Click to listen highlighted text!

Migration och olika migrationsflöden

Senast ändrad: 15 Feb, 2018

Vad är det för skillnad på flykting, asylsökande, nyanländ och EU medborgare?

Migration är någonting som funnits i alla tider. Människor har alltid rört sig mellan och över landgränser i strävan efter arbete, för att söka skydd från krig eller förföljelse, för kärlek, för att studera eller för andra skäl.

Idag bor ca 214 miljoner människor utanför sina hemländer. Över 90% är migrerade arbetstagare med familjer. Knappt 8% av de internationella migranterna är flyktingar.

Flykting

FN:s definition av en flykting är en person som lämnat sitt hem och som inte kan återvända dit på grund av fruktan för förföljelse beroende på etnicitet, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning. Flyktingar är även de som tvingats lämna sitt hemland på grund av krig eller inbördeskrig. Med internflykting menas personer som har flytt väpnade konflikter utan att passera någon gräns. Över hälften av världens drygt 60 miljoner flyktingar är internflyktingar.

Asylsökande

Asylsökande är en person som sökt asyl, men ännu inte fått något beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket. En asylsökande är därmed en person som väntar. Alla människor har rätt att söka asyl. Vem som ansesvara flykting och vem som inte gör det, definieras i 1951 års konvention och dess tilläggsprotokoll från 1967, om flyktingars rättsliga ställning. Asylsökande kan därför vara en person med flyktingstatus, en person med skyddsstatus, någon med ömmande omständigheter enligt utlänningslagens definitioner eller inget av det. En asylsökande har inte ett personnummer utan ett LMA-kort och ett dossiernummer. LMA-kortet visar att enskild är asylsökande.

En asylsökande kan bo antingen på ett av Migrationsverkets anläggningsboende (ABO) eller i eget boende (EBO) hos exempelvis släkt eller vänner. En asylsökande vuxen som bor i EBO får max 71 kr/dag i ersättning och de ska täcka allt den enskilda kan behöva som kläder, busskort eller vård. En asylsökande som bor i ABO får 24 kr/dag i ersättning, vilket ska täcka de flesta kostnader utöver mat.

Nyanländ

Nyanländ är en person som sökt asyl, fått uppehållstillstånd och blivit mottagen i en kommun. En nyanländ har fått godkänt att vistas i Sverige och kan bosätta sig själv eller med hjälp av Arbetsförmedlingen/Migrationsverket. De som ej bosätter sig på egen hand får hjälp med bosättningen genom Arbetsförmedlingen/Migrationsverket, utifrån den nya bosättningslagen (2016:38) som reglerar kommuners ansvar för att ta emot nyanlända för bosättning. Under 2015 tog Båstads kommun emot 6 nyanlända på anvisning från Arbetsförmedlingen, 31 flyttade till eget boende i Båstad och 27 personer kom som anhöriga. Under 2016 fick Båstads kommun ett anvisningstal på att ta emot 43 nyanlända, vilket Båstads kommun även gjorde under året. För 2017 ska Båstads kommun ta emot 30 nyanlända personer.

En nyanländ vuxen kan ha en etableringsplan med Arbetsförmedlingen, vilket oftast innebär aktiviteter på heltid. Personen erhåller då 308 kr per dag fem kalenderdagar i veckan i etableringsersättning. Ersättingens betalas ut av Försäkringskassan. Etableringsplanen kan personen ha i max två år. En nyanländ har ett personnummer, vilket asylsökande inte har. En nyanländ kan vara exempelvis flykting, skyddsbehövande eller anhörig. Enskild räknas som nyanländ i max två till tre år.

EU-medborgare

EU-medborgare har rätt att stanna längre tid än tre månader i ett annat EU-land om de är där för att arbeta, driva eget företag, leva som pensionär eller studera utan uppehållstillstånd. EU-medborgare har också rätt att stanna längre än tre månader om de på annat sätt är självförsörjande. Rätten för EU och EES-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt och regleras i 3 kap UtlL. EU-medborgare kan få permanent uppehållsrätt efter fem år, om den enskilda har uppfyllt kraven för uppehållsrätt på olika sätt.

Ensamkommande barn och unga

Asylsökande som är under 18 år och kommer till Sverige utan förälder eller annan vårdnadshavare definieras ensamkommande barn. Båstads kommun har tagit emot ca 7-10 ensamkommande barn per år sedan 2010. Under 2015 tog Båstads kommun emot 71 ensamkommande barn och under 2016 6 ensamkommande barn. Ensamkommande barn placeras i HVB hem, familjehem, i stödboende eller hos anhörig. I Båstads kommun finns HVB hemmen, Skutan/Kajutan, Ekan och utslussverksamheten Navigare.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!