Click to listen highlighted text!

Detaljplaner under arbete

Senast ändrad: 13 Dec, 2018

Här finner du detaljplaner som har fått ett startbeslut eller befinner sig i samråds-, gransknings- eller antagandeskede. Du hittar även de planer som har överklagats och de planer som vunnit laga kraft det senaste året.

Påbörjade detaljplaner

Del av Båstad 109:2 (Stationsterassen)

 ➡ Detaljplan för del av Båstad 109:2 i Båstad

Marken kring gamla stationsområdet (Tidigare Eskilstorp 6:3)

Fastigheten ägs av Båstadhem AB och stationshuset med närliggande mark har sålts av bolaget.
Markbyte avses göras mellan kommunen och Båstadhem AB för resterande del av fastigheten. Den östra delen av fastigheten är planlagd för industriändamål samt lokalgata. Lokalgatan i befintlig detaljplan bedöms vara kostsam att genomföra och inte heller nödvändig för att nyttja industrifastigheten. Detaljplanen bör därför ändras så att lokalgatan istället planläggs för industriändamål. Industrifastigheten får då anslutning direkt mot Stenbrottsvägen.

Så kan du påverka

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

 

Planuppdrag

Handlingar

 

Böske 37:1 - (Område öster om g:a stationen i Grevie)

 ➡ Detaljplan för Böske 37:1 i Grevie

Blandad bebyggelse

Så här kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tel. 0431-77072

 

Planuppdrag

Handlingar

 

Elestorp 6:6 (Hotell och Hantverksby, Norrviken)

 ➡ Detaljplan Elestorp 6:6, Norrvikens Trädgårdar i Båstad

Hotell och Hantverksby, Norrvikens Trädgårdar

Norrvikens Trädgårdar AB avser uppföra byggnad vars ändamål inte bara avser restaurang och utbildning utan även möjliggör hotell-, handels- och konferensändamål. Planerad byggnation avses kopplas samman med befintlig byggnad (där Norrvikens Planskola bedriver verksamhet) inom planområdet. Den föreslagna byggnationen innebär bl a en något utökad byggrätt i form av ökad byggnadsarea samt byggnadshöjd. Man avser även uppföra en hantverksby i form av s k bokaler, se vidare under planbesked.

Så här kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431- 770 72

 

Planuppdrag

Handlingar

Hemmeslöv 8:2 etapp II - (Verksamhetsmark handelsområde)

 ➡ Detaljplan för Hemmeslöv 8:2 mfl, etapp II i Båstad

Verksamhetsmark

Så här  kan du påverka

Kontakt

Emma Johansson, tel 0431-77464

 

Planuppdrag

Handlingar:

Hemmeslöv 6:2 (Markområde norr om Willys)

 ➡ Detaljplan för Hemmeslöv 6:2  i Båstad

Bostäder, centrumverksamhet, förskola/skola samt naturmarksområde

Handelsområdet, Entré Båstad är nu färdigställt. Nya Västkustbanan, Båstads nya station samt Inre Kustvägen togs i drift för trafik 2015. Den nya detaljplanen för Hemmeslöv 5:2, Tuvelyckan håller på att bebyggas med centrumverksamhet och bostäder i form av både flerbostadshus, radhus samt friliggande villor. Utgångspunkten är att skapa en attraktiv stadsmiljö vid den nya stationen och dels att skapa en hållbar stadsbyggnad i närområdet. Syftet enligt planprogrammet är nu att utnyttja stationsläget och denna angränsande mark till en relativt tät stad, utan att skalan för den skull bryter mot den sinnebild som finns av Båstad idag. Området skall vara levande och befolkat på olika tider av dygnet så att en trygg miljö skapas. Huvudsyftet med planen är att möjliggöra för bostäder, centrumverksamhet,
förskola/skola samt naturmarksområde. Marken längs Stensån och Hemmeslövssjön avses sammankopplas med redan utbyggd blå/grönstruktur i Hemmeslöv. Planförslaget  innebär ett effektivare utnyttjande av stationsnära mark.
Boende och arbetstagare i området kommer att kunna pendla till arbete, studier och nöjen på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tel 770 72

 

Planuppdrag

Handlingar:

Hemmeslöv 5:9 (Mark öster om inre Kustvägen)

 ➡ Detaljplan för Hemmeslöv 5:9, del av i Båstad

Verksamhetsmark

Gällande detaljplan för området begränsas kraftigt av ett mycket stort u-område. För att marken ska bli lättare att nyttja och på så sätt bli mer attraktiv för verksamheter behöver detaljplanen ses över avseende prickmark och * u-område. Kommunens ambition är att platsen ska användas för en besöksintensiv verksamhet som befolkar platsen under stora delar av dygnet och dessutom bidrar till att skapa en tydlig entré till tätorten.

*Ett u-område är ett område med ledningar för allmännyttiga ändamål vilket innefattar bl a vatten- och avloppsledningar, starkströmsledningar, fjärrvärmeledningar, bredbandsledningar. I begreppet ledning ingår även vissa energianläggningar och anordningar för elektroniska kommunikationsnät både över och under mark.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Emma Johansson, tel 774 64

 

Planuppdrag 

Handlingar:

Slammarp 64:3 (Sandbäcksområdet Förslöv)

 ➡ Detaljplan för Slammarp 64:3 mfl i Förslöv

Ombyggnad bostäder

Befintliga lägenheter är i stort behov av renovering. Enligt Båstadhem AB:s analys är det bättre att riva och bygga nytt då det i 24 stycken av lägenheterna finns blåbetong. Man har löst det akuta behovet att få ner becquerellvärdet genom ny ventilation men ytterligare renoveringar behövs. Eftersom befintliga byggnader fortfarande kommer ha kvar radon är det bättre att ersätta byggnaderna med nya som dessutom uppfyller dagens krav på bla tillgänglighet. Förslaget är att bygga 4-6 våningshus, 3 lamellhus i vardera 3 våningar samt ett punkthus i 5 våningar.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 77390

 

Planuppdrag 

Handlingar:

Vistorp 7:19, verksamhetsmark Förslöv

➡ Detaljplan för Vistorp 7:19 (verksamhetsmark väster om järnvägen)

Föreslaget planområde ligger väster om järnvägen vid Förslöv, ca 200 meter nordväst om stationen. Området är ca 25 ha stort. kommunen förvärvade december 2014 del av dåvarande Vistorp 9:2. Fastighetsreglering skedde under 2015. Fastigheten har disponerats av Trafikverket för upplag av massor under tiden Hallandsåsprojektet pågått. Inför överlåtelsen har Trafikverket terrasserat området så att marken nu är lämplig och iordningställd för utbyggnad med olika verksamheter.

Så här kan du påverka

Kontakt

Emma Johansson, tel 0431-774 64

 

Planuppdrag

Handlingar

Västra Karup 1:36 (Prästgården)

➡ Detaljplan för Västra Karup 1:26 i Västra Karup

Ombyggnation av Prästgården till hyresfastighet samt avstyckning av bostadsfastigheter

Förslaget från intressenten är en ombyggnad av Prästgården till ca fem hyreslägenheter och utöver detta även stycka av område bakom Prästgården till bostadsfastigheter.

Så här kan du påverka

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

 

Planuppdrag

Handlingar

 

Västra Karup 17:36 (Lindströms backe)

 ➡ Detaljplan för Västra Karup 17:36 (Lindströms backe)

Blandad bostadsbebyggelse

Aktualisering av redan givet planuppdrag antogs av kommunstyrelsen
20150311, tidigare beslut från 120411, § 127.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

 

Planuppdrag

Handlingar:

Östra Karup 24:2 (ändring av befintlig detaljplan)

 ➡ Detaljplan för Östra Karup 24:2 (Willab Garden)

Möjliggörande för bl a restaurang, café och livsmedelsförsäljning i mindre omfattning

Intressenten ansökan om större byggrätt inom fastigheten för kontorsverksamhet samt lunchservering. Berörd del av fastigheten ligger inom detaljplan Östra Karup 21:17 och är planlagd för småindustri och lager samt grossistverksamhet och/eller handel med skrymmande varor samt kontor. Exploateringsgraden i bruttoarea är begränsad till 0,4 och högsta tillåtna totalhöjd är 7,5 m.

Så här kan du påverka

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

 

Planuppdrag

Handlingar

Samråd

Båstad 109:2, del av - (Båstad hamn)

 ➡ Detaljplan för del av Båstad 109:2 i Båstad

 

Utveckling av Båstad hamn

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstad hamn och på så sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens tillgång till hamnområdet samt ska även möjliggöra  en flexibel användning anpassad till variationerna mellan sommar- och vintersäsongen. En del i att möjliggöra en utveckling av hamnen är att skapa förutsättningar för befintliga verksamheter och föreningar i området att utvecklas.

Så här kan du påverka

Kontakt

Emma Johansson, tel 0431-77464

 

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 19 januari tom den 2 mars 2017

Handlingar:

Tunet 1 - (Bostäder Ängelholmsvägen)

 ➡ Detaljplan Tunet 1mfl i Båstad

Bostadsbebyggelse

Intressentens förslag är att befintliga byggnader rivs och att det istället uppförs lägenheter i radhusform som maximalt blir tre våningar höga. Man har också framfört önskemål om att förvärva en del av kommunens fastighet Båstad 109:2 för att bättre kunna utnyttja Tunet 1 och uppföra en huskropp till, totalt kommer planen kunna möjliggöra tio stycken lägenheter om tillköp av mark blir möjlig. Den mark som önskas är idag en asfalterad vändplats men som efter utbyggnaden av Skogsliden och förlängningen av Nyledsvägen inte används som sådan.

Så kan du påverka

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

 

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen har varit ute för samråd under tiden 2 oktober tom den 13 november 2017

Handlingar:

Hemmeslöv 5:9, del av ( verksamhetsmark vid stationen)

 ➡ Detaljplan för Hemmeslöv 5:9, del av i Båstad

Verksamhetsmark

Gällande detaljplan för området begränsas kraftigt av ett mycket stort u-område. För att marken ska bli lättare att nyttja och på så sätt bli mer attraktiv för verksamheter behöver detaljplanen ses över avseende prickmark och * u-område. Kommunens ambition är att platsen ska användas för en besöksintensiv verksamhet som befolkar platsen under stora delar av dygnet och dessutom bidrar till att skapa en tydlig entré till tätorten.

*Ett u-område är ett område med ledningar för allmännyttiga ändamål vilket innefattar bl a vatten- och avloppsledningar, starkströmsledningar, fjärrvärmeledningar, bredbandsledningar. I begreppet ledning ingår även vissa energianläggningar och anordningar för elektroniska kommunikationsnät både över och under mark.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Emma Johansson, tel 774 64

 

Planuppdrag 

Handlingar:

 

 

Samråd

Detaljplanen är utställd för samråd tiden 181031 — 181212 

Handlingar:

 

Granskning

Hemmeslöv 10:10, etapp III (gatustruktur)

 ➡ Detaljplan Hemmeslöv 10:10, etapp 3 i Båstad

Fastställelse av gatustruktur

Syftet med detaljplanen är att fastställa gaturstruktur och naturområde (dvs allmän platsmark) inom del av fastigheten Hemmeslöv 10:10 där område för gata och t ex gångstig i gällande detaljplan är förlagd inom s k kvartersmark, d v s bostadsmark. I samband med detta begränsas den södra delen av planområdet till att möjliggöra bostäder i form av t ex friliggande enbostadshus, gruppbyggda parhus, radhus och/eller kedjehus med separata entréer om höst 3 våningar istället för 4 våningar.

I övrigt är byggrätten inom planområdet oförändrat.

Så kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-770 72

 

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 3 maj tom 21 juni 2018.

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen är  utställd för granskning under tiden 29 augusti tom 30 september 2018.

Handlingar:

 

Varan 2:24, (bostäder vid Flytemossen Torekov)

 ➡ Detaljplan för Varan 2:24 mfl

Blandad bostadsbebyggelse

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra ca 5 enbostadshus i närheten
av Flymossen i den nordöstra delen av Torekov. Bebyggelsen ska placeras och utformas med
stor hänsyn till områdets topografi, naturmiljö och landskapsbild.

