Click to listen highlighted text!

Radon

Senast ändrad: 12 feb, 2021

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken i större eller mindre mängder. Radon varken syns eller luktar, men det kan vara skadligt för din hälsa. Om du bor i ett hus som är drabbat kan du söka radonbidrag. Läs mer på Boverkets hemsida. Se länk i högerkolumnen.

 

Var det kan finnas radon

Radongasen i marken kan tränga in i husen genom sprickor i grunden, inspektionsluckor, golvbrunnar och andra rörgenomföringar.  Även byggmaterialet “blåbetong” (alunskifferbaserad lättbetong) avger radon. Tillverkning av denna typ av lättbetong startade 1929 och pågick fram till 1975. Blåbetong har dock använts som byggmaterial i hus ända fram till 1980. Det kan även finnas radon i vatten från djupborrade brunnar. Vid spolning av radonhaltigt vatten avgår radongas till bostadsluften. 

Mätning av radon

Radongasen och dess sönderfallsprodukter, de så kallade radondöttrarna, kan inte uppfattas av våra sinnen utan måste mätas. Höga halter radon i bostadsluften utgör en allvarlig hälsorisk, framför allt i kombination med rökning. Därför är det angeläget att hitta bostäder med höga radonhalter så man kan vidta åtgärder för att sänka radonhalten. Riktvärde för olägenhet för människors hälsa i bostäder är 200 Bq/m3.

Läs på mer på Boverket om mätning av radon.

Mer information om radon, se länkar i kolumnen till höger.

Click to listen highlighted text!