Click to listen highlighted text!

Nytt från kommunfullmäktige – maj

Nytt från kommunfullmäktige – maj

Torsdagen den 19 maj var det återigen dags för kommunfullmäktige att samlas. Dagordningen bestod bland annat av årsredovisningen för 2021 samt bonus till medarbetare inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter för deras extraordinära insatser under pandemin.

Här hittar du en sammanfattning av några av de ärenden som kommunfullmäktige beslutade om. Alla ärenden hittar du i kommunens diarium.

Årsredovisning 2021 för Båstads kommun

Kommunfullmäktig har beslutat att godkänna årsredovisningen för 2021.

Årsredovisningen visar på att ett överskott med 99 miljoner kronor vilket är bättre än väntat.  Resultatet motsvarar ett överskott på nästan 11 procent av skatter och generella statsbidrag, vilket kan jämföras med kommunfullmäktiges mål om ett överskott på två procent. Det starka resultatet kan främst förklaras av högre skatteintäkter och statsbidrag samt av exploateringsintäkter. Resultatet har gjort att årets investeringar till stor del har kunnat finansieras med egna medel. Överskottet 2021 bidrar också till att stärka kommunens ekonomiska ställning inför kommande år.

 

Bonus till medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna förslaget om att medarbetare inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska få en bonus för sina extraordinära insatser under coronapandemin. Förslaget är att bonusen maximalt kan bli 5000 kronor. För att ta del av bonusen behöver du vara anställd inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter den 30 april 2022. Bonusen delas ut till både fast anställa och timanställda och är beroende av när du arbetat i kommunen och tjänstgöringsgrad. Maxbonus får du om du har jobbat heltid under perioden 1 maj 2021 till 30 april 2022.

Genom bonusen vill man visa sin uppskattning för det arbete och engagemang som medarbetarna visat i en långvarigt ansträngd situation.

Bonusen beräknas att kosta maximalt 4 miljoner kronor och finansieras genom en tilläggsbudget till vård- och omsorgsnämnden.

 

Förvärv av fastigheten Båstad Västra Karup 1:132 – Bjäre Krafts fd lokaler i Västra Karup

Kommunstyrelsen har beslutat att köpa Båstad Västra Karup 1:132 av Bjäre Kraft ekonomiska förening till en kostnad av fyra miljoner kronor. Kommunen övertar fastigheten den 1 juli 2022.

Kommunen hyr fastigheten sedan 2019. Markarealen är på 10 930 kvadratmeter och byggnaden består av 2 040 kvadratmeter. Enligt planbestämmelserna får man använda fasigheten till småindustri. Kommunen har ett behov av verksamhetslokaler och lager. En annan möjlighet är att efter en ändring i detaljplanen i framtiden bygga bostäder på fastigheten.

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunfullmäktiges ärendelista och så småningom även protokollet.

Nytt från kommunstyrelsen – maj 2022

Nytt från kommunstyrelsen – maj 2022

Årsredovisning, bonus till medarbetare inom vård och omsorg samt samarbetsavtal med Båstad Turism och Näringsliv är några av de ärenden kommunstyrelsen diskuterade på senaste mötet.

 

Årsredovisning 2021 för Båstads kommun

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna årsredovisningen för 2021. Slutligen är det kommunfullmäktige som godkänner årsredovisningen.

Årsredovisningen visar på att ett överskott med 99 miljoner kronor vilket är bättre än väntat.  Resultatet motsvarar ett överskott på nästan 11 procent av skatter och generella statsbidrag, vilket kan jämföras med kommunfullmäktiges mål om ett överskott på två procent. Det starka resultatet kan främst förklaras av högre skatteintäkter och statsbidrag samt av exploateringsintäkter. Resultatet har gjort att årets investeringar till stor del har kunnat finansieras med egna medel. Överskottet 2021 bidrar också till att stärka kommunens ekonomiska ställning inför kommande år.

Tjänsteskrivelse – Årsredovisning 2021 för Båstads kommun
Årsredovisning 2021

 

Riktlinje för Båstads kommuns styrdokument

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Riktlinje för Båstads kommuns styrdokument.

