Click to listen highlighted text!

Översiktsplaner

av Senast ändrad: 24 okt, 2018

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men är en långsiktig vägledning för kommande planering i detaljplan och bygglov och även ett stöd vid kommande förfrågningar om utvecklingsprojekt.

På Boverkets hemsida finns mer information om processen kring översiktsplanen.

 

Ny översiktsplan för Båstads kommun – samrådshandling

Samrådshandlingen för översiktsplanen har varit ute på samråd under tiden 25 maj till och med den 30 september 2018. Samrådshandlingen är fortfarande tillgänglig för information.

Samrådshandlingen utgår från kommunfullmäktiges antagna utvecklingsstrategier och fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik för Bjärehalvön.

Samrådshandlingen nås genom att klicka på kartan ovan. Manual för hur kartan används finns på kartans förstasida.

Vid frågor kontakta:
Översiktsplanerare Kristina Bell, tel. 0431-77023, kristina.bell@bastad.se
eller
Planchef Olof Selldén, tel. 0431-77731, olof.sellden@bastad.se

 

 

Översiktsplan för Båstads kommun – nu gällande plan (antagen 2008)

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 24 september 2008, § 127. Översiktsplanen har varit utställd från den 21 januari till den 3 mars 2008.

Del I
Kartor: Bebyggelsekarta hela kommunen, Bebyggelsekarta riksintressen

Del II
Kartor: Grönstruktur, Regleringskarta, Riksintressen, Program:Från Bjäre till Österlen, Kulturmiljövårdsprogram, Natur- och kulturmiljövårdsprogram,

Del III
Delområde norr sträcker sig från Båstad/Hemmeslöv till Östra Karup och Kattvik/Boarp.
Delområde söder inkluderar Grevie, Förslöv och området från Ängelsbäcksstrand till Stora Hult.
Delområde väster omfattar området från Glimminge plantering, Västra karup, Hov upp till kusten och sedan västerut till Torekov.
Karta: Bebyggelsestruktur Båstad tätort

Bilagor
Planen har 3 bilagor; Miljökonsekvensbeskrivning, Länsstyrelsens granskningsutlåtande samt utlåtande efter utställning.

Click to listen highlighted text!