Click to listen highlighted text!

Översiktsplaner

Senast ändrad: 6 Sep, 2018

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men är en långsiktig vägledning för kommande planering i detaljplan och bygglov och även ett stöd vid kommande förfrågningar om utvecklingsprojekt.

På Boverkets hemsida finns mer information om processen kring översiktsplanen.

 

Översiktsplan för Båstads kommun – samrådshandling

FÖRLÄNGD SAMRÅDSTID!

Efter beslut i kommunfullmäktige (2018-05-16, § 88) hålls samrådshandlingen för Båstads kommuns översiktsplan och tillhörande konsekvensbeskrivning tillgänglig för samråd under perioden 25 maj – 31 augusti 2018.
KSau har den 21/8 2018 beslutat om att förlänga samrådstiden till den 30/9 2018.

Samrådshandlingen utgår från kommunfullmäktiges antagna utvecklingsstrategier och fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik för Bjärehalvön.

Samrådshandlingen nås genom att klicka på kartan ovan. Manual för hur kartan används finns på kartans förstasida.

Synpunkter på samrådshandlingen kan skickas in via den digitala kartan, eller via e-post till samhallsbyggnad@bastad.se eller till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad innan den 30 september 2018.

Som en del av samrådet har kommunen under juni månad bjudit in till samrådsmingel i de sex olika tätorterna då det funnits möjlighet att titta på den digitala kartan och ställa frågor om översiktsplanen. Under sommaren finns det även möjlighet att titta i de ”blädderex” som finns utlagda på kommunens olika bibliotek. I Västra Karup och i Östra Karup där skolbiblioteken stänger finns det hos byaråden istället.

Vid frågor kontakta:
Översiktsplanerare Kristina Bell, tel. 0431-77023, kristina.bell@bastad.se
eller
Planchef Olof Selldén, tel. 0431-77731, olof.sellden@bastad.se

 

Nu gällande översiktsplan (antagen 2008)

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 24 september 2008, § 127. Översiktsplanen har varit utställd från den 21 januari till den 3 mars 2008.

Del I
Kartor: Bebyggelsekarta hela kommunen, Bebyggelsekarta riksintressen

Del II
Kartor: Grönstruktur, Regleringskarta, Riksintressen, Program:Från Bjäre till Österlen, Kulturmiljövårdsprogram, Natur- och kulturmiljövårdsprogram,

Del III
Delområde norr sträcker sig från Båstad/Hemmeslöv till Östra Karup och Kattvik/Boarp.
Delområde söder inkluderar Grevie, Förslöv och området från Ängelsbäcksstrand till Stora Hult.
Delområde väster omfattar området från Glimminge plantering, Västra karup, Hov upp till kusten och sedan västerut till Torekov.
Karta: Bebyggelsestruktur Båstad tätort

Bilagor
Planen har 3 bilagor; Miljökonsekvensbeskrivning, Länsstyrelsens granskningsutlåtande samt utlåtande efter utställning.

Click to listen highlighted text!