Click to listen highlighted text!

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Den skriftliga redogörelsen för brandskyddet på en fastighet utgör underlag för planeringen av tillsyn men är också en sammanfattande beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet. 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska ägare till vissa byggnader och anläggningar lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen. Nyttjanderättshavaren ska ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne ska kunna fullgöra sin skyldighet.

Syftet med skriftlig redogörelse  

Kommunen utövar tillsyn gällande efterlevnaden av lagen om skydd mot olyckor (LSO) och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förutom att den skriftliga redogörelsen för brandskyddet tydliggör den enskildes ansvar för brandskyddet, ska den också fungera som ett hjälpmedel för planeringen av den kommunala tillsynen.      

Den skriftliga redogörelse som ska lämnas in till räddningstjänsten är inte samma sak som den dokumentation av brandskyddet som kan behöva upprättas inom ramen för det systematiska brandskyddsarbetet. Den skriftliga redogörelsen kan betraktas som en sammanfattande beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet.     

Vem ska lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet?

Vilka som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse styrs av Statens räddningsverks föreskrift samt allmänna råd, vilka du hittar länk till i vår faktaruta.

För mer information om vilka verksamheter som omfattas av kravet, läs här.

Upplägg för skriftlig redogörelse  

Den skriftliga redogörelsen består av två delar. Den första avser byggnaden eller anläggningen och den andra avser verksamheten som bedrivs i byggnaden eller på anläggningen. 

För en byggnad eller anläggning med flera olika verksamhetsutövare upprättas redogörelsen med en första gemensam del för byggnaden, del 1, och sedan en del var för de olika ingående verksamheterna, del 2. I de fall en verksamhet utövas av annan än ägaren till byggnaden eller anläggningen, bör upprättandet av den skriftliga redogörelsen ske i samverkan mellan ägare och verksamhetsutövare.   

Hur lämnas en skriftlig redogörelse för brandskyddet? 

Fyll i blankett som finns i självservice.

Skickas till Båstads kommun, Räddningstjänsten, 269 80 Båstad.

 Observera att det är du som fastighetsägare som ska skicka den samlade redogörelsen till räddningstjänsten. I de fall en verksamhet utövas av annan än ägaren ska nyttjanderättshavaren ge ägaren de uppgifter som behövs.

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad 
Telefon exp: 0431-771 20
Fax: 0431-771 18
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

Föreskrifter & allmänna råd

SRVFS 2003:10

SRVFS 2004:4

 

 

Click to listen highlighted text!