Click to listen highlighted text!

Anmälningspliktiga verksamheter

Senast ändrad: 18 dec, 2020

En del verksamheter är anmälningspliktiga, vilket innebär att det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera dessa verksamheter, enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 

Verksamheter som är anmälningspliktiga

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola

Syftet med anmälan är att miljö- och hälsoskyddskontoret så tidigt som möjligt ska känna till den nya verksamheten och kunna lämna råd och upplysningar, samt ställa de krav som kan behövas ur hälsoskyddssynpunkt. Kraven kan exempelvis gälla ventilation, ljudnivå och hygien. Ansökan ska lämnas till milöavdelningen senast 6 veckor innan uppstart av verksamheten.  Blankett om ansökan hittar du i högerkolumnen.

För anmälningspliktiga verksamheter gäller förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Det innebär bland annat att verksamheten ska ha dokumenterad egenkontroll med rutiner för att förebygga olägenheter för människors hälsa. Forordningen hittar du i kolumnen till höger.

 

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Det finns ett antal verksamheter som inte behöver anmäla innan de startar, men som ändå måste uppfylla miljöbalkens krav ur hälsoskyddssynpunkt. Det gäller:

  • Byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen.
  • Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande.
  • Samlingslokaler där många människor brukar samlas.
  • Hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad.
  • Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor.
  • Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling (som inte utövar skärande eller stickande verksamhet).
  • Lokaler för förvaring av djur.

Även om en verksamhet inte är anmälningspliktig har miljö- och hälsoskyddskontoret tillsyn över den. Det är därför viktigt att man meddelar kontoret om man startar eller tar över en sådan verksamhet.

I högerkolumnen hittar du lag om hotell och pensionatrörelse, Socialstyrelsens handbok om hygienisk verksamhet- Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. samt Socialstyrelsens författningssamling om hygienisk verksamhet.

Click to listen highlighted text!