Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 juni

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 juni

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Information
  A, Haga Park, enhetschef på Haga Park Annika Muller-Hansen och socialchef Christin Johansson

  B, Flygplatsen i Ängelholm, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein

  C, Coronasituationen, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein

 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Begäran om ställningstagande om investering Hålarp 4:197 samt kommunal borgen
 • Antagande av Fritids- och idrottspolitiskt program för Båstads kommun 2021 – 2025
 • Policy för motverkan av korruption – mutor, jäv och oegentligheter
 • Ansvarsfrihet samordningsförbundet NNW Skåne – FINSAM
 • Årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt revisionsberättelse och granskningsrapport
 • Väckt interpellation – Kommunens framtida klimatarbete kopplat till Bjäre Klimatkonsortiums rapport (MP)

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 21 april

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 21 april

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Under ärendet Årsredovisning 2020 för Båstads kommun har allmänheten möjlighet att ställa frågor till fullmäktige. I så fall är man välkommen till kommunhuset.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Informationsärenden:
 • Aktuella byggprojekt i Båstads kommun, samhällsbyggnadschef Roger Larsson
 • Äldre elevers utbildning i privatekonomi i Båstads kommun, skolchef Inga-Britt Henriksson och biträdande skolchef Eva Hugosson.
 • Program för tillgänglighet och delaktighet (föredragning av utvecklingsledare Jessica Arvidsson).
 • Överföring av investeringsbudget (föredragning av ekonomichef Elisabet Edner).
 • Årsredovisning 2020 för Båstads kommun (föredragning av ekonomichef Elisabet Edner).
 • Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och beredningar 2020.
 • Antagande av Båstad Kommunhus AB:s ägardirektiv och bolagspolicy.
 • Miljöbokslut 2020 för Båstads kommun.
 • Svar på motion – Äldreombudsman till Båstads kommun (BP).
 • Svar på motion – Solceller (BP).
 • Samråd – Regionplan för Skåne 2022-2040.
 • Interpellationsdebatt – Avsaknad av återvinningscentral och turerna i NSR.
 • Interpellationsdebatt – Fastigheterna Hamnen 3 i Torekov och Plommonet i Båstad.
 • Interpellationsdebatt – Ekonomisk information för elever från årskurs 7.
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden – Linnea Gunnarsson Elvertsson (C).
 • Fyllnadsval för ledamot i utbildningsnämnden efter avgående Linnea Gunnarsson Elvertsson (C).
 • Väckt medborgarförslag – Café vid Båstads tågstation.

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 24 mars

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 24 mars

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Informationsärenden
 • A. Informerar om överförmyndarkansliets verksamhet, kanslichef för överförmyndarkansliet i Halmstad Carolina Vinkler
 • B. Information om kommunrevisionens plan 2021, revisionens ordförande Ingemar Jönsson
 • C, Information om Sydvatten, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein
 • D, Information om hur KF-ledamöter väcker ärenden och ställer frågor; motion, fråga och interpellation., kanslichef Olof Nilsson
 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Familjen Helsingborgs prioriteringar av infrastruktur och kollektivtrafik
 • Avtal om fastighetsreglering Grevie Kyrkby avseende byggnation av vattenreservoar
 • Revidering av nämndernas reglementen med anledning av att en 2:e vice ordförande ska tillsättas samt namnbyte av myndighetsnämnden
 • Upprättande av reglemente för socialnämnden samt revidering av kommunstyrelsens reglemente
 • Uppdragsbeskrivningar för förtroendevalda
 • Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
 • Utbetalning av partistöd 2021
 • Val av ledamot till Socialnämnden – Vakant plats (M)

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 februari

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 februari

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Information om Båstad Turism och Näringslivs verksamhet 2020, Karin Bengtsson
 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Budgetprocess för budget 2022 och plan 2023-2026
 • Verkställande av kommunfullmäktiges beslut – Revidering av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning till följd av avskaffande av förhandlingsutskottet
 • Val av ledamöter och ersättare till Socialnämnden
 • Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande till Socialnämnden
 • Val av 2:e vice ordförande till Utbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Överdödligheten i Båstads kommun
 • Fyllnadsval för ersättare i Kommunstyrelsen – Vakant plats (BP)
 • Fyllnadsval för ersättare i Myndighetsnämnden – Vakant plats (BP)
 • Fyllnadsval för ledamot i Fullmäktige Bjäre Kraft – Vakant plats (BP)

Skriv en bildtext här.

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 27 januari

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 27 januari

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Informationsärende
 1. Information om de nya avgifterna 2021 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5, vård- och omsorgschef Christin Johansson
 2. Information om nuläget gällande covid-19, vård- och omsorgschef Christin Johansson
 • Beslutslogg
 • Ändring av aktieägaravtal avseende Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB
 • Interpellationsdebatt – Krisberedskap
 • Interpellationsdebatt – Obligatoriskt munskydd för alla besökare på äldreboende
 • Val av ersättare till ombud till årsstämman för Sydvatten
 • Väckt medborgarförslag – Attraktiv aktivitetsyta i Hemmeslöv

Skriv en bildtext här.

Click to listen highlighted text!