Fördjupad översiktsplan

En fördjupad översiktsplan kan göras för en del av kommunen. Den fördjupade översiktsplanen syftar till att visa vilken utveckling kommunen vill se i området.

Översiktsplanen kan ändras för delar av kommunen genom en fördjupad översiktsplan.

I en fördjupad översiktsplan redovisas avsikterna för ett specifikt område mer detaljerat än i översiktsplanen.

Fördjupad översiktsplan Torekov 2040

Just nu håller kommunen på att ta fram en fördjupad översiktsplan i Torekov.

I planen ska kommunen redovisa grunddragen i hur mark och vatten ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Planen ska också visa

  • vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen
  • hur kommunen avser tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer
  • hur kommunen tar hänsyn till nationella och regionala mål
  • planer och program av betydelse för hållbar utveckling samt hur mellankommunala frågor av betydelse för mark- och vattenanvändningen ska hanteras.

Planen ska ange ortens långsiktiga viljeinriktning, utgöra underlag för beslut om planläggning och lov samt ge vägledning för bland annat exploatörer, företag och invånare.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!Captcha * (obligatorisk)

Senast uppdaterad: