Click to listen highlighted text!

Individ och familj

Senast ändrad: 15 okt, 2019

De flesta av oss behöver råd, stöd eller hjälp någon gång i livet. Oftast hittar man själv lösningar på sina problem, ibland kanske med hjälp av släkt och vänner. Vid tillfällen då detta inte är tillräckligt, finns vidare möjligheter. På dessa sidor får du information inom området individ och familj – och lite till.

Akut hjälp
Akut hjälp i svåra situationer – då finns det hjälp att få! Behöver du akut få kontakt med socialtjänsten eller polisen? Har du blivit utsatt för brott eller misshandel? Socialjour telefon 114 14 (polisens växel) Brottsofferjour telefon 0431-143 00 Kontakt vid sjukdom Vid sjukdom kontaktar du i första hand vårdcentralen eller ring sjukvårdsupplysningen/vårdguiden, telefon 1177.
Råd och stöd, öppen verksamhet och juridisk hjälp
Alla som vistas eller bor i Båstads kommun kan vända sig till Individ och familj för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Det kan handla om att få tillfälligt ekonomiskt stöd eller hjälp att bli fri från ett missbruk. Här finns också hjälp att få när det gäller problem och svårigheter med barn och ungdomar. Råd och stöd är en insats som beslutas och utförs av en kvalificerad socialsekreterare. Insatsen utgår från individens och familjens behov och kan i vissa fall ske i samverkan med andra beslutade insatser. Samverkan sker även med andra myndigheter/verksamheter utifrån den enskildes önskemål. De psykosociala behandlingssamtalen kan ske individuellt, med par, med hela familjen eller tillsammans med andra betydelsefulla människor i omgivningen. Behandlingssamtalen kan vara stödjande, motiverande, rådgivande och bearbetande. Vi arbetar med det som händer inom individen samt i relationer till andra viktiga personer och med yttre faktorer som påverkar människan.

 

 

 

På sidorna för Barn, ungdom och familj  hittar du information om följande områden:

 • råd och stöd till enskilda individer
 • förebyggande och stöd till vissa grupper
 • familjerådgivning
 • öppen verksamhet genom bland annat familjecentralerna  i Båstad och Förslöv
 • juridisk hjälp vid familjerättsliga områden

För mer information kontakta Socialtjänstens reception tel 0431 77 044.

Tystnadsplikt
Samtlig personal inom socialtjänsten har sekretess/tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Du har själv rätt att läsa vad som skrivs om dig. I vissa fall kan lagstiftningen häva socialtjänstens sekretess.
Socialjour
 

Den gemensamma socialjouren för kommunerna i Skåne nordväst finns på polishuset i Helsingborg.

Jouren har öppet måndag kl 17-24 tisdag kl 17-24 onsdag kl 17-24 torsdag kl 17-24 fredag kl 17-02 lördag kl 10-02 söndag kl 10-24 helgdagar kl 10-17 Ring 042-106869 polisens växel och efterfråga socialjouren i Båstad.

Om du är missnöjd
Kvalité

 

 

 

Kvalitetsfrågorna är centrala för oss och vår verksamhet. Det handlar om “rätt kvalitet” och att göra en avvägning av behov, mål, kostnader och servicenivå. Det är därför viktigt att det faktiska innehållet i tjänsten är vad som utlovats. Det är från kvalitetssynpunkt väsentligt att bemötandet är bra. “Rätt kvalitet i varje möte” innebär att göra rätt saker, på rätt sätt, med rätt resursanvändning och till rätt mottagare.

För att vi ska kunna erbjuda dig en bra omvårdnad och service är det viktigt att veta vad vi kan förbättra. Din hjälp ger oss möjlighet att bli bättre. Det är viktigt för oss att du hör av dig både om du är nöjd och om du anser att något bör ändras. Vänd dig till personalen eller arbetsledaren på den enhet, avdelning där synpunkten hör hemma. Du kan även kontakta ansvarig chef. Synpunkter kan lämnas muntligt, skriftligt eller på e-post. Kom ihåg att ett svar på e-post är en allmän handling. Personuppgifter om dig I samband med handläggning av din ansökan inom individ och familjs verksamhetsområde kommer uppgifter rörande dig att registreras och förvaras i individ och familjs register i enlighet med reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär bland annat:

 • uppgifterna om dig tas bort från registret fem år efter det att ditt ärende avslutats.
 • personuppgiftslagen ger dig rätt at få reda på information om behandling av personuppgifter som samlats in från någon annan källa än dig.
 • Ni/du har rätt att efter skriftlig ansökan, kostnadsfritt (en gång/år), erhålla skriftlig information om vilka uppgifter om dig som behandlats.
 • Begära att sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med denna lag eller föreskrifter som utfärdats med stöd av personuppgiftslagen, blockers eller utplånas.

Om du har en avvikande mening kring den dokumentation som förs i ditt ärende har du rätt att få den registrerad. Tala med din handläggare som du har kontakt med. Missnöjd med ett beslut Om du är missnöjd med något beslut som du fått av socialnämnden kan du överklaga beslutat. Själva överklagan måste inkomma skriftligt inom tre veckor från att du fått ta del av beslutet. Vad en överklagan måste innehålla, en hänvisning, ska följa med det beslut du fått.

Mottagningsenheten
Du kan vända dig till socialförvaltningens mottagning om du behöver söka hjälp för dig och din familj, eller om du är orolig för att någon annan