Click to listen highlighted text!

Anmälningspliktiga verksamheter

Senast ändrad: 28 maj, 2021

En del verksamheter är anmälningspliktiga, vilket innebär att det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera dessa verksamheter, enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Miljöpåverkande verksamhet – anmälan eller tillstånd?

För att anlägga eller ändra en miljöfarlig verksamhet krävs i de flesta fall att man söker tillstånd eller gör en anmälan. Om du till exempel tänker starta en berg- eller grustäkt, samla in och lagra industriavfall, starta en större biltvättanläggning eller vill utöka antalet djur på ditt lantbruk, måste du anmäla eller ansöka om tillstånd för detta.

Anmälan om att man planerar att starta en miljöpåverkande verksamhet ska skickas till miljöavdelningen. Anmälan ska även göras om en verksamhet ändras eller byter ägare.

Tillstånd söker du hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen beroende på verksamhetens typ och storlek. Tillståndspliktiga verksamheter är till exempel större industrier, anläggningar för behandling av avfall, täkter och stora lantbruk.

Exempel på anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter är;

Verkstäder för lackering och annan ytbehandling
Bensinstationer
Fordonstvättar
Kemtvättar
Anläggning för motorsport och skjutbana
Hamnar
Avloppsanläggningar för 200-2000 personekvivalenter
Mellanlagring av 10-10 000 ton avfall
Masshantering (användning av avfall för anläggningsändamål)

Exempel på anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter är;

Yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta, t.ex. tatuering, fotvård, piercing och akupunktur.
Bassängbad som är öppna för allmänheten eller används av många.
Förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola m fl.
Solarier

Hur vet jag om min verksamhet kräver en anmälan eller tillstånd?

I Miljöprövningsförordningen (2013:251) och Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kan du läsa om vilka typer av verksamheter som behöver anmälas eller lämna in ansökan om tillstånd.

Även i kommunens lokala föreskrifter till skydd för människor och miljö regleras denna förprövning i vissa fall. Är du osäker kan du fråga oss på miljöavdelningen.

Anmäl i god tid. Anmälan ska vara skriftlig och lämnas in minst sex veckor innan verksamheten ska starta. Att få ett tillstånd kan ta betydligt längre tid och du får inte påbörja din verksamhet innan du fått ett tillstånd.

 

 

Click to listen highlighted text!