måste du alltid söka bygglov om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Friggebod är ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus. Du behöver normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken om du bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

 

 • Attefallshus med mera
  Från 2 juli 2014 behöver du inte längre bygglov för att till exempel bygga ett extra hus på tomten, ett så kallat attefallshus. Huset får dock inte vara större än 25 kvadratmeter till ytan. Du måste anmäla bygget till kommunen. Attefallshuset får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det. Om tomten gränsar mot allmän mark som till exempel gata, park eller cykelväg måste du alltid söka bygglov om du vill placera ditt attefallshus närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.Du kan läsa mer om förändringarna i plan- och bygglagen här.

 

 • Terrasser, altaner, stenlagda uteplatser
  Du får bygga terrasser, altaner och stenlagda uteplatser till en höjd av max 50 centimeter.

 

 • Staket
  Du får sätta upp staket utan bygglov om det rör sig om ett trådnätsstängsel, glest spjälstaket eller något liknande med minst 65 % genomsikt rakt framifrån. Det betyder att mellanrummet mellan brädorna måste vara minst lika brett som brädan är bred. Höjden på staketet ska av trafiksäkerhetsskäl anpassas enligt broschyren “Klipp häcken”, se pdf i högerkolumnen. Färgen och utformningen på staketet ska anpassas till områdets karaktär och får inte bli dominerande i stadsbilden.

 

 • Plank och murar                                                                                                                                                                         
  Plank och murar kräver bygglov, men det finns vissa undantag. Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort, utan det är främst konstruktionen och utseendet som avgör om en inhägnad räknas som ett staket, ett plank eller en mur. Bygglovsplikten brukar bedömas mer utifrån plankets eller murens läge, utförande och beständighet än utifrån någon bestämd höjd. En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur.