Click to listen highlighted text!

Båstad får högsta omdömet hittills vad avser företagsklimat

Båstad får högsta omdömet hittills vad avser företagsklimat

Under tisdagsmorgonen levererades färska siffror från Svenskt Näringslivs attitydundersökning vad avser företagsklimatet i Sveriges kommuner. Båstad fick det högsta betyget någonsin med 3,85 på en 6 gradig skala.

– Vi tog ett rejält kliv år 2021 då vi gick från 3,39 till 3,83 och samtidigt tog 94 rankingplaceringar. 2022 blev siffran 3,77 och nu i år 3,85. Det är alltid lika nervöst när siffrorna släpps. Vi arbetar hårt för att tillsammans med Båstads kommun skapa ett starkt företagsklimat och detta är ett av våra effektmål för att se hur våra företagare uppfattar och upplever vårt arbete. Jag är otroligt stolt och glad och stolt över mina medarbetare både på Båstad Turism och Näringsliv och i Båstads kommun som sätter företagarens bästa i fokus, säger Annika Borgelin, vd på Båstad Turism och Näringsliv.

– År 2019/2020 tog vi ett gemensamt beslut ihop med Båstad Turism och Näringsliv om att prioritera arbetet med företagsklimat och näringslivsutveckling. Vi tog fram en ny näringslivsstrategi och startade upp en företagslotstjänst. Det är glädjande och inspirerande att dessa beslut ger effekt och gynnar våra duktiga företagare och företag, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande i Båstads kommun.

Fakta om undersökningen
Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner. Rankingen presenteras i höst.

104 företag i Båstads kommun har svarat på enkäten.

Ta del av resultatet för Båstads kommun

Tillsyn av äldreomsorgen på särskilda boenden

Tillsyn av äldreomsorgen på särskilda boenden

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört en tillsyn av medicinsk vård och behandling för personer som bor på särskilda boenden för äldre. IVO: beslut visar på att kommunen brister vid två av fyra punkter. Granskningen av Båstads kommun är en del i IVO:s tillsyn av alla kommuner som har särskilda boenden för äldre i egen regi.

I sin granskning riktar  IVO kritik mot Båstads kommuns sätt att

  • göra medicinska bedömningar
  • läkemedelshanteringen inte sker på ett patientsäkert sätt.

I granskningen framkommer det också att IVO inte funnit några brister gällande kommunens dokumentation och personalkontinuitet samt vård i livets slutskede.

IVOS:s kritik kring medicinska bedömningar och läkemedelsdelegering liknar kritiken som riktats mot andra kommuner som också har granskats.

Senast den 3 juli 2023 ska Båstads kommun redovisa vilka åtgärder som vård- och omsorgsnämnden kommer att vidta med anledning av IVO:s beslut.

IVO:s granskning är viktigt och kvalitetssäkrar i förlängningen den vård och omsorg som kommunerna ger vid sina särskilda boenden. Vård- och omsorgsnämnden ska nu med hjälp av verksamheten analysera och besvara den kritik som IVO framfört i sin granskning.

 

Bakgrund

IVO genomför en nationell tillsyn över den medicinska vården på särskilda boenden för äldre. IVO har granskat och genomfört dataanalyser av journaler från SÄBO samt gjort enkätundersökningar bland patienter, anhöriga och personal. Tillsynen har pågått under hösten 2022 och våren 2023.

Nytt från kommunfullmäktige – april 2023

Nytt från kommunfullmäktige – april 2023

Kommunfullmäktige beslutade på senaste mötet bland annat om inträde i Räddningstjänsten Skåne Nordväst, årsredovisningen 2022 samt miljöbokslutet för 2022.

 

Inträde i Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Kommunfullmäktige har beslutat att Båstads kommun ska begära inträde i kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst, RSNV.

I tidigare utredning har det framkommit att ett medlemskap i kommunförbundet RSNV är det bästa alternativet för en effektiv och ändamålsenlig räddningstjänst som långsiktigt klarar både det förebyggande och det operativa uppdraget.

Förvaltningen har därefter förhandlat om organisatoriska och ekonomiska förutsättningar vid ett inträde i RSNV. I den operativa organisationen kommer RSNV att behålla nuvarande dimensionering och brandstationerna i Båstad, Förslöv och Torekov. Den operativa samverkan med Laholm kommer också att kvarstå. Räddningscentralen RC Bårslöv kommer att ansvara för systemledningen.

 

Årsredovisning 2022 för Båstads kommun

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna årsredovisningen för 2022.

Båstad kommuns resultat 2022 uppgår till 76,2 miljoner kronor. Exklusive exploateringsintäkter uppgår resultatet till 60,4 miljoner kronor. Resultatet exklusive exploateringsintäkter uppgår till 6,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultat är därmed betydligt bättre än resultatmålet för 2022 som var på 2 procent.

Kommunens budgeterade resultat för året var 25,5 miljoner kronor, vilket ger en positiv budgetavvikelse om 50,7 miljoner kronor. Skatteintäkter och generella statsbidragen står för den största budgetavvikelsen, vilket beror på att rikets skatteunderlag har utvecklat sig bättre än de prognoser Sveriges Kommuner och Regioner SKR gjorde under hösten 2021

Resultatet för den senaste 10-årsperioden uppgår till 2,3 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag vilket innebär att det långsiktiga målet med ett resultat på 3 procent ännu inte uppfyllts. Kommunen har under de senaste åren haft ett stort investeringsbehov och för de kommande åren är investeringsbudgeten fortsatt hög. För att inte försvaga kommunens ekonomiska ställning krävs det att kommunens resultat över tid motsvarar 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

I samband med årsredovisningen följs åtta verksamhetsmål upp som ska bedöma om kommunens verksamhet har uppnått god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Principen för verksamhetsperspektivet innebär att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Av de åtta målen anses tre vara uppfyllda och fem delvis uppfyllda. Den samlade bedömningen är att ur ett verksamhetsperspektiv så anses kravet om god ekonomisk hushållning för kommunen vara delvis uppfyllt.
 

Tjänsteskrivelse – årsredovisning 2022 för Båstads kommun
Årsredovisning 2022
Revisionsrapport 2022 – granskning av årsredovisningen
Revisionsberättelse
Revisorernas redogörelse

 

Miljöbokslut 2022 för Båstads kommun

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna miljöbokslutet för 2022. De beslutade också att inte ta fram ett miljöbokslut för 2023 eftersom miljö- och energiprogrammet ses över.

Sammanfattningsvis går det att säga att mycket miljöarbete har gjorts under året för att kommunen ska verka för ett hållbart samhälle. Många åtgärder sker i det dagliga arbetet som en naturlig del av verksamheten. Under 2022 har dessutom ett antal specifika aktiviteter genomförts och ett axplock av dessa framgår i miljöbokslutet.

Nuvarande miljö- och energiprogram upphör att gälla 2022. Det har gjorts en utvärdering av nuvarande program med representanter från kommunen, Båstad Turism och Näringsliv, Båstadhem, naturskyddsföreningen och forskare. Slutsatserna från detta arbete ska ligga till grund till en nystart för kommunens miljöarbete.

Tjänsteskrivelse – miljöbokslut 2022 för Båstads kommun
Miljöbokslut 2022

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Diariet för Båstads kommun

 

Nytt från kommunstyrelsen – april 2023

Nytt från kommunstyrelsen – april 2023

På senaste mötet beslutade kommunstyrelsen om flera stora ärenden. Några av dem är inträde i Räddningstjänsten Skåne Nordväst, årsredovisningen 2022 samt miljöbokslutet för 2022. 

 

Inträde i Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att Båstads kommun ska begära inträde i kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst, RSNV.

I tidigare utredning har det framkommit att ett medlemskap i kommunförbundet RSNV är det bästa alternativet för en effektiv och ändamålsenlig räddningstjänst som långsiktigt klarar både det förebyggande och det operativa uppdraget.

