Click to listen highlighted text!

Jobba hos oss

Senast ändrad: 16 dec, 2022

Att jobba hos oss innebär att du jobbar med att göra skillnad och bidrar till trygghet och utveckling för många människor.
Välkommen till Båstads kommun!

Båstad hamn sommaren 2020.

Inom kommunen har vi ca 1200 anställda som varje dag jobbar med att skapa goda förutsättningar för våra medborgare att kunna bo, leva och verka i kommunen.

Vår ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare, som kan rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare, som känner till sitt uppdrag och är stolta över sitt arbetsresultat. Våra medarbetare är de personer lär barnen läsa, stöttar och guidar unga människor till drömjobbet. Vi finns där snön behöver plogas och vi är de som gör lekplatser och parker trevliga att vistas i. Våra medarbetare finns också där när du kanske behöver stöd och hjälp i ditt hem.

Här är några av de områden som är viktiga för oss och som är del av vardagen när du jobbar som medarbetare hos oss.

Ansvar och uppdrag
I Båstad kommun tar vi ansvar för vårt arbete och uppdrag och medarbetare uppmuntras och motiveras till goda arbetsinsatser. Gemensamt bidrar vi till utveckling av kommunens olika verksamheter. Vi bemöter varandra med respekt och värnar alla människors lika värde. Lönen motiverar och speglar i vilken grad medarbetaren bidrar till verksamhetens mål och resultat. Ökad måluppfyllelse ska uppmärksammas och premieras.

Kompetensförsörjning
Båstad kommun ger medarbetare förutsättningar till utveckling av sin yrkeskompetens och sina färdigheter kopplat till de behov kommunens olika verksamheter har. Vi verkar gemensamt för en lärande organisation. Medarbetarens olikheter är en tillgång. Olika perspektiv berikar och gynnar vår kommun i sin helhet.

Hållbart arbetsliv
I Båstads kommun är en god arbetsmiljö ett gemensamt ansvar för alla medarbetare. Vårt arbetsmiljöarbete präglas av kommunens värdegrund och förhållningssätt där våra kärnvärden är professionalism, arbetsglädje och respekt.

Båstads kommuns arbetsmiljöarbete syftar till att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Delaktighet och samverkan
I Båstads kommun ges medarbetare möjlighet till ansvar, delaktighet och inflytande genom samverkan och dialog. En förutsättning för samverkan är att det genomsyrar hela organisationen och att dialog inleds i ett tidigt skede inför beslutsfattande. Vi välkomnar idéer och söker ständigt sätt att tillsammans vidareutveckla och skapa framtidens välfärd.

Om du vill veta mer kring vad vi arbetar med, ta gärna del av denna film från Sveriges Kommuner och Regioner.

Click to listen highlighted text!