Enkät Framtidens Båstads kommun

I arbetet att ta fram en ny översiktsplan ingår medborgardialog som en metod.
Syftet är att få fram invånarnas bild av vad som är Båstads kommuns kvaliteter
och resurser men också inom vilka områden man vill utveckla. Ambitionen är att
alla ska känna sig delaktiga i processen och ges möjlighet att påverka utvecklingen
i kommunen – att få en bred bild av kommunen idag utifrån invånare och besökares
perspektiv. Målet är även att få en första indikation om hur kommunen ska
utvecklas utifrån ett medborgarperspektiv.