Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 februari

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 februari

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Information om Båstad Turism och Näringslivs verksamhet 2020, Karin Bengtsson
 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Budgetprocess för budget 2022 och plan 2023-2026
 • Verkställande av kommunfullmäktiges beslut – Revidering av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning till följd av avskaffande av förhandlingsutskottet
 • Val av ledamöter och ersättare till Socialnämnden
 • Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande till Socialnämnden
 • Val av 2:e vice ordförande till Utbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Överdödligheten i Båstads kommun
 • Fyllnadsval för ersättare i Kommunstyrelsen – Vakant plats (BP)
 • Fyllnadsval för ersättare i Myndighetsnämnden – Vakant plats (BP)
 • Fyllnadsval för ledamot i Fullmäktige Bjäre Kraft – Vakant plats (BP)

Skriv en bildtext här.

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 27 januari

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 27 januari

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Informationsärende
 1. Information om de nya avgifterna 2021 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5, vård- och omsorgschef Christin Johansson
 2. Information om nuläget gällande covid-19, vård- och omsorgschef Christin Johansson
 • Beslutslogg
 • Ändring av aktieägaravtal avseende Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB
 • Interpellationsdebatt – Krisberedskap
 • Interpellationsdebatt – Obligatoriskt munskydd för alla besökare på äldreboende
 • Val av ersättare till ombud till årsstämman för Sydvatten
 • Väckt medborgarförslag – Attraktiv aktivitetsyta i Hemmeslöv

Skriv en bildtext här.

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 december

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:00 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Informationsärende – Skriftlig information gällande smittspridningen av Covid-19 ges av säkerhetschef Christofer Thorén.
 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Samordnad fastighetsförvaltning och inrättande av bolagskoncern för Båstads kommun
 • Fastställande av besöksnärings- och evenemangsstrategi
 • Översyn av den politiska organisationen i Båstads kommun
 • Avfallstaxa 2021
 • Revidering av ägardirektiv för Nordvästra Skånes Renhållnings AB
 • Omfördelning och utökning av investeringsbudget VA för 2021
 • Hemställan från AV Media Skåne – Antagande av tre nya medlemmar samt godkännande av ny förbundsordning
 • Förslag till nya avgifter 2021 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5
 • Policy för representation och gåvor
 • Revidering av Båstads kommuns biblioteksplan
 • Svar på motion från Bjärepartiet – Mäta temperaturen på personalen på vårdboendena
 • Väckt medborgarförslag – Eldning av trädgårdsavfall

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 25 november

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Informationsärende – Förvaltningen samt kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) informerar om smittspridningen av Covid-19
 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Begäran om Båstads kommuns ställningstagande om Båstadhems investering i fastigheterna Slammarp 64:3 och 64:4, Sandbäcksområdet i Förslöv
 • Markanvisningstävling, del av Hemmeslöv 5:9
 • Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)
 • Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)
 • Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp
 • Fyllnadsval för ersättare i utbildningsnämnden vakant plats (S)
 • Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige – Linda Smit (S)
 • Avsägelse av uppdrag – Anita Bäck (BP)
 • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Obligatoriskt munskydd för alla besökare på äldreboende
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Testning och smittspårning av covid-19
 • Väckt motion – Mäta temperaturen på personalen på vårdboendena

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 21 oktober

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 21 oktober

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och hålls i Grevieparken, Grevie. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Månadens person eller organisation
 • Informationsärenden:
 • A, Kommundirektör Charlotte Rosenlund-Sjövall presenterar sig
 • B, Förvaltningen informerar om smittspridningen av Covid-19
 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Delårsrapport 2020-08-31 för Båstads kommun
 • Rambudget 2021 och plan 2022-2023 för Båstads kommun
 • Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
 • Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten
 • Fastställande av Båstads kommuns näringslivspolicy
 • Projektplan för fördjupad översiktsplan för Torekov
 • Upphävande av beslut om fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik
 • Fastställande av reglemente gällande Båstads kommuns arkitekturpris
 • Införande av ny taxemodell för tillsyn enligt miljöbalken mm
 • VA-taxa Båstads kommun 2021
 • Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2021
 • Redovisning av partistöd för 2019
 • Interpellationsdebatt – Krisberedskap
 • Väckt motion – Solceller
 • Väckt medborgarförslag – Solcellspark mellan Förslövs station och Åkagårdens golfklubb
 • Avsägelse av uppdrag – Anna Swenzohn (S)
 • Fyllnadsval för ledamot i utbildningsnämnden efter avgående Anna Swenzohn (S)

 

Click to listen highlighted text!