Så här kan du påverka

Kontakt

Emma Johansson, tel 77464

 

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Samråd under tiden 29 mars till och med 10 maj 2012

Handlingar

 

Utställning

Utställning under tiden 6 maj till och med 5 juni 2016

Handlingar

 

Förnyad utställning

Förnyad utställning under tiden 31 maj till och med 12 juli 2018.

Handlingar

Sunnan 10 i Torekov (Blandad bostadsbebyggelse)

 ➡ Detaljplan för Sunnan 10 mfl i Torekov

Blandad bostadsbebyggelse

Så här  kan du påverka

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-77390

 

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 24 mars till och med 6 maj 2016

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen ställs ut för granskning under tiden 9 oktober till och med den 6 november 2018.

Handlingar:

 

Banken 1 i Båstad (Gamlegården)

➡ Detaljplan för Banken 1

Bostäder och handel

Intressenten vill tillgodose efterfrågan på centralt belägna hyresrätter och samtidigt stärka centrumhandeln med fler handelslokaler och samhällsfunktioner. Tanken är att ha både livsmedelshandel, saluhall för lokalt producerad frukt och grönt, butikslokaler och café med uteservering. Man ansöker nu om ändring av fastighetens byggrätt till handelslokaler i hela markplan samt med bostäder ovanpå och källarparkering undertill.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-77072

 

Planuppdrag 

Handlingar:

 

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 180605 — 180731

Handlingar:

 

 

Granskning

Detaljplanen ställs ut för granskning 181031 — 181128

Handlingar:

 

 

 

Antagna

Överklagade

Tegelugnslyckan 11 och 17 (bostäder samt handel)

 ➡ Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17

Bostäder och en del handel samt att bevara och utveckla Borgens kulturhistoriska värden.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Emma Johansson, tel 0431-774 64

 

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 2015-05-07 tom 2016-06-04

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har varit ute på granskning under tiden 2016-02-01 tom 2016-02-29

Handlingar:

 

Antagande

Handlingar:

 

Beslutet har överklagats till Mark och Miljööverdomstolen och målet är ännu inte avgjort

 

 

Repslagaren 22 (Om- och tillbyggnad av Hotell Skansen)

 ➡ Detaljplan för Repslagaren 22 mfl

Utbyggnad av befintlig hotell- och tennisverksamhet

Båstad Tennis och Hotell AB har inkommit med en begäran om planbesked.
Området omkring hotell Skansen regleras av två olika detaljplaner som idag är
fullt utnyttjade. Det finns ett behov av att bygga ut och bygg om för att utveckla
verksamheten. Syftet med planen är att möjliggöra för utbyggnad och ombyggnad
inom fastigheten Repslagaren 22 för att möjliggöra en utveckling av verksamheten
samtidigt bevara kulturmiljön.

Så kan du påverka

Kontakt

Emma Johansson, tel 0431-77464

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd på samråd under tiden 9 oktober tom 17 november 2017.

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har varit utställd på granskning under tiden 4 april tom den 2 maj 2018

Handlingar:

 

Antagande

Detaljplanen antogs den 5 september 2018, § 183 och är anslaget under tiden 180912 — 191004

 

Överklagad och samtliga handlingar översändes  till Mark- och Miljödomstolen 181011.

Laga kraft

Hålarp 4:197 mfl - (Grevie g:a skola)

 ➡ Detaljplan Hålarp 4:197 mfl

Blandad bostadsbebyggelse

 

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-770 72

 

Detaljplanen vann laga kraft den 15 september 2017

Handlingar

Del av Förslöv 2:4 (Vård- och omsorgsboende)

 ➡ Del av detaljplan Förslöv 2:4mfl

Vård- och Omsorgsboende

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

 

Detaljplanen vann laga kraft den 3 november 2017

Handlingar

Båstad 109:2, (Trollbäcken parkering)

 ➡ Del av detaljplan Båstad 109:2, Trollbäcken

Parkering

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

 

Detaljplanen vann laga kraft den 4 januari 2018

Handlingar

Hålarp 4:212 (ga kommunhuset Grevie)

 ➡ Detaljplan för Hålarp 4:212 mfl

Bostäder

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-77072

 

Detaljplanen vann laga kraft den 16 mars 2018

Handlingar

Boarp 2:26 (garageplatser med carport)

 ➡ Detaljplan för del av Boarp 2:26 i Norrviken

Garageplatser med carport och förråd samt serviceutrymmen för miljöhantering mellan garagebyggnaderna i anslutning till de 9 flerbostadshus som just nu håller på att byggas.

