Click to listen highlighted text!

Välkommen till fältvandring vid våtmarksmiljöerna i Sinarpsdalen

Välkommen till fältvandring vid våtmarksmiljöerna i Sinarpsdalen

Under sensommar och höst 2022 har kommunen genomfört natur- och vattenvårdsåtgärder i nedre delen av Sinarpsdalen. Nu bjuder vi in allmänhet till en fältvandring där vi berättar mer om projektet.

Torsdagen den 13 april klockan 17 arrangeras en fältvandring i Sinarpsdalen. Syftet är att berätta mer om de våtmarksmiljöer kommunen anlade i Sinarpsdalen förra året.

– Projektet har haft flera syften som till exempel ökad biologisk mångfald, vattenrening samt flödesutjämning. Det innebär minskad risk för översvämning nedströms och ökad grundvattenbildning. Som en del av projektet har även vandringsleden genom Sinarpsdalen fått en ny sträckning, säger Ingemar, projektledare på kommunen.

Våtmarksmiljöerna har anlagts inom en yta på cirka 4,3 hektar och stor anpassning har skett till befintliga värden. Det raka diket har blivit en slingrande bäck med svämplanszoner och småvatten.

Projektet har finansierats genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA) och initierades ursprungligen av Sinarpsdalens intresseförening. Projektet har blivit verklighet tack vare att markägarna i området deltagit.

Naturcentrum AB, som tagit fram ritningar och följt projektet, guidar oss runt våtmarken. Medverkar gör också Bjäre Naturskyddsförening. Vill man så kan man gärna på egen hand promenera vandringsleden vidare mot Grevie och titta på ytterligare våtmarker och småvatten som anlagts i området.

– Grillen kommer vara varm om man vill ha egen picknick i anslutning till aktiviteten. Vi bjuder på varma drycker och bullar.

Varmt välkomna att delta. Vi samlas vid Sinarpsdalens parkering.

Musteriet öppnar upp för personer med funktionsvariation

Musteriet öppnar upp för personer med funktionsvariation

Tillsammans med riksförbundet FUB, som arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga ska kunna leva ett gott liv, öppnar kommunens fritidsgård Musteriet upp för personer med funktionsvariation.

Varannan lördag är Musteriet i Båstad öppet för dig som är ung eller vuxen men som har ett behov av lite extra stöd. Mellan klockan 11-13 tar en av kommunens fritidsledare emot på Musteriet och visar allt roligt som finns att göra.

Du är förstås välkommen att ha med egen ledsagare eller assistent. Fika och lunch finns att köpa på Musteriet.

Datum: 25 mars, 8 april, 22 april, 6 maj, 20 maj och 3 juni.

Tid: 11-13.

Var: Musteriet, Musterivägen 4 i Båstad.

Varmt välkomna!

Nytt från kommunfullmäktige – mars 2023

Nytt från kommunfullmäktige – mars 2023

Kommunfullmäktige beslutade på senaste mötet bland annat om en ny taxa enligt alkohollagen, svar på motion om lastbilsparkering samt ett medborgarförslag om klippning av kommunens grönytor.

 

Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen

Kommunens miljöavdelning bedömer att kommunens taxa från 2018 som rör avgifter inom alkohollagens område för prövning, för hantering av anmälningsärenden och för tillsyns behöver revideras. Detta beroende på att vissa typer av prövning, anmälan och tillsyn inte finns med i taxan och därmed inte heller går att ta ut avgift för. En del av de avgifter som finns i taxan har också visat sig vara för låga och inte motsvara den tid som behöver läggas på handläggning av ärendena.

Den föreslagna reviderade taxan utgår från en timavgift som multipliceras med det antal timmar som en handläggning av en ansökan/anmälan av erfarenhet beräknas ta. Timavgiften, på 1035 kr, ligger på samma nivå som för miljöbalkstillsyn och tillsyn av tobak och tobaksliknande produkter.

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa den nya taxan som ska gälla från och med den 1 april 2023.

Tjänsteskrivelse – Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen

 

Väckt motion – Lastbilsparkering

Centerpartiet har lämnat in en motion där de yrkar på att kommunen snarast antingen gör en detaljplan som tillåter uppställningsplatser för tung trafik eller anlägger minst två uppställningsplatser/parkeringsplatser för tung trafik i kommunen. De skriver också att lämpliga platser för detta kan vara i Förslöv vid upplagsplatsen vid väg 105 och vid Båstad Entré vid väg 115.

