Click to listen highlighted text!

Bygg- och rivningsavfall

Senast ändrad: 13 jun, 2022

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och det som går att återvinna sorteras ut.

Behöver du rivningslov?

Innan du river en byggnad är det bra att ta reda på om du behöver ansöka om rivningslov.

Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Från och med den 1 augusti 2020 gäller nya krav för utsortering av bygg- och rivningsavfall vid källan. Kraven gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner. Det innebär att vid alla byggnadsåtgärder såsom nybyggnad, tillbyggnad och renoveringar eller rivningar och anläggningsarbeten, ska de olika avfallsslagen sorteras och förvaras åtskilda redan på byggarbetsplatsen vilket ska redovisas i byggherrens kontrollplan före startbesked kan ges.

. Minst ska följande avfallsslag sorteras:

  • Trä
  • Mineral (betong, tegel, keramik eller sten)
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips
  • Farligt avfall
  • Förpackningar
  • Brännbart avfall (som inte kan sorteras enligt ovan)

Notera att även andra avfallsslag än de uppräknade ovan ska sorteras ut om utsorteringen ger möjligheten till bättre behandling av avfallet. Syftet med kraven är ett led i att hushålla med resurser och att avfall ska hanteras på ett sätt som främjar återanvändning och materialåtervinning.

Undantag

Om avfallsslagen är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt som gör att det är tekniskt omöjligt att separera och sortera dem på plats, gäller undantaget från kraven på utsortering. Det gäller också om avfallsslaget är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet. Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen för bedömning om undantaget gäller ditt avfall.

Miljö- och byggnadsnämnden kan ge dispens från kravet på utsortering i enskilda fall. Dispens kan endast ges när separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Kontakta miljöavdelningen för rådgivning gällande dispens för ditt avfall. Du hittar blankett för ansökan om dispens  här på vår blankettsida. Klicka på fliken Avfall och återvinning.

Farligt avfall och elavfall

Avfall som klassas som farligt avfall eller elavfall får inte blandas eller spädas ut med andra slag av farligt avfall.

Viss hantering av avfall är anmälningspliktig

Det finns inte några generella krav på anmälan enligt miljöbalken när det gäller rivningar. Undantaget är om rivningen gäller en fastighet med PCB-haltiga fogmassor eller annat PCB-haltigt material. Sanering/rivning av PCB-haltiga material ska anmälas senast tre veckor innan den påbörjas.

Du som utför entreprenörsarbete på en fastighet ska genast informera oss om du upptäcker något som kan riskera människors hälsa eller miljön. Det kan gälla föroreningar i byggnaden eller i marken. Sanering och efterbehandling av förorenad byggnad eller mark ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden.  Anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan arbetet påbörjas.

En byggnads liv – guide från Boverket

Boverket har tagit fram en webbguide som beskriver de olika skedena i en byggnads liv, från idé till återbruk. Syftet är att ge en övergripande förståelse för att du ska kunna agera rätt och samverka utifrån din roll, oavsett om du är byggherre, projektör eller fastighetsägare. 

Se filmen om en byggnads liv som Boverket har tagit fram, denna sammanfattar innehållet i webbguiden.

Boverkets webbguide om en byggnads liv.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!