Click to listen highlighted text!

Arkeologisk utredning genomförs i samband av detaljplan i centrala Båstad

Senast ändrad: 21 mar, 2022 | Nyhet

I samband med arbetet att ta fram en detaljplan i centrala Båstad vid Vretvägen-Oleborgsvägen-Lyavägen kommer en arkeologisk utredning att genomföras. Det är Länsstyrelsen som har begärt utredningen som väntas påbörjas 23 mars och pågå fram till senast 25 mars.

Vid en större exploatering kan Länsstyrelsen ställa krav på arkeologisk utredning. Detta gör man om det finns goda skäl att anta att exploateringsområdet innehåller under mark dolda, ej registrerade fornlämningar.

Det kommer att grävas ett antal schakt där planförslaget föreslår bebyggelse eller annan typ av anläggning. Den allra största delen av marken i planområdet kommer förbli orörd. De schakt som grävs kommer att fyllas igen när arbetet är utfört. Marken där schakten har grävts kan komma att förbli osådd under en kortare tid men kommer att återställas.

Arbetet förväntas inte orsaka några större störningar i form av buller och utredningen kommer inte heller att påverka trafiken i området.

Här kan du läsa mer om detaljplanen för del av Båstad 109:2 m.fl.

Markeringarna på kartan visar området som berörs. Den allra största delen av marken i planområdet kommer förbli orörd. 

Click to listen highlighted text!