Click to listen highlighted text!

Kulturskolan ger stipendiekonsert och stipendieutdelning på Ravinen

Kulturskolan ger stipendiekonsert och stipendieutdelning på Ravinen

Nio elever på Kulturskolan i Båstads kommun tilldelas stipendium på en konsertkväll för allmänheten på kulturhuset Ravinen.

2016 erhöll Kulturskolan medel från dåvarande Stiftelsen till stöd för musikalisk ungdom vid Båstads musikskola (numera Kulturskolan). Gåvan skulle användas till att befrämja elevernas musikaliska utbildning för de som visar särskild fallenhet och intresse, exempelvis via stipendier eller musikläger.

Den 27 oktober klockan 19.00 på Kulturhuset Ravinen i Båstad, håller Kulturskolan i Båstads kommun sin första offentliga stipendiekonsert där man delar ut ett stipendium om 1000 kronor vardera till nio elever som deltar i undervisning inom olika instrument.

Motiveringen lyder

…dessa elever har visat ett stort intresse, engagemang och gjort framsteg inom undervisningen av sitt instrument.

– Det känns väldigt roligt att på det här viset få visa uppskattning för våra elevers framsteg. Samtidigt vill vi understryka att det är ett fåtal som kan tilldelas ett stipendium, alla elever som deltar i undervisning vid Kulturskolan gör framsteg utifrån sina förutsättningar. Lusten till musiken, drama eller dans och lärandet är grundläggande faktorer som vi ser hos alla våra elever och det är det som bär vidare oavsett nivå, säger Helene Steinlein, chef för Kulturskolan.

Kulturskolan har också undervisning i drama och dans men gåvan gäller endast för elever inom undervisning av instrument.

Kulturskolan avser att fortsätta att utdela stipendium kommande år och då även till elever inom drama och dans.

Evenemanget på Ravinen är Båstads kommuns första. Helene Steinlein ser gärna en fortsatt samverkan framöver.

– Jag välkomnar ett kulturhus som är tillgängligt för alla. Båstads kommun har ett aktivt och kvalitativt konst- och kulturutbud men inte i den meningen som Ravinen kan komma att innebära. Det finns en stor öppenhet från deras sida att nå ut till samhället i stort och där ingår såklart kommunen som en viktig del. Det innebär stora möjligheter för oss inom Barn och skola att kunna arbeta pedagogiskt för att barn och unga kan få producera och konsumera kultur.

Evenemanget den 27 oktober har fri entré och är öppet för allmänheten.

Underrättelse om samråd – del av Båstad 109:2

Underrättelse om samråd – del av Båstad 109:2

Båstad 109:2 – Marken kring gamla stationsområdet och ned mot NPN (Tidigare Eskilstorp 6:3)

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att utnyttja befintlig verksamhetsmark på ett mer effektivt sätt genom att ta bort en planlagd, ej utbyggd lokalgata och istället planlägga ytan som kvartersmark. Planens genomförande antas inte innebära någon betydande miljöpåverkan.
Syftet med upphävandet är att tillsammans med detaljplanen för del av Båstad 109:2 mfl, verksamhetsmark vid Stationsterassen helt släcka ut den gällande användningen LOKALGATA i gällande plan (detaljplan 1596, laga kraft 12 januari 2008). Denna gata byggdes aldrig ut och försvårar exploateringen av marken eftersom kvartersmarken blir väldigt smal.

Här kan du läsa mer om detaljplanen.

Varning för mycket hårda vindbyar

Varning för mycket hårda vindbyar

SMHI har utfärdat en klass-1-varning i Skåne då det väntas mycket hårda vindbyar under torsdag eftermiddag och kväll.

Definition för Varning klass 1 mycket hårda vindbyar: Vindbyar från 21 m/s upp till 25 m/s. Grenar och enstaka träd knäcks. Vinden kan innebära problem för höga fordon. Om prognosen ändras till 25 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Läs mer om SMHI:s varningar

Följ väderläget på SMHI:s webbplats

Följ trafikläget på Trafikverkets webbplats

Andra användbara länkar:

Skånetrafiken

ÄngelholmHelsingborg Airport

Öresundsbron

Bjäre Kraft

Så kan du förbereda dig:

  • Ta in eller surra fast lösa föremål som studsmattor, soptunnor, cyklar eller krukor från trädgårdar, uteplatser och balkonger.
  • Se över så att fönster, dörrar och garageportar är ordentligt stängda.
  • Om du vet att ditt hus riskerar att drabbas av översvämning vid ett oväder, tänk på att bära upp saker från källaren eller åtminstone palla upp dem ett par centimeter. Se också till att avrinningen från fastigheten fungerar som den ska. Rensa stuprännor, brunnar och lövsilar från grenar, löv och annat skräp.
  • Har du båt? Se över förtöjningar så att den inte slits loss.
  • Kolla så att du har ficklampor, batterier, stearinljus och tändstickor hemma.
  • Ladda din mobiltelefon.
  • Stanna inne! Om du måste ut och köra, ta det lugnt på vägarna.

