Click to listen highlighted text!

Utstakning och lägeskontroll

Utstakning och lägeskontroll ska utföras av personal med mätningsteknisk kompetens:

 • examen från en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år
 • kompletterad med praktisk erfarenhet i minst 2 år så att summan blir minst 5 år

Båstads kommun samverkar med Ängelholms kommun inom kart- och mät-området. Kart- och mätenheten utför utstakning och lägeskontroll samt utfärdar intyg som lämnas till myndighetsnämnden.

Mättjänster beställs enklast via e-tjänst som nås via denna länk

Har du inte möjlighet att beställa via e-tjänst så kontakta Ängelholm kommuns kundtjänst, telefon 0431-870 00 eller e-post till kartochmat@engelholm.se Ange fastighetsbeteckning, typ av uppdrag och önskat datum. Avgift för utstakning/lägeskontroll ingår inte i bygglovet, utan kommer att faktureras separat. För prisexempel, kontakta kart- och mätenheten.

Om annan utför

Om du har mätningsteknisk kompetens och vill utföra utstakning/lägeskontroll själv, använd blanketten ”Ansökan om godkännande för utstakning och lägeskontroll”.

När du är godkänd ska du lämna in följande dokument via samhallsbyggnad@bastad.se:

 • intyg över utförd utstakning/lägeskontroll
 • skiss med sammanhängande måttkedjor, dvs mått på byggnader och mått till gräns
 • koordinatfil i Sweref 99 13 30 och sockelhöjder i RH 2000.

Tänk på detta innan du beställer en husutstakning

 • Gör beställningen minst tio arbetsdagar innan du vill ha utstakningen.
 • Se till att byggplatsen är ren från träd, buskar, stubbar, stora stenar, gamla byggnader som ska rivas, staket med mera.
 • Du ska helst ha grovschaktat marken i förväg om det är stor nivåskillnad där byggnad ska byggas.
 • Se till att det finns profilvirke:
  Till varje hörn på den blivande byggnaden går det åt 3 stolpar och 2 brädor (se bild nedan). Rekommenderad dimension för stolpar är 45×70 mm eller 45×95 mm och ca 1,3 till 1,5 m höga. Rekommenderad dimension för brädor är minst 22×95 mm och 1,5 till 2,0 m långa. Längden kan variera beroende på marknivå och övriga förhållanden.
 • Vid själva utstakningen skall fastighetsägaren eller byggaren vara med och slå ner profilstolpar samt även bekräfta att måttsättningen är rätt på kartan och att höjden blir rätt.

Profiler med snören efter en genomförd utstakning. Snörena beskriver fasadmåtten på den nya byggnaden.

 

Click to listen highlighted text!