Click to listen highlighted text!

Bostadsområden, bygg- och vägprojekt

Senast ändrad: 1 jun, 2018

Här kan du läsa om hur vi förändrar och förnyar i Båstads kommun och varför vi gör det. Det handlar om hur vi förbereder för nya byggnader eller bostadsområden och förbättringar i de områden som redan finns.

 

BOSTADSOMRÅDEN

Östra Karup

I Östra Karup finns det idag totalt 28 kommunala tomter till försäljning i området mellan förskolan och Hallandsåsens sluttning. Här kan du köpa en kommunal villatomt från 299 000 kr för de minsta om 600-700 kvm och upp till 360 000 kr för de största tomterna om 1300-1400 kvm. Läs mer om villaområdet i Östra Karup.

Heden i Båstad

Båstads kommun har anlagt och släppt 89 kommunala villatomter på Heden i Båstad.I området finns förutom tomterna även lekplats, fotbollsplan, utegym, grillplats och elbelyst löpslinga med barkunderlag. Tomtpriserna ligger från 499 000 kr för de minsta tomterna om 600-620 kvm och till 651 000 kr för de största tomterna om 1100-1200 kvm.

Är du intresserad av att köpa en kommunal tomt på Heden, kontakta Teknik och service för mer info.

Foto: Båstads kommun

Läs mer här om villaområdet på Heden i Båstad.

Förslöv

I Förslöv planläggs idag ca 60 kommunala villatomter. Området ligger bakom vårdcentralen upp mot skogen och Linbastuan. Beräknad utbyggnad av området med gator, VA etc kommer att ske i slutet av 2018 och en försäljningsstart kan ske till sommaren 2019. Villatomterna blir ca 700 kvm och uppåt. Lekplats kommer att finnas i området. På tomterna får man bygga en- eller tvåbostadshus.

BYGG- och VÄGPROJEKT

Friidrottsanläggning Örebäcksvallen i Båstad

Vi anlägger en toppmodern friidrottsanläggning med läktare och förråd. Anläggningen kommer att vara klar under våren 2018 och invigas i slutet av maj-början av juni. Här nedan ser du hur långt vi har kommit.

   

Anläggande av vandringsslinga runt Öresjön

I vår kommer vi att arbeta med att tillgängliggöra Öresjön i Båstad på ett inbjudande sätt. Detta görs genom att bredda och komplettera den nuvarande vandringsslingan så att den går runt hela sjön och blir då 900 m lång. Vi ska även även montera upp ny övergång (en hängbro som är ca 25 m lång och går 6-8 m över bäcken) vid Örebäcken. Dessutom ska det kompletteras med några bänkar med bord och två grillplatser samt en nedgång till två flytbryggor där besökare kan stå och fiska. Detta är ett Lona projekt som är delfinansierat av Länsstyrelsen i Skåne.

Lite historia om Öresjön

Öresjön (eller Kalkan som den också heter i folkmun) är ett gammalt kalkbrott, med inlopp från Örebäcken och utlopp till Stensån. I början av 1900-talet upptäcktes kalklagret på platsen för nuvarande Öresjön. Efterfrågan på ren kalk ökade i Sverige och 1907 bildades Båstads Kalkindustri AB. Man avsåg att tillverka jordbrukskalk och kalksandtegel. Här framställdes ”Vita hästens kalk”, murkalk och kalktegel. Abelinska villan i Norrviken, liksom före detta stiftsgården Buena Vista, är uppförda av detta tegel. Kalk här var i grusform och 1923 byggdes här en fabrik med roterande brännugn. För att driva ugnen och andra maskiner placerades en ångmaskin mitt i fabriken. Från denna leddes kraften ut till varje maskin genom ett stort remsystem. Ångmaskinen ersattes på 1920-talet med motorer, efter att man fått elektricitet. År 1928 uppfördes en ny modern fabrik med eldrift. År 1937 köptes fabriken av Skånska Cement som fortsatte driften under ytterligare 20 år. Bolaget hade otur – 1937 drabbades Båstad av ett skyfall. Örebäcken bröt en ny fåra och fyllde kalkbrottet. Man grävde en annan fåra genom skogen, fram till Stensån och efter en omfattande länspumpning återupptogs arbetet. Men så småningom minskade lönsamheten och 1957 upphörde verksamheten. Vattenpumparna tog bort och sakta men säkert steg vattnet igen och Båstad fick en insjö!

Ny förskola i Förslöv

Skogsbyns nya förskola

Nu påbörjas byggnation av Förslövs nya förskola. Entreprenör är upphandlad för Skogsbyns nya förskola och arbetet går nu in i nästa fas. Totalentreprenör är BAB Byggtjänst. Under augusti och september pågår detaljprojektering och i början av oktober påbörjas byggnadsarbetena.
I anslutning till Förslövs skola ska en ny modern förskola med 6 avdelningar och tilllagningskök byggas. I entreprenaden ingår också ny utemiljö och parkering. Förskolan kommer att värmas upp med bergvärme och på taket installeras solceller.
Förskolan beräknas vara färdig under hösten 2018. Förskolan ersätter den paviljongslösning som idag finns i södra Förslöv.

Förslöv är en väldigt bra ort med goda kommunikationsmöjligheter och närhet till naturen. En ny och modern förskola blir ett lyft för förskoleelever och personal samt ökar attraktiviteten ytterligare för Förslöv.