Fler tips finns på dinsäkerhet.se

 

Båstad klättrar 94 placeringar i ranking om företagsklimat – 5:e plats i Skåne

Båstad klättrar 94 placeringar i ranking om företagsklimat – 5:e plats i Skåne

Båstads kommun klättrar 94 placeringar och närmar sig toppen i Svenskt Näringslivs årliga ranking av svenska kommuners företagsklimat. Det är bland annat insatser kring service och bemötande, dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare som gett ett positivt resultat i årets undersökning.

Idag släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av det lokala företagsklimatet i Sverige. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. I rankingen höjer Båstads kommun sin snittpoäng från i fjol och klättrar 94 placeringar till plats 20 i riket och plats 5 i Skåne.

– Det är ett mycket glädjande resultat. Målet är att Båstad ska vara ett föredöme för ett gott företagsklimat. Det ska vara enkelt och positivt att vara företagare i Båstads kommun. Jag vill ge en stor eloge till alla som är med och bidrar till ett förbättrat företagsklimat. Ett bra teamwork är avgörande, säger Pathricia Hansson, företagslots på Båstads kommun samt näringslivsutvecklare på Båstad Turism & Näringsliv.

I Svenskt Näringslivs undersökning är det företagare själva som tycker till om kommunen genom en enkät som genomfördes under perioden januari-april i år. För Båstads kommuns räkning bygger resultatet på svar från cirka 104 företagare. Därtill har Svenskt Näringsliv vägt in statistik från SCB och UC om kommunens näringslivsutveckling.

Kommunens service och bemötande står för den största förbättringen i årets ranking följt av kommunpolitikers och tjänstepersoners attityder.

– Båstads kommun har tagit ett rejält kliv framåt i rankingen vilket visar att vi är en bra kommun att driva företag i. Resultatet är ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete där både tjänstepersoner, politiker och näringsliv arbetar tillsammans för god service och bra villkor för våra företagare, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande.

Årets ranking består av 17 faktorer – 12 som härrör från enkäten och fem som bygger från statistik från SCB och UC. Båstad är topp 5 i riket inom faktorn Företagsamhet samt utmärker sig som bästa landsbygdskommun med besöksnäring.

– Jag är otroligt glad och stolt över mina medarbetare både på Båstad Turism och Näringsliv och i Båstads kommun, säger Annika Borgelin, Vd Båstad Turism & Näringsliv. För ett par år sedan tog vi ett gemensamt beslut ihop med Båstads kommun om att prioritera arbetet med företagsklimat och näringslivsutveckling, och se vilket resultat det gett – 144 placeringar på två år och 94 placeringar bara i år. Dessutom blev vi Årets nyföretagarkommun år 2020. Några av de springande faktorerna till resultatet tror jag är att vi i grunden är väldigt positiva till företagande i Båstad, har en positiv attityd och har ett näringsliv som är väldigt duktiga på samverkan. Ytterligare faktorer som blivit väldigt lyckade är att vi har tillsatt funktionen Företagslots, att vi genomför ett stort antal utbildning/nätverksaktiviteter mellan både företagare emellan samt mellan företag, politiker och tjänstemän. Det skapar en förståelse för varandras arbete vilket är grunden till allt. Nu ser vi fram emot att fortsätta detta fina arbete och ta ytterligare kliv för ett starkt näringsliv i Båstad.

Mer information om Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat 2021 hittar ni på Svenskt Näringslivs hemsida.

Större ombyggnation görs vid Lyckantorget

Större ombyggnation görs vid Lyckantorget

Under hösten 2021 planerar Båstads kommun att tillsammans med Brännborns Fastigheter göra en ombyggnation vid Lyckantorget i Båstad. Ombyggnationen ska förbättra passagen mellan Lyckantorget och gång- och cykelvägen under Köpmansgatan samt skapa en tryggare och mer attraktiv miljö.

Tillsammans med Brännborns Fastigheter och White Arkitekter har kommunen tagit fram ett förslag till ny gestaltning av den västra delen av Lyckantorget samt passagen/gångtunneln under Köpmansgatan.

– Som ett första steg i projektet gjordes ombyggnationer av ramp mellan de olika torgytorna, detta skedde redan under hösten 2020. Nu fortsätter arbetet med att skapa en tryggare miljö vid gångtunneln samt få bättre förbindelse mellan gång- och cykelväg samt torgyta, säger Ingemar Lundström, projekt- och utredningsingenjör på Båstads kommun.

En ny bred trappa ned till gång- och cykelvägen, nya planteringar samt renoveringsarbeten och ny belysning i passagen/gångtunneln väntas bli en del av resultatet av ombyggnationen. Det kommer även att göras åtgärder vid entrédelen till butiksområdet ovanför gångtunneln.

Projektet syftar till att förbättra passagen mellan Lyckantorget och gång- och cykelvägen under Köpmansgatan samt att skapa en tryggare och mer attraktiv miljö.

– I tidigare projekt har det i dialog med eleverna på Strandängsskolan framkommit att miljön runt gångtunneln upplevts vara otrygg.

Projektet kommer att genomföras av Jonas Anläggnings AB med start under september 2021 och beräknas vara färdigställt innan årsskiftet 2021/2022.

Under tiden arbetet pågår kommer tunneln att vara avstängd och all gång- och cykeltrafik kommer att ledas över torget samt Köpmansgatan.

Click to listen highlighted text!