Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 november

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 november

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 17:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordningen
3. Beslutslogg
4. Antagande av detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 (f.d. 6:2) m.fl, Petersberg i Hemmeslöv
5. Revidering av miljö- och hälsoskyddstaxan avseende lantbrukstillsynen
6. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
7. Budget 2023 och plan 2024-2025
8. Båstads kommuns ställningstagande gällande medlemskap i kommunalförbundet AV Media Skåne
9. Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet NNV Skåne – FINSAM för 2021
10. Kommunal flaggpolicy
11. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och samtliga nämnder 2023
12. Väckt medborgarförslag – Måltider i gemenskap för äldre
13. Väckt medborgarförslag – Kickbike-ramp i Förslöv
14. Väckt medborgarförslag – Efterleva skötselföreskrifter beträffande renhållning i Stora Hults naturreservat
15. Val av ledamöter (7) till Kommunrevisionen för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
16. Val av ordförande till Kommunrevisionen för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
17. Val av vice ordförande till Kommunrevisionen för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
18. Val av ledamöter (13) till Kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
19. Val av ersättare (13) till Kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
20. Val av ordförande till Kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
21. Val av 1:e vice ordförande till Kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
22. Val av 2:e vice ordförande till Kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
23. Val av ledamöter (9) till utbildningsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
24. Val av ersättare (9) till utbildningsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
25. Val av ordförande till utbildningsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
26. Val av 1:e vice ordförande till utbildningsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
27. Val av 2:e vice ordförande till utbildningsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
28. Val av ledamöter (9) till vård- och omsorgsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
29. Val av ersättare (9) till vård- och omsorgsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
30. Val av ordförande till vård- och omsorgsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
31. Val av 1:e vice ordförande till vård- och omsorgsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
32. Val av 2:e vice ordförande till vård- och omsorgsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
33. Val av ledamöter (7) till miljö- och byggnadsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
34. Val av ersättare (7) till miljö- och byggnadsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
35. Val av ordförande till miljö- och byggnadsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
36. Val av 1:e vice ordförande till miljö- och byggnadsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
37. Val av 2:e vice ordförande till miljö- och byggnadsnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
38. Val av ledamöter (5) till socialnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
39. Val av ersättare (5) till socialnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
40. Val av ordförande till socialnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
41. Val av 1:e vice ordförande till socialnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
42. Val av 2:e vice ordförande till socialnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
43. Val av ledamöter (5) till valnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
44. Val av ersättare (5) till valnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
45. Val av ordförande till valnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
46. Val av vice ordförande till valnämnden för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
47. Val av ledamot (1) och ersättare (1) till nämnden för överförmyndare i samverkan för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
48. Val av ledamöter (2) till styrelsen i Familjen Helsingborg för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
49. Val av ledamot (1) och ersättare (1) till valberedningen för Bjäre Krafts ekonomiska förening för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
50. Val av ledamot (1) till Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
51. Val av ombud (1) till Ägarombud vid bolagsstämmor i Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31
52. Inkallelseordning för ersättare under mandatperioden 2023-2026
53. Val av ny ordförande för Båstad Hemmeslöv Fastighets AB:s styrelse

 

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 19 oktober

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 19 oktober

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordningen
3. Delgivningar
4. Delårsrapport 2022-08-31 för Båstads kommun
5. Val av ledamöter och ersättare till kommunfullmäktiges valberedning från 2022-10-19 till 2026-10-14
6. Val av ordförande i kommunfullmäktiges valberedning från 2022-10-19 till 2026-10-14
7. Val av vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning från 2022-10-19 till 2026-10-14
8. Val av kommunfullmäktiges ordförande från 2022-10-19 till 2026-10-14
9. Val av kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande från 2022-10-19 till 2026-10-14
10. Val av kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande från 2022-10-19 till 2026-10-14
11. Förslag till nya avgifter 2023 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5
12. VA-taxa för Båstads kommun 2023
13. Egenandelsprogram, nytt ägaravtal och nytt ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
14. Förslag på revidering av kommunstyrelsens reglemente med anledning av inrättande av ett kultur- och fritidsutskott
15. Väckt motion – Solcellsanläggning (BP)
16. Väckt motion – Samarbete mellan kulturskolan, ungdomsgårdarna och SFI (BP)

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 21 september

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1.                                        

Val av justeringspersoner

2.                                        

Godkännande av dagordningen

3.                                        

Månadens person eller organisation

4.                                        

Informationsärenden

A, Aktuell information om hur kriget i Ukraina påverkar Båstads kommun, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein och säkerhetschef Christofer Thorén

B, Mandatperiodens demokratiarbete, fullmäktiges presidium

5.                                        

Delgivningar

6.                                        

Beslutsloggen

7.                                        

Detaljplan för del av Vistorp 7:19 m.fl. fastigheter i Förslöv

8.                                        

Samlad taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel

9.                                        

Ändring av PBL-taxan gällande geodata – prislista

10.                                    