Anläggande av cykel-, vandrings- och ridled på banvallen Båstad - Grevie

Den 13 december 2015 öppnade Hallandsåstunneln för tågtrafik. I samband med trafikstart i tunneln påbörjades en rivning av järnvägsspåret över Hallandsåsen (Båstad-Grevie-Förslöv). Idag kvarstår endast banvallen (med ett lager makadam) som är cirka 14 km lång. Banvallen är väldigt lämpligt utformad för att göras om till cykelled m m.

Mellan Båstad och Grevie skiljer det ungefär 150 höjdmeter, men lutningen är som mest endast 12 promille, vilket innebär att leden blir väldigt lättcyklad och lämplig för pendling mellan Båstad, Grevie och Förslöv. Cykelleden har även stor potential att bli ett populärt stråk för rekreationscyklism och ett komplement till Kattegattleden mellan Helsingborg och Göteborg.

Leden är tänkt att utföras som en 3 m bred asfaltyta kantad av en ca 1,5 bred grusad yta. Utmed vissa delar av sträckan kommer preliminärt ridning vara tillåten på den grusade ytan. Utöver cykling och ridning är leden tänkt att användas för vandring, inlinesåkning, rullskidsåkning och för personer med rörelsehinder.

Båstads kommun avser att genomföra utveckling av banvallen etappvis, där en första etapp är planerad mellan Grevie och Båstad för att i ett första steg möjliggöra pendling mellan orterna med cykel, något som idag helt saknas på separata cykelvägar. I en senare etapp planeras att koppla ihop banvallen inom Båstad och mellan Grevie och Förslöv.

Etapp 1 är planerad att anläggas under första halvåret 2018. Övriga etapper beräknas påbörjas under 2018 med färdigställande 2019.

Kommunalt vatten- och avlopp till Förslöv/Vadebäck

NSVA sköter den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Båstads kommun på uppdrag av densamma. I Båstads kommun finns cirka 2700 fastigheter med enskilt avlopp. En strategi för vatten och avlopp på landsbygden har tagits fram av NSVA och Båstad kommun. Strategin antogs av kommunstyrelsen den 14 november 2012. Du kan ta del av strategin på Båstad kommuns hemsida. Strategin innebär kortfattat att NSVA tillsammans med miljöförvaltningen har upprättat en tidsangiven utbyggnadsplan för områden på landsbygden. Som bakgrund ligger miljöbalken och Länsstyrelsens allt hårdare utsläppskrav som kommunerna måste följa.

Ett av de prioriterade områdena är Förslöv/Vadebäck med ca 23 fastigheter. Området befinner sig inom ett vattenskyddsområde och detta, kombinerat med bristfälliga enskilda avloppsanläggningar, gör att området är upptaget i landsbygdsstrategin och därför kommer att anslutas till det kommunala spillvattennätet.

Startdatum: 2017-11-01 08:00 Beräknas klart: sommaren 2018

Detta gör NSVA
Entreprenadarbetet startar i november 2017. Just nu pågår projektering av den tekniska och mest ekonomiskt hållbara lösningen för området för att kunna ansluta sig till det kommunala avloppsnätet. Undersökningar för att kontrollera markens utformning kommer att ske, bland annat genom provborrning, för att vi därefter ska kunna bestämma lämplig placering av ledningar samt anslutningspunkter. NSVA har tagit hjälp av företaget WSP för att genomföra detta. Personal från WSP kommer att befinna sig i området och ta kontakt med berörda fastighetsägare under projekteringens gång.

NSVA kommer anlägga en kommunal tryckspilledning i området. Berörda fastighetsägare kommer att få egna tryckspillsstationer. Detta innebär att avloppsvattnet pumpas ut från varje enskild fastighet ut till huvudledningen som trycker avloppsvattnet vidare för att slutligen hamna på reningsverket.

NSVA utför arbetet utanför tomtgräns. I tomtgräns kommer det sättas av en förbindelsepunkt för spillvattnet. Allt arbete inom tomtgränsen bekostas och utförs av fastighetsägaren.

Så påverkas du
Under entreprenadtiden kommer framkomligheten att vara begränsad och buller från maskiner uppstå, vi hoppas att ni har överseende med detta.

NSVA utför arbetet utanför tomtgräns. I tomtgräns kommer det sättas av en förbindelsepunkt för spillvattnet. Allt arbete inom tomtgränsen bekostas och utförs av fastighetsägaren.

Efter anläggandet utanför tomtgränsen måste fastighetsägaren inom rimlig tid koppla in sin fastighet på den nya spillvattenledningen.

Entreprenör
Ej upphandlad ännu

För anslutningsfrågor: Niclas Kristiansson, VA-ingenjör, NSVA. Tel: 010-490 97 00.

Strandprofiler idag och i framtiden

Den närmsta tiden kommer det att ske inmätningar av strandprofilerna på några olika platser längs kommunens kuststräcka, från Stora Hult till Hemmeslöv. 

Syftet med mätningarna är att få en bild av hur strandprofilerna ser ut och hur de har förändrats på grund av de senaste årens stormar. Det planeras för regelbundna mätningar längs samma profiler i framtiden för att man ska kunna följa hur och om stränderna förändras.

Här kan du läsa mer om SWECOs utredning av erosions- och översvämningsrisker för Båstads kommuns kust.

Busshållplats kyrkan i Hov

Trafikverket planerar att förbättra (tillgänglighetsanpassa) busshållplatsen vid kyrkan i Hov för att den ska fungera bättre för fler resenärer. Det ska bidra till en bekvämare och tryggare resa.

För mer info, tryck här för att komma in till Trafikverkets hemsida.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00
info@bastad.se

Besök oss
Vångavägen 2 269 80 Båstad

Öppettider
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Click to listen highlighted text!