Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 20 oktober

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 20 oktober

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 1. Val av justeringspersoner
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Månadens person eller organisation
 4. Informationsärenden

A, Sofia Sandberg, ny kommunikationschef, presenterar sig

B, Utdelning av utmärkelsen Årets arbetsplats, HR-chef Philipp Seuffer

C, Information från kommunrevisionen, revisionens ordförande Ingemar Jönsson

D, Flygplatsen, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein och Ängelholm Helsingborg Airports ekonomichef Jonas Nyström

 1. Delgivningar
 2. Beslutslogg
 3. Delårsrapport 2021-08-31 för Båstads kommun
 4. VA-taxa för Båstads kommun 2022
 5. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2022
 6. Beslut om valkretsindelning samt indelning av valdistrikt inför val till riksdag, kommun och region 2022
 7. Politisk organisationsförändring avseende ansvar för vuxenutbildning m.fl.
 8. Avsägelse av samtliga politiska uppdrag – Csaba Illyés (BP)
 9. Fyllnadsval för ersättare i valnämnden – Vakant plats (BP)
 10. Fyllnadsval för ersättare i utbildningsnämnden – Vakant plats (BP)
 11. Väckt medborgarförslag – Båstads kommun ska öppna ett boende för kommunens hemlösa
 12. Väckt medborgarförslag – Aktivitetsgym
 13. Fråga från Centerpartiet till kommunstyrelsens ordförande – Invasiva arter
 14. Väckt motion från Bjärepartiet – Möjliggöra för pensionärer i Östra Karup och Västra Karup att få äta på skola eller äldreboende
 15. Väckt interpellation från C – Minskning av den biologiska mångfalden
 16. Väckt interpellation från C – Ökande mängden ljusföroreningar

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 september

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 september

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Informationsärenden
 • A, Hur sommaren har varit i kommunen, Båstad Turism och närlinglivs vd Annika Borgelin
 • B, Socialnämndens arbete, socialnämndens ordförande Gösta Sandgren
 • C, Vård- och omsorgsnämndens arbete, vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulf Jiewertz
 • Beslutslogg
 • Revidering av måltidspolicy
 • Redovisning av partistöd för 2020
 • Interpellationsdebatt – Kommunens framtida klimatarbete kopplat till Bjäre Klimatkonsortiums rapport
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Åtgärder för kommuninvånare som drabbas av översvämningar
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige – Jonas Persson Follin (BP)
 • Väckt motion – Överfartsbron i Sinarpsdalen
 • Väckt motion – Inrätta ett klimatråd i nordvästra Skåne
 • Väckt medborgarförslag – Uthyrning av kommunala lokaler
 • Väckt medborgarförslag – Seniorgym

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 juni

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 juni

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Information
  A, Haga Park, enhetschef på Haga Park Annika Muller-Hansen och socialchef Christin Johansson

  B, Flygplatsen i Ängelholm, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein

  C, Coronasituationen, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein

 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Begäran om ställningstagande om investering Hålarp 4:197 samt kommunal borgen
 • Antagande av Fritids- och idrottspolitiskt program för Båstads kommun 2021 – 2025
 • Policy för motverkan av korruption – mutor, jäv och oegentligheter
 • Ansvarsfrihet samordningsförbundet NNW Skåne – FINSAM
 • Årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt revisionsberättelse och granskningsrapport
 • Väckt interpellation – Kommunens framtida klimatarbete kopplat till Bjäre Klimatkonsortiums rapport (MP)

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 21 april

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 21 april

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Under ärendet Årsredovisning 2020 för Båstads kommun har allmänheten möjlighet att ställa frågor till fullmäktige. I så fall är man välkommen till kommunhuset.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Informationsärenden:
 • Aktuella byggprojekt i Båstads kommun, samhällsbyggnadschef Roger Larsson
 • Äldre elevers utbildning i privatekonomi i Båstads kommun, skolchef Inga-Britt Henriksson och biträdande skolchef Eva Hugosson.
 • Program för tillgänglighet och delaktighet (föredragning av utvecklingsledare Jessica Arvidsson).
 • Överföring av investeringsbudget (föredragning av ekonomichef Elisabet Edner).
 • Årsredovisning 2020 för Båstads kommun (föredragning av ekonomichef Elisabet Edner).
 • Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och beredningar 2020.
 • Antagande av Båstad Kommunhus AB:s ägardirektiv och bolagspolicy.
 • Miljöbokslut 2020 för Båstads kommun.
 • Svar på motion – Äldreombudsman till Båstads kommun (BP).
 • Svar på motion – Solceller (BP).
 • Samråd – Regionplan för Skåne 2022-2040.
 • Interpellationsdebatt – Avsaknad av återvinningscentral och turerna i NSR.
 • Interpellationsdebatt – Fastigheterna Hamnen 3 i Torekov och Plommonet i Båstad.
 • Interpellationsdebatt – Ekonomisk information för elever från årskurs 7.
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden – Linnea Gunnarsson Elvertsson (C).
 • Fyllnadsval för ledamot i utbildningsnämnden efter avgående Linnea Gunnarsson Elvertsson (C).
 • Väckt medborgarförslag – Café vid Båstads tågstation.

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 24 mars

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 24 mars

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Informationsärenden
 • A. Informerar om överförmyndarkansliets verksamhet, kanslichef för överförmyndarkansliet i Halmstad Carolina Vinkler
 • B. Information om kommunrevisionens plan 2021, revisionens ordförande Ingemar Jönsson
 • C, Information om Sydvatten, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein
 • D, Information om hur KF-ledamöter väcker ärenden och ställer frågor; motion, fråga och interpellation., kanslichef Olof Nilsson
 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Familjen Helsingborgs prioriteringar av infrastruktur och kollektivtrafik
 • Avtal om fastighetsreglering Grevie Kyrkby avseende byggnation av vattenreservoar
 • Revidering av nämndernas reglementen med anledning av att en 2:e vice ordförande ska tillsättas samt namnbyte av myndighetsnämnden
 • Upprättande av reglemente för socialnämnden samt revidering av kommunstyrelsens reglemente
 • Uppdragsbeskrivningar för förtroendevalda
 • Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
 • Utbetalning av partistöd 2021
 • Val av ledamot till Socialnämnden – Vakant plats (M)
Click to listen highlighted text!