Click to listen highlighted text!

Attefallsåtgärder

Senast ändrad: 11 sep, 2020

Attefallsåtgärder kräver inte bygglov men du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

 

Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade. Dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Dock krävs bygglov alltid om ditt hus är en kulturhistorisk värdefull byggnad. Kontakta gärna en bygglovhandläggare för att vara säker på vad som krävs.

Observera att om du påbörjat byggandet innan du gjort anmälan och innan kommunen lämnat startbesked kommer en byggsanktionsavgift att tas ut av dig som fastighetsägare.

 

Komplementbyggnad på 30 kvadratmeter

Du får utan bygglov bygga en eller flera komplementbyggnader om totalt 30 kvadratmeter byggnadsarea i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller två bostadshus och med en högsta nockhöjd på 4,0 meter. Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande. Mot allmän plats eller gata får inte byggnaden placeras närmare än 4,5 meter.

 

Tillbyggnad på 15 kvadratmeter

En- och tvåbostadshus (huvudbyggnaden) ska kunna byggas till med maximalt 15 kvadratmeter bruttoarea. Tillbyggnaden får inte vara högre än befintlig taknock och den får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande. Mot allmän plats eller gata får inte tillbyggnaden placeras närmare än 4,5 meter.

 

Högst två takkupor

På en- och tvåbostadshus (huvudbyggnaden) kan högst två takkupor byggas. Gäller inte om byggnaden redan har två takkupor, har byggnaden redan en takkupa får man bygga en till. Takkuporna får högst omfatta halva takfallet.

 

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus utan bygglov.

 

Så här gör du en anmälan om Attefall

Du måste lämna in en anmälan till Samhällsbyggnad (se länk i högerkolumnen). Det krävs samma typ av handlingar i en anmälan som i en ansökan om bygglov. Den praktiska skillnaden för dig som sökande är att om ditt byggande kan prövas i en anmälan istället för i en bygglovsansökan får åtgärden strida mot detaljplanen samt att avgiften är något lägre. En anmälan ska förutom anmälningsblanketten innehålla: primärkarta (se länk) ritningar, kontrollplan och tekniska handlingar beroende på vad du ska bygga. Observera att innan du börjar bygga måste du få ett startbesked.

Läs mer: mer information om attefall finns på Boverkets hemsida.

 

VA-anmälan till NSVA

Om ett attefallshus, gästhus eller liknande byggs på tomtmarken och utrustas som beboelig yta (sovplats samt vatten och avlopp) likställs det som en så kallad boendeenhet. Det krävs då en VA-anmälan till NSVA. Läs mer om detta på NSVA:s hemsida.

 

Dispens från strandskydd och landskapsbildsskydd

Tänk på att åtgärderna också kan kräva tillstånd eller dispens från annan lagstiftning som till exempel dispens från strandskyddsbestämmelserna eller tillstånd från landskapsbildsskyddet. Bygger du närmare en väg upplåten för allmän trafik kan det kräva tillstånd enligt väglagen.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!