Click to listen highlighted text!

Sotning och brandskyddskontroll

Senast ändrad: 14 okt, 2021

Det är viktigt att hålla koll på sin skorsten. En stor del av alla bränder i bostäder börjar i just eldstäder och skorstenar.

 

Sotning – minskar risken för brand

Sotningsverksamheten i Sverige är uppdelad i två separata uppdrag: sotning och brandskyddskontroll. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Därför är sotning en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Alla byggnader med eldstäder ska enligt lagstiftning sotas eller rensas. Sotning och kontroll av eldstäder, imkanaler med mera utförs på delegation av Båstad Sotningsdistrikt.

 

Vill du sota själv?

I lagen ”Lag om skydd mot olyckor”, SFS 2003:778, 3 kap. 4 § står följande:
”Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotning kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.”

Ansökan för att sota eldstad i egen fastighet ska skickas till räddningstjänsten. Blankett finns i vårt blankettarkiv.  Ansökan ska bl a innehålla fastighetsbeteckning, typ av eldstad och sökandes kompetens.

Här hittar du en länk till lagen “Lag om skydd mot olyckor” samt en länken till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), för mer information om sotning.

 

Brandskyddskontroll

Det räcker inte bara med att låta sota sin skorsten. För att man ska kunna upptäcka brister och fel hos anläggningen måste man göra en brandskyddskontroll.

 

Hur går det till?

Skorstensfejarmästaren kontrollerar att anläggningens funktioner och egenskaper överensstämmer med kraven som gällde när den togs i bruk.

Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt, det vill säga med blotta ögat. Men om skorstensfejarmästaren misstänker att det kan vara något fel med anläggningen och han eller hon inte kan se vad det är för fel krävs det oftast någon form av provning eller mätning.

 

Kontaktinformation till kommunens skorstensfejarmästare:

Båstads Sotningsdistrikt AB (Monika och Peter Lindqvist)
Bivägen 6
Box 1082
269 21 Båstad
Telefon: 0431-708 43 (om kontoret är obemannat lämna meddelande på telefonsvararen)
Mobil: 070-568 90 81
E-post: info@bastadsot.com

 

 

Kontakt

Skorstensfejarmästaren

Besök oss
Bivägen 6
269 21 Båstad

Telefon
0431-708 43
070-568 90 81

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!