Click to listen highlighted text!

Antagande och laga kraft

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Antagandet kan överklagas av de sakägare som senast vid remisstidens slut lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Dessa underrättas om beslutet och om hur ett överklagande går till.

Om ingen överklagar antagandet, inom föreskriven besvärstid, vinner planen laga kraft och är i och med detta juridiskt bindande och gäller till den ersätts eller upphävs vilket kräver en ny planprocess.

Om antagandet överklagas vinner planen laga kraft när besvärsfrågan avgjorts. Ett överklagande prövas av länsstyrelsen men ska skickas till den instans som har antagit planen det vill säga kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Länsstyrelsen fattar efter prövning beslut i ärendet, vilket i sin tur kan överklagas till regeringen.

Länsstyrelsen kan också på eget initiativ komma att överpröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en plan om det befaras att planen inte tillgodoser vissa i lagen specificerade krav.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Rubrik

Text och länk

Rubrik

Text skriver du här och du kan även blanda in länkar om du vill

Rubrik

I denna ruta kan du både ha bild och text Tjej med hund3

Rubrik

Text och länk

Rubrik

Här skriver du lite text om du vill Här länkar du till något om du vill

Click to listen highlighted text!