Click to listen highlighted text!

Översiktsplaner

Senast ändrad: 22 Maj, 2018

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, vilket styrs av plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige måste varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen är aktuell eller ej.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara en långsiktig vägledning som ger stöd och är underlag för kommande förfrågningar och planering till exempel i bygglov och detaljplaner.

 

Samrådshandling – Översiktsplan för Båstads kommun

Beslut om att skicka ut den nya översiktsplanen för Båstads kommun togs i kommunfullmäktige den 16 maj 2018. Samrådshandling kommer att vara tillgänglig 25 maj tom 31 augusti 2018.

Kommunens nya översiktsplan är en digital handling. Synpunkter på förslaget kan lämnas genom kartan, via e-post till: samhallsbyggnad@bastad.se eller i brev till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad.

Vid frågor, kontakta Översikstplanerare, Kristina Bell, tel. 770 23 eller via mail, kristina.bell@bastad.se eller Planchef, Olof Selldén, tel. 77000 eller via mail, olof.sellden@bastad.se.

 

Nu gällande översiktsplan

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 24 september 2008, § 127. Översiktsplanen har varit utställd från den 21 januari till den 3 mars 2008.

Del I
Kartor: Bebyggelsekarta hela kommunen, Bebyggelsekarta riksintressen

Del II
 Kartor: Grönstruktur, Regleringskarta, Riksintressen, Program:Från Bjäre till Österlen, Kulturmiljövårdsprogram, Natur- och kulturmiljövårdsprogram,

Del III
Delområde norr sträcker sig från Båstad/Hemmeslöv till Östra Karup och Kattvik/Boarp.
Delområde söder inkluderar Grevie, Förslöv och området från Ängelsbäcksstrand till Stora Hult.
Delområde väster omfattar området från Glimminge plantering, Västra karup, Hov upp till kusten och sedan västerut till Torekov.
Karta: Bebyggelsestruktur Båstad tätort

Bilagor
Planen har 3 bilagor; Miljökonsekvensbeskrivning, Länsstyrelsens granskningsutlåtande samt utlåtande efter utställning.

 

 

 

 

 

Click to listen highlighted text!