Syftet med riktlinjen för styrdokument är att skapa en tydlig struktur – vilken typ av styrdokument finns, vad de olika typerna innebär, vilken hierarkisk ordning finns och så vidare. En bestämd terminologi och tydlig namngivning underlättar både för de som skriver dokumenten såväl som för de som använder dokumenten.

I riktlinjen framgår det att Båstads kommuns styrdokument kan vara av fyra typer: program och handlingsplan som är aktiverande samt policy och riktlinje som är normerande. Aktiverande styrdokument ska leda till förändring och utveckling. Normerande styrdokument reglerar befintlig verksamhet och vårt förhållningssätt.

Tjänsteskrivelse – Riktlinje för styrdokument i Båstads kommun
Riktlinje för styrdokument i Båstads kommun

 

Samarbetsavtal med Båstad Turism och Näringsliv

Kommunstyrelsen har godkänt samarbetsavtalet för bidrag till den ekonomiska föreningen Båstad Turism och Näringsliv.

Båstads kommun och Båstad Turism och Näringsliv samarbetar sedan fler år för att på olika sätt stötta och utveckla näringslivet i kommunen samt Bjärehalvön som besöks- och evenemangsdestination. Kommunfullmäktige har beslutat om en Besöksnärings- och evenemangsstrategi 2021-2026 och en Näringslivsstrategi 2022-2027 och de är de gemensamma styrdokumenten för detta avtal.

Samarbetsavtalet innebär bland annat att:

  • Båstad Turism och Näringsliv driver, samordnar och följer upp de strategier och effektmål det beslutats om. Båstad Turism och Näringsliv tar tillsammans med kommunen fram handlingsplaner och koordinerar och stödjer kommunen i detta arbete. Båstads kommun ansvarar för att alla verksamheter genomsyras av inriktningen i strategierna och att de används som verktyg i berörda förvaltningar.
  • Storleken på bidraget bestäms varje år. Båstad Turism och Näringsliv måste lämna in en ansökan där de redovisar en verksamhetsplan samt ett förslag på budget som utgår från strategierna.
  • Båstad Turism och Näringsliv lämnar en rapport om verksamheten i samband med kommunens delårs. Och årsbokslut.

Tjänsteskrivelse – Samarbetsavtal för bidrag till Båstads Turism och Näringsliv

 

Bonus till medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna förslaget om att medarbetare inom vård och omsorg ska få en bonus för sina extraordinära insatser under coronapandemin. Förslaget är att bonusen maximalt kan bli 5000 kronor. För att ta del av bonusen behöver du vara anställd inom vård och omsorg den 30 april 2022. Bonusen delas ut till både fast anställa och timanställda och är beroende av när du arbetat i kommunen och tjänstgöringsgrad. Maxbonus får du om du har jobbat heltid under perioden 1 maj 2021 till 30 april 2022.

Genom bonusen vill man visa sin uppskattning för det arbete och engagemang som medarbetarna visat i en långvarigt ansträngd situation. Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet.

Bonusen beräknas att kosta 4 miljoner kronor och finansieras genom överskott i årsbokslutet för 2021.

Tjänsteskrivelse – Bonus till medarbetare inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Evakueringsboende inaktiverat

Evakueringsboende inaktiverat

Migrationsverket har meddelat Båstads kommun att man i närtid inte har behov av de akuta boendeplatser som kommunen har ställt i ordning åt ukrainare på flykt.

Båstads kommun har ställt i ordning ett antal evakueringsplatser i tron att man ska ta emot människor på flykt ifrån Ukraina. Migrationsverket har nu meddelat att behovet för akuta boendeplatser har minskat och de evakueringsboenden som Båstads kommun har anmält är inaktiverade.

– Lika ledsen som jag blir av att se alla dessa människor på flykt, lika glad blir jag av att se hur vi har kraftsamlat kring denna uppgift. Nu vill jag passa på att rikta ett sort tack till alla. Både anställda och frivilliga i civilsamhället har ställt upp på ett fantastiskt sätt. Nu ser det inte ut som att våra insatser behövs, men ingen vet hur situationen kommer att utvecklas, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör i Båstads kommun.

Informationsmötet för dig som är intresserad av uppdrag som volontär kommer att hållas som planerat i kommunhuset den 1 april, klockan 13.00. Ursprungstanken var volontärer till evakueringsboendet men nu kan det bli aktuellt med andra uppdrag kopplat till de ukrainska personer som befinner sig i kommunen.

Vill du hjälpa oss att hjälpa människor från Ukraina?

Vill du hjälpa oss att hjälpa människor från Ukraina?

Just nu förbereder vi oss på bred front för att kunna ta emot de ukrainska flyktingarna på ett bra sätt. Många har hört av sig till kommunen för att de vill hjälpa till. Nu söker vi volontärer till kommunens akutboende i Torekov.

Är du intresserad av att hjälpa oss att hjälpa människor från Ukraina? Det kan till exempel handla om att under några timmar ge medmänskligt stöd, spela ett spel eller gå en promenad tillsammans med någon. Genom att vara volontär gör du en viktig insats för andra människor utan att få betalt för uppdraget.

Alla volontärer måste kunna visa upp utdrag ur belastningsregistret. Utdrag hämtar du på polisens webbplats.

Skicka din intresseanmälan till civilsamhalle@bastad.se Ange ditt namn, boendeort samt telefonnummer. Du måste även intyga att du har begärt ut ett utdrag ur belastningsregistret.

Det går också bra att kontakta kommunen via kundcenter.  

Informationsträff

Vi kommer att hålla en informationsträff för alla som är intresserade av att hjälpa till som volontärer.

NÄR: Fredagen den 1 april, klockan 13.00.
VAR: Kommunhuset, Vångavägen 2  i Båstad.

Vi söker även boendevärdar för anställning.  Här kan du läsa mer och ansöka om tjänsten.

Nytt från kommunfullmäktige – mars

Nytt från kommunfullmäktige – mars

Onsdagen den 16 var det återigen dags för kommunfullmäktige att samlas. Mötet inleddes med en tyst minut för folket i Ukraina. Här kan du läsa om några av ärendena som togs upp och även se hela mötet i efterhand.

”Låt oss gemensamt resa oss upp och låt våra tankar gå till Ukrainas folk som lider svårt i denna stund. Vi tänker på alla de som dödats och alla de som lever i fruktan och förtvivlan – genom att vi håller en tyst minut.”
Utdrag ur Thomas Anderssons (L), kommunfullmäktiges ordförandes, tal. Lyssna på talet i sin helhet i sändningen nedan.

 

Några av ärendena i korthet:

Svar på motion – Möjliggöra för pensionärer i Östra Karup och Västra Karup att få äta på skola eller äldreboende

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens ska utreda möjligheten för pensionärer i Östra Karup och Västra Karup att få äta på skola eller äldreboende.

Bjärepartiet står bakom motionen och syftet med insatsen är att motverka ensamhet och dålig kosthållning.

 

Utbetalning av partistöd 2022

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till partistöd för 2022. Fördelningen av partistödet baserar sig på Regler för partistöd. Regelverket innebär att varje parti som är representerat i kommunfullmäktige får 20 000 kronor i grundstöd samt 10 000 kronor per mandat som är tillsatt.

Förslag till partistöd:

Moderaterna – 120 000 kronor
Bjärepartiet – 110 000 kronor
Centerpartiet – 80 000 kronor
Socialdemokraterna – 80 000 kronor
Liberalerna – 60 000 kronor
Sverigedemokraterna – 50 000 kronor
Miljöpartiet – 40 000 kronor
Kristdemokraterna – 30 000 kronor

 

Medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade att utreda de två medborgarförslag som skickats in till kommunen.

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunfullmäktiges ärendelista och så småningom även protokollet.

 

Här kan du se hela mötet i efterhand: 

Click to listen highlighted text!