Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 19 maj

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 19 maj

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordningen
3. Månadens person eller organisation
4. Informationsärenden
A, Rapport från demokratidagen – Våra första folkvalda kvinnor, Jessica Arvidsson Fredrika Bremerförbundet
B, Aktuell information om hur kriget i Ukraina påverkar Båstads kommun, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein och säkerhetschef Christofer Thorén
C, Vaccinering mot Covid-19 i Båstads kommun, säkerhetschef Christofer Thorén
D, Informationsfilm från Båstad Turism och Näringsliv
E, Resultat av fullmäktigeenkätens svar, kanslichef Olof Nilsson
5. Delgivningar
6. Beslutsloggen
7. Årsredovisning 2021 för Båstads kommun
8. Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott och nämnder 2021
9. Överföring av budget för investerings- och exploateringsprojekt från 2021 till 2022 och förändring av investeringsbudget 2022
10. Bonus till medarbetare inom Vård och omsorgs verksamheter
11. Förvärv av fastigheten Båstad Västra Karup 1:132 – Bjäre Krafts fd lokaler i Västra Karup
12. Svar på motion – Vandringsleder vid Hovs Hallar
13. Svar på motion – Inrättade av en 2:e vice ordförande i valnämnden
14. Fyllnadsval för ersättare i socialnämnden – Vakant plats (M)
15. Väckt medborgarförslag – Subventionera lönebidragsanställningar
16. Väckt motion – Ge oss naturen tillbaka
17. Väckt motion – Informationsbroschyr om skyddsåtgärder vid kris och krig
18. Väckt interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Kommunens arbete med hållbarhetsfrågor

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 20 april

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 20 april

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordningen
3. Månadens person eller organisation
4. Informationsärenden
Informerar om det idrott- och fritidspolitiska programmets bokslut, fritids- och fastighetschef Hans Paganus
Aktuell information om hur kriget i Ukraina påverkar Båstads kommun, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein och säkerhetschef Christofer Thorén
Information om Båstadhems verksamhet, ordförande för Båstadhems styrelse Birgitte Dahlin
5. Delgivningar
6. Beslutsloggen
7. Svar på motion – Överfartsbron i Sinarpsdalen
8. Partistöd 2023-2026
9. Överföring av Båstadhem till Båstad Kommunhus AB
10. Beslut om ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
11. Interpellationsdebatt till kommunstyrelsens ordförande – Avtalstrohet och upphandling
12. Väckt motion – Förbättra kollektivtrafiken på Bjäre

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 mars

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 mars

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordningen
3. Månadens person eller organisation
4. Informationsärenden
A, Familjen Helsingborg årsbokslut, Familjen Helsingborgs sekretariatchef Johan Lindberg
B, Aktuell information om hur kriget i Ukraina påverkar Båstads kommun, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein
C, Utbildningsnämndens verksamhet, utbildningsnämndens ordförande
5. Fråga till utbildningsnämndens ordförande – Rektors beslut om busskort
6. Delgivningar – Föredragning av fastighets- och fritidschef Hans Paganus
7. Beslutsloggen
8. Interpellationsdebatt – Miljötaxan med årsavgift för djurhållare med mer än 10 djurenheter
9. Svar på motion – Möjliggöra för pensionärer i Östra Karup och Västra Karup att få äta på skola eller äldreboende
10. Utbetalning av partistöd 2022
11. Väckt medborgarförslag – Åtgärder på Norra Vägen i Hemmeslöv
12. Väckt medborgarförslag – Hundrastgård i Förslöv
13. Väckt medborgarförslag – Bygga fastigheter på Idrotten 4 i Båstad
14. Tillstyrkan som vigselförrättare
15. Väckt interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Avtalstrohet och upphandling
16. Fråga till socialnämndens ordförande – Våld i nära relationer
17. Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Cykelbana Båstad- Kattvik
18. Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Skyddsrum
19. Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Kommunens förberedelser gällande flyktingsituationen i Ukraina
20. Avsägelse av politiska uppdrag – Helena Uhrberg (M)
21. Fyllnadsval för ledamot i socialnämnden – Vakant plats (M)
22. Fyllnadsval för nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt – Vakant plats (M)

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 februari

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 februari

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas i fysisk form i sessionssalen, kommunhuset i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordningen
3. Månadens person eller organisation
4. Informationsärenden
A, Lägesrapport om coronavirusets smittspridning, säkerhetschef Christofer Thorén
B, Om den politiska organisationen, kanslichef Olof Nilsson
5. Delgivningar
6. Beslutslogg
7. Fråga till utbildningsnämndens ordförande – Rektors beslut om busskort
8. Antagande av näringslivsstrategi för Båstads kommun 2022-2027
9. Förslag på revidering av kommunrevisionens reglemente
10. Interpellation – Fastigheterna Hamnen 3 och Plommonet
11. Interpellation – Lokalen Vången för sociala aktiviteter
12. Väckt motion – Uppmärksamma Matilda (Tillie) Andersson
13. Väckt motion – Vandringsleder Hovs Hallar
14. Väckt motion – Generation Pep
15. Väckt medborgarförslag – Hundrastgård i Västra Karup
16. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen – Joakim Gräbner (SD)
17. Fyllnadsval för ersättare i kommunstyrelsen – Vakant plats (SD)
18. Väckt medborgarförslag – Gratis mensskydd till elever i Båstads kommun
19. Väckt interpellation – Miljötaxan med årsavgift för djurhållare med mer än 10 djurenheter

Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 januari ställs in

Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 januari ställs in

Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 januari ställs in på grund av ärendebrist. Nästa fullmäktigesammanträde är den 16 februari.

Kommunfullmäktiges ordförande
Thomas Andersson

Click to listen highlighted text!