Click to listen highlighted text!

Översiktsplaner

Senast ändrad: 10 Jan, 2018

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, vilket styrs av plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige måste varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen är aktuell eller ej.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara ett långsiktig förebild som ger stöd och är underlag för kommande planering (till exempel i bygglov och detaljplaner.
Översiktsplanen ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till olika förfrågningar i olika områden. Klicka här till höger om du vill läsa mer.

Beslut om ny översiktsplan antogs i kommunfullmäktige den 17 februari 2016 då man också beslöt att en tillfällig beredning skall jobba fram en utvecklingsstrategi som grund för det fortsatta arbetet, den 20 september 2016 antog kommunfullmäktige även en projektbeskrivning.

Översiktsplanen ska bland annat vara ett verktyg för att skapa möjligheter för att uppnå kommunens vision. Visionen vägleder hur kommunen skall utvecklas fram till 2030 för att skapa ett bättre sätt att leva, för att vara en attraktiv förebild på alla sätt i alla sammanhang. Ledorden är Förebild, Attraktion och Mod.

Läs mer om visionen här.

Här kan du läsa om kommunens fördjupade översiktsplaner för Norrviken-Kattvik och Torekov.

Vår översiktsplan innehåller följande delar:

Del I
Inledande kapitel beskriver översiktsplanen som planinstrument samt utgångspunkter och förutsättningar för planarbete. I del ett finns en sammanfattning av vad översiktsplanen föreslår för Båstads kommun. Här finns även en mindre kommuntäckande karta över föreslagen markanvändning.
Kartor: Bebyggelsekarta hela kommunen, Bebyggelsekarta riksintressen

Del II
Tematiska kapitel för planens förutsättningar, begränsningar och utveckling ur olika utgångspunkter, så som service, trafik, grönstruktur, riksintressen, bebyggelseutveckling etc.
 Kartor: Grönstruktur, Regleringskarta, Riksintressen, Program:Från Bjäre till Österlen, Kulturmiljövårdsprogram, Natur- och kulturmiljövårdsprogram,

Del III
I del tre beskrivs utvecklingen i tre delområden. Inom varje delområde  beskrivs förutsättningar och föreslagen utveckling och vidare ges en fördjupad beskrivning av samhällena inom området.
Delområde norr sträcker sig från Båstad/Hemmeslöv till Östra Karup och Kattvik/Boarp.
Delområde söder inkluderar Grevie, Förslöv och området från Ängelsbäcksstrand till Stora Hult.
Delområde väster omfattar området från Glimminge plantering, Västra karup, Hov upp till kusten och sedan västerut till Torekov.
Karta: Bebyggelsestruktur Båstad tätort

Bilagor
Planen har 3 bilagor; Miljökonsekvensbeskrivning, Länsstyrelsens granskningsutlåtande samt utlåtande efter utställning.

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 24 september 2008, § 127. Översiktsplanen har varit utställd från den 21 januari till den 31 mars 2008.

Kontakta kundtjänst om du önskar ett pappersexemplar annars ”klickar” du bara på bilden här bredvid så kan du läsa den digitalt i sin helhelt.

 

 

 

Läs mer i översiksplanen här
Click to listen highlighted text!