• Bygga nytt, bygga till en befintlig byggnad och/eller ändra utseendet på en byggnad, till exempel genom att byta fasad- eller takmaterial eller byta kulör på någon fasad.
  • Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för ett annat ändamål (även att inreda ytterligare bostäder eller lokaler i byggnad).
  • Bygga murar eller plank.
  • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.
  • Anordna upplag
  • Bygga stora radiomaster, vindkraftverk, cisterner med mera.
  • Anlägga parkeringsplatser, idrottsplatser, campingplatser eller dylikt.

 

Om du vill riva en byggnad inom detaljplanerat område eller utföra markarbete som schaktning eller fyllning behöver du ansöka om rivningslov respektive marklov.

 

En komplett uppräkning av lovpliktiga åtgärder finns i 9 kap 1-14 §§ plan- och bygglagen samt 6 kap 1-5 §§ plan- och byggförordningen. Det kan också finnas en utökad bygglovsplikt i detaljplanen eller områdesbestämmelser. Ta kontakt med bygglov, så får du hjälp med att ta reda på vad som gäller för just din fastighet.