Så här  kan du påverka

 

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-770 72

 

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 7 december 2017 tom 22 januari 2018.

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har varit ute på granskning under tiden 1 mars tom den 3 april 2018

Handlingar:

 

Antagande

Antagandebeslutet är anslaget på kommunens officiella och digitala anslagstavla fram tom den 6 juli 2018.

 

Detaljplanen vann laga kraft den 7 juli 2018

Handlingar

Hemmeslöv 5:17 (underjordiskt garage)

 ➡ Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 mfl

Möjliggörande för underjordiskt garage intill bebyggelse

Så här  kan du påverka

Emma Johansson, tel 77464

 

Planuppdrag 

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 21 februari tom 21 mars 2018.

Handlingar:

 

Antagande

Beslutet är anslaget på kommunens officiella och digitala anlagstavla fram tom den 6 juli 2018.

 

Detaljplanen vann laga kraft den 7 juli 2018

Handlingar

Eskilstorp 5:6 (bostäder)

 ➡ Detaljplan för Eskilstorp 5:6 i Båstad

Byggnation av bostäder

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som en naturlig
fortsättning på området som uppförts väster om aktuellt område. Planen möjliggör för Bostadsbebyggelse
i en till två vångar utformade både som friliggande hus och/eller kedjehus, parhus respektive radhus.

Så här kan du påverka

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

 

Planuppdrag

 

Samråd

Detaljplanen var utställd för samråd under tiden 2018-01-11 tom 2018-02-22

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen var utställd för granskning under tiden 2018-06-04 tom 2018-07-03

Handlingar:

 

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 3 oktober 2018, § 226 och är anslagen fram tom den 1 november 2018.

 

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 2 november 2018.

 

 

 

 

 

Förslöv 2:4 mfl etapp I

 ➡ Detaljplan för Förslöv 2:4 mfl, etapp I

Mark för bostäder

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning för blandad bostadsbebyggelse i anslutning till en av Förslövs
centrumnoder. Vidare syftar planen till att legalisera befintlig bebyggelse som har uppförts med avvikelse från gällande detaljplan.

Så kan du påverka

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-77390

Handlingar

 

Samråd

Samråd under tiden 18 november 2016 till och med den 9 januari 2017

Handlingar:

 

Granskning

Granskning under tiden 13 november till och med den 12 december 2017

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 3 oktober 2018, § 227 och är anslagen fram till och med den 1 november 2018.

 

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 2 november 2018.

Påarp 8:83 mfl

➡ Påarp 8:83 i Torekov

Utbyggnad av hotell- och konferensverksamhet

Ägarna av fastigheten har intresse av att utveckla hotellverksamheten.  Förslaget till utvecklingsplaner innehåller en utökning av antalet hotellrum samt konferensutrymme inom, en av anläggningen, redan ianspråktagen yta men som enligt nuvarande plan har en annan utformning. Inom den yta där fastighetsägaren vill utveckla anläggningen och bygga nytt finns idag tre stycken mindre stugor som är i relativt dåligt skick och som inte, under de senaste åren, har kunnat användas för uthyrning. Stugorna har sitt ursprung från 1980-talet. Tanken är att riva befintliga små hus och på denna yta och bygga nytt. Nuvarande detaljplan ger inte utrymme för den nya utformningen av det man vill komplettera hotellanläggningen med och av denna anledning ansöker fastighetsägaren om planändring.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-770 72

 

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 15 mars tom 27 april 2018.

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 15 augusti tom 14 september 2018.

Handlingar:

 

 

Antagande

Protokollet är anslaget på kommunens officiella digitala anslagstavla fram tom den 5 december 2018.

 

Laga kraft

Detaljplanen antagen av kommunstyrelsen 181107 och fick laga kraft 181206

 

 

Click to listen highlighted text!