Miljöbokslut 2021 för Båstads kommun

11.                                    

Svar på medborgarförslag – Gratis mensskydd till elever i Båstads kommun

12.                                    

Svar på motion – Uppmärksamma Matilda (Tillie) Andersson

13.                                    

Svar på motion – Generation Pep

14.                                    

Årsredovisning 2021 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt revisionsberättelse och granskningsrapport

15.                                    

Förslag på revidering av kommunstyrelsens reglemente med anledning av inrättande av ett plan- och exploateringsutskott

16.                                    

Redovisning av partistöd för 2021

17.                                    

Tillstyrkan som vigselförrättare – Annie Fredriksson

18.                                    

Tillstyrkan som vigselförrättare – Helena Ivarsson

19.                                    

Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande – Värdigt åldrande för äldre med intellektuella funktionshinder

20.                                    

Väckt motion – Öronmärkta pengar för arbetet mot våld i nära relation (C)

21.                                    

Fyllnadsval för ersättare i utbildningsnämnden – Vakant plats (BP)

22.                                    

Väckt medborgarförslag – Plantering av ängsblommor på grönområdet mellan Lyavägen och Mangårdsvägen

23.                                    

Tack för den gångna mandatperioden

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 15 juni

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 15 juni

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordningen
3. Månadens person eller organisation
4. Informationsärenden
A, Prisutdelning av årets arbetsplats, Philipp Seuffer
B, Aktuell information om hur kriget i Ukraina påverkar Båstads kommun, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein och säkerhetschef Christofer Thorén
C, Flygplatsen, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein
5. Delgivningar
6. Beslutsloggen
7. Behov av att tidigarelägga samt utöka tillbyggnaden på Östra Karups skola
8. Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 – AV Media Skåne
9. Utökad ramborgen för Båstadhem AB
10. Utvärdering av de reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifterna samt förslag gällande tillägg avseende 3 § mom 3
11. Svar på motion – Tillagningskök Haga Park
12. Utredning av att möjliggöra för pensionärer i Östra Karup eller Västra Karup att äta på skola eller äldreboende
13. Svar på motion – Inrätta ett klimatråd i nordvästra Skåne
14. Ny politisk organisation med anledning av justeringar inom vård och omsorg/IFO mm
15. Förslag till inrättande av nya utskott i kommunstyrelsen
16. Förslag till ersättning för kommunala bolag
17. Interpellationsdebatt – Kommunens arbete med hållbarhetsfrågor
18. Avsägelse av politiska uppdrag – Sebastian Gustafsson-Persson (SD)
19. Fyllnadsval av ersättare i vård- och omsorgsnämnden – Vakant plats (SD)

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 19 maj

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 19 maj

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordningen
3. Månadens person eller organisation
4. Informationsärenden
A, Rapport från demokratidagen – Våra första folkvalda kvinnor, Jessica Arvidsson Fredrika Bremerförbundet
B, Aktuell information om hur kriget i Ukraina påverkar Båstads kommun, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein och säkerhetschef Christofer Thorén
C, Vaccinering mot Covid-19 i Båstads kommun, säkerhetschef Christofer Thorén
D, Informationsfilm från Båstad Turism och Näringsliv
E, Resultat av fullmäktigeenkätens svar, kanslichef Olof Nilsson
5. Delgivningar
6. Beslutsloggen
7. Årsredovisning 2021 för Båstads kommun
8. Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott och nämnder 2021
9. Överföring av budget för investerings- och exploateringsprojekt från 2021 till 2022 och förändring av investeringsbudget 2022
10. Bonus till medarbetare inom Vård och omsorgs verksamheter
11. Förvärv av fastigheten Båstad Västra Karup 1:132 – Bjäre Krafts fd lokaler i Västra Karup
12. Svar på motion – Vandringsleder vid Hovs Hallar
13. Svar på motion – Inrättade av en 2:e vice ordförande i valnämnden
14. Fyllnadsval för ersättare i socialnämnden – Vakant plats (M)
15. Väckt medborgarförslag – Subventionera lönebidragsanställningar
16. Väckt motion – Ge oss naturen tillbaka
17. Väckt motion – Informationsbroschyr om skyddsåtgärder vid kris och krig
18. Väckt interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Kommunens arbete med hållbarhetsfrågor

Click to listen highlighted text!