Motionen redovisades och skickades till kommunstyrelsen för beredning.

Väckt motion – Lastbilsparkering

 

 Väckt medborgarförslag – Klippning av kommunens grönytor

En invånare har skickat in ett medborgarförslag gällande klippning av kommunens grönytor. Hen vill värna den biologiska mångfalden och skriver att kommunen inte ska klippa sina grönytor mer än en gång per år.

Fullmäktige beslutade att skicka förslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Väckt medborgarförslag – Klippning av kommunens grönytor

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Diariet för Båstads kommun

 

Nytt från kommunstyrelsen – mars 2023

Nytt från kommunstyrelsen – mars 2023

Förstudie om nytt särskilt boende för äldre och beslut om planbesked är några av alla de ärenden kommunstyrelsen beslutade om på sitt möte i mars.

 

Lokaliseringsstudie för nytt särskilt boende för äldre i Båstads kommun

Förvaltningen har under hösten 2022 tagit fram en lokaliseringsstudie för nybyggnad av ett nytt särskilt boende i Båstads kommun. Enligt befolkningsprognosen ökar andelen äldre befolkning vilket ökar behovet av fler boendeplatser. För att klara de ökande behoven behöver ett nytt särskilt boende för äldre stå klart år 2026-2027. Det finns behov av ett ytterligare boende år 2030-2032 enligt befolkningsprognosen. Detta bör enligt bedömning lokaliseras i Hemmeslöv eller Båstad.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att göra en förstudie för att utreda förutsättningar på föreslagna lokaliseringar i Västra Karup och Grevie, med förutsättning att ett nytt särskilt boende för äldre i Västra Karup och Grevie ska vara färdigställt 2026-2027. De beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att göra en förstudie för att utreda förutsättningar på föreslagen lokalisering i Hemmeslöv, med förutsättning att ett nytt särskilt boende för äldre i Hemmeslöv ska vara färdigställt 2030-2032.

Tjänsteskrivelse lokaliseringsstudie

Lokaliseringsstudie för nytt särskilt boende för äldre

 

Beslut om planbesked för Eskilstorp 6:3, gamla stationshuset

Kommunstyrelsen har sagt ja till att göra en detaljplan som möjliggör bostäder i form av radhus samt flerbostadshus vid gamla stationsområdet i Båstad. Detaljplanen ska finansieras av den sökande.

Beskrivning av ärendet: Kungaväntsalen AB har inkommit med ansökan om att få upprätta detaljplan som möjliggör bostäder i form av radhus samt flerbostadshus på Eskilstorp 6:3 och en mindre del av Malen 1:191 samt Båstad 109:2. Fastigheten ligger på en platå som tidigare utgjorde platsen för Båstads gamla station.

Tjänsteskrivelse beslut om planbesked

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Diariet för Båstads kommun

Kraftigt snöfall och hårda vindar väntas under tisdagen 7 mars

Kraftigt snöfall och hårda vindar väntas under tisdagen 7 mars

SMHI har gått ut med en orange vädervarning för Skåne.

Under tisdagen väntas tidvis kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder, vilket bland annat kan leda till trafikstörningar och elavbrott. Över norra Skåne väntas kraftigt snöfall som kan ge 10-20 centimeter snö.

Läs mer om vädervarningen på SMHI.se

 

Hur kan det påverka mig?

  • Mycket begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
  • Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
  • Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.

 

Vad händer?

Under tisdagen sprider sig ett tidvis kraftigt snöfallsområde åt nordost över Götaland. Över norra Skåne väntas kraftigt snöfall under tisdagen som kan ge 10-20 cm snö. Snöfallet hör samman med ett djupt lågtryck så vinden kommer att tillta under tisdagen. Till en början sydlig vind som vrider till västlig och tilltar till frisk eller lokalt hård.

 

Att tänka på vid hårda vindar och storm

Hård vind och storm kan generellt orsaka:

  • begränsad framkomlighet på vägar
  • förseningar inom exempelvis kollektivtrafik
  • höga vattenflöden och översvämning
  • att lösa föremål och tillfälliga konstruktioner förflyttas eller skadas
  • skador på träd och skog
Click to listen highlighted text!