Click to listen highlighted text!

Akademi Båstad Yrkeshögskola beviljas ny utbildning

Senast ändrad: 28 apr, 2020

Myndigheten för yrkeshögskolan har i dagarna beviljat Akademi Båstad yrkeshögskola en ny, lite kortare utbildning. Detta är första gången som yrkeshögskolorna kunnat erbjuda korta kurser och är till för den som behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Riksdagen klubbade igenom satsningen redan förra året men coronapandemin har gjort att behovet av korta YH-utbildningar ökat och därmed blir satsning större än vad man tidigare planerat.

Akademi Båstad Yrkeshögskola beviljades utbildningen Ekosystemtjänster i praktiken – inom skötsel och anläggning, och riktar sig till den som är yrkesverksam inom skötsel och anläggning och vill kompetensutvecklas inom ekosystemtjänster och få kunskap om hur dessa kan implementeras i verksamheten. Under utbildningen behandlas olika lösningar för en hållbar anläggning och skötsel av utemiljöer. Metoder och verktyg presenteras för att kartlägga och värdera ekosystemtjänster, som kan ligga till grund för beslutsfattande. De studerande kommer även att få kunskap om hur lagstiftningen inom området ser ut.

Exempel på innehåll som tas upp under utbildningen är: dagvattenhantering, våtmarksanläggning, hantera torka, rening av luft och vatten med hjälp av substrat och växter, regnbäddar, metoder för att öka den biologiska mångfalden, anläggning av ängsmark, grönare städer, bekämpning av invasiva arter, ogräsreglering, materialval, energisnåla och effektiva redskap och maskiner.

Målet är att den studerande efter genomförd kurs ska ha god kännedom om ekosystemtjänster och självständigt ska kunna kartlägga, värdera, planera och genomföra lösningar i utemiljön ur ett hållbarhetsperspektiv.

Utbildningen startar under hösten 2020. Den omfattar 50 YH-poäng och bedrivs på distans i 50% studietakt med fem fysiska träffar á tre dagar, varvat med handledda distansstudier på hemorten. Träffarna kommer att ske vid Akademi Båstad Yrkeshögskola i Båstad.

Click to listen highlighted text!