Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 24 juni

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 24 juni

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Sammanträdet börjar kl. 18:30 och hålls i Grevieparken, Grevie. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:
• Val av justeringspersoner
• Godkännande av dagordningen
• Informationsärenden:
– Prisutdelning av Årets arbetsplats, HR-avdelningen
• Delgivningar
• Beslutslogg
• Årsredovisning 2019 för Båstads kommun
• Miljöbokslut 2019 för Båstads kommun Svar på motion – Alkolås i kommunala fordon 
• Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och beredningar 2019
• Investeringsbudget 2021 och plan 2022-2025
• Utökat låneutrymme 2020
• Borgensram för lån åt Sydvatten AB
• Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 – AV Media Skåne
• Svar på motion – Nya vägar in på arbetsmarknaden för de funktionsnedsatta
• Svar på motion – Fler praktikplatser för daglig verksamhet i kommunens regi
• Svar på motion – Äldrehälsovårdsprogram 
• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Skydd för personal och de äldre inom särskilt boende och inom hemtjänst från coronasmitta
• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Friskola i Torekov
• Fyllnadsval av ledamöter till John Wulffs donationsfond
• Fyllnadsval för ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Hans Grönqvist (BP)
• Fyllnadsval för ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Anders Dahlkvist (BP) 
• Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Csaba Illyes (BP) 
• Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Göran Håkansson (BP)

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 20 maj

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 20 maj

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

 

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och hålls i Grevieparken i Grevie. Här klickar du för att komma till direktsändningen

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Information gällande covid-19
 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Översiktsplan för Båstads kommun – Antagande
 • Förändring av investeringsbudget 2020
 • Ägargaranti Båstadhem
 • Samordningsförbundet NNV Skåne (FINSAM) – Årsredovisning och revisionsberättelse 2019
 • Strategi för övertagande av vägföreningars huvudmannaskap, Båstads kommun
 • Svar på motion – Inför giftfri policy gällande för kommunens skolor
 • Svar på motion – Mer ängsmarker
 • Väckt motion – Äldreombudsman till Båstads kommun
 • Väckt motion – Utöka dialogen i Tillväxtrådet
 • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Friskola i Torekov
 • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Skydd för personal och de äldre inom särskilt boende och inom hemtjänst från coronasmitta

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 april

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 april

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Informationsärenden:

     A, Förvaltningen informerar om Båstads kommuns arbete gällande coronaviruset.

     B, Johan Olsson Swanstein (M) informerar om krisledningsnämndens arbete och de politiska beslut som har tagits. återvinningstjänst.

 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Utdelning från kommunens bolag Båstadhem AB
 • Svar på motion – Temalekplatser
 • Svar på motion – Utomhusisbana
 • Svar på motion – Arkitekturprogram för Båstads kommun
 • Svar på motion – Uppdatering av fordonspolicy
 • Svar på motion – Alkolås i kommunala fordon
 • Svar på motion – Kommunens roll för att driva övergången till elbilsamhället och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar
 • Svar på motion – Ta fram en ny resepolicy
 • Svar på motion – Inrätta familjecentral
 • Svar på motion – Ersätta skolpengen med en rambudget
 • Svar på motion – Alternativ återvinningscentral
 • Svar på motion – Bättre företagsklimat
 • Utökat val av nämndemän vid Helsingborgs tingsrätt för perioden 2020-2023 med anledning av covid-19
 • Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Båstadhem AB – Göran Håkansson (BP)
 • Fyllnadsval för ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Hans Ekwurtzel (L)
 • Val av ordförande i styrelsen Båstadhem AB
 • Väckt medborgarförslag – Brukarrevision av socialförvaltningen

 

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 25 mars

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 25 mars

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Sammanträdet är öppet för allmänheten men du som är 70 år och äldre eller tillhör en annan riskgrupp bör enligt Folkhälsomyndigheten stanna hemma under det rådande hälsoläget. Fullmäktiges sammanträde går att följa via Facebook eller Youtube. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Månadens person eller organisation
 • Informationsärenden – Christofer Thorén, säkerhetschef, informerar om kommunens hantering av coronavirusets smittspridning
 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Hantering av bidrag till ny idrottsförening med nära samarbete med befintlig förening
 • Politisk styrning av individ och familjeomsorgen i Båstads kommun
 • Handlingsplan och vägval inom individ- och familjeomsorgen i Båstads kommun
 • Utbetalning av partistöd 2020
 • Svar på motion – Tillsättande av en socialnämnd
 • Väckt medborgarförslag – Främja rörelse och bra kost
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för Båstadhem AB – Hans Grönqvist (BP)
 • Avsägelse av uppdrag som ordförande och ledamot i styrelsen för Båstadhem AB – Hans Ekwurtzel (L)
 • Sammanträden på distans för 2020

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 26 februari

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 26 februari

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
 
Sammanträdet börjar kl. 18:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
 
Följande ärenden kommer att behandlas:
 
• Val av justeringspersoner
• Godkännande av dagordningen
• Månadens person eller organisation
• Informationsärenden:
 A, Jessica Arvidsson, projektledare, informerar om Digilitt.kom.
 B, Cecilia Holmblad, renhållningschef på NSR, informerar om framtidens hållbara återvinningstjänst.
 C, Johan Olsson Swanstein informerar om styrningen av Individ och Familj.
 D, Olof Nilsson, kanslichef, informerar om enkätsvaren gällande utvärderingen av kommunfullmäktiges arbete.
• Delgivningar
• Beslutslogg
• Interpellation till utbildningsnämndens ordförande – Kommunanställningar samt ersättningar till familjehem
• Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun
• Uppdatering av Regler för stöd till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet
• Reglemente för krisledningsnämnd
• Införande av flaggdag på Birgit Nilssons födelsedag
• Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
• Svar på motion – Motionsspår med belysning i Båstads kommun
• Svar på motion – Utökad samverkan med den idéburna sektorn
• Väckt motion – Mer ängsmarker
• Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Båstadhem AB – Csaba Illyes (BP)
• Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter Csaba Illyes (BP)
• Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Strukturellt bostadslösa
• Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Hur mycket pengar har hittills lagts ner på den tillfälliga återvinningscentralen?
• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Krisberedskap
• Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för Båstadhem AB – Anders Dahlkvist (BP)
• Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter Anders Dahlkvist (BP)
Click to listen highlighted text!