Förvaltningen har därefter förhandlat om organisatoriska och ekonomiska förutsättningar vid ett inträde i RSNV. I den operativa organisationen kommer RSNV att behålla nuvarande dimensionering och brandstationerna i Båstad, Förslöv och Torekov. Den operativa samverkan med Laholm kommer också att kvarstå. Räddningscentralen RC Bårslöv kommer att ansvara för systemledningen.

Protokollsutdrag KSAU 23 mars 2023 – Inträde i Räddningstjänsten Skåne Nordväst

 

Årsredovisning 2022 för Båstads kommun

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna årsredovisningen för 2022. Slutligen är det kommunfullmäktige som godkänner årsredovisningen.

Båstad kommuns resultat 2022 uppgår till 76,2 miljoner kronor. Exklusive exploateringsintäkter uppgår resultatet till 60,4 miljoner kronor. Resultatet exklusive exploateringsintäkter uppgår till 6,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultat är därmed betydligt bättre än resultatmålet för 2022 som var på 2 procent.

Kommunens budgeterade resultat för året var 25,5 miljoner kronor, vilket ger en positiv budgetavvikelse om 50,7 miljoner kronor. Skatteintäkter och generella statsbidragen står för den största budgetavvikelsen, vilket beror på att rikets skatteunderlag har utvecklat sig bättre än de prognoser Sveriges Kommuner och Regioner SKR gjorde under hösten 2021

Resultatet för den senaste 10-årsperioden uppgår till 2,3 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag vilket innebär att det långsiktiga målet med ett resultat på 3 procent ännu inte uppfyllts. Kommunen har under de senaste åren haft ett stort investeringsbehov och för de kommande åren är investeringsbudgeten fortsatt hög. För att inte försvaga kommunens ekonomiska ställning krävs det att kommunens resultat över tid motsvarar 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

I samband med årsredovisningen följs åtta verksamhetsmål upp som ska bedöma om kommunens verksamhet har uppnått god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Principen för verksamhetsperspektivet innebär att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Av de åtta målen anses tre vara uppfyllda och fem delvis uppfyllda. Den samlade bedömningen är att ur ett verksamhetsperspektiv så anses kravet om god ekonomisk hushållning för kommunen vara delvis uppfyllt.

 

Tjänsteskrivelse – årsredovisning 2022 för Båstads kommun
Årsredovisning 2022

 

Miljöbokslut 2022 för Båstads kommun

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna miljöbokslutet för 2022. De beslutade också att inte ta fram ett miljöbokslut för 2023 eftersom miljö- och energiprogrammet ses över. Slutligen är det kommunfullmäktige som beslutar i ärendet.

Sammanfattningsvis går det att säga att mycket miljöarbete har gjorts under året för att kommunen ska verka för ett hållbart samhälle. Många åtgärder sker i det dagliga arbetet som en naturlig del av verksamheten. Under 2022 har dessutom ett antal specifika aktiviteter genomförts och ett axplock av dessa framgår i miljöbokslutet.

Nuvarande miljö- och energiprogram upphör att gälla 2022. Det har gjorts en utvärdering av nuvarande program med representanter från kommunen, Båstad Turism och Näringsliv, Båstadhem, naturskyddsföreningen och forskare. Slutsatserna från detta arbete ska ligga till grund till en nystart för kommunens miljöarbete.

 

Tjänsteskrivelse – miljöbokslut 2022 för Båstads kommun
Miljöbokslut 2022

 

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Diariet för Båstads kommun

 

Vi flaggar för Ukraina

Vi flaggar för Ukraina

Fredag den 24 februari uppmärksammar kommunen årsdagen av invasionen i Ukraina och det krig som fortfarande pågår. Kommunen vill på detta vis visa vårt stöd för Ukraina.

För snart ett år sedan, den 24 februari 2022, invaderade Ryssland Ukraina. På årsdagen av invasionen vill vi därför visa vårt stöd för Ukraina genom att flaggar utanför kommunhuset under dagen.

– Båstads kommun vill visa att vi står bakom Ukraina i en mycket svår tid. Våra tankar går till alla de som stupat i kriget, deras anhöriga och till det Ukrainska folket, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsen ordförande.

Kommunens anställda kommer också att hålla en tyst minut för att hedra krigets offer.

Click to listen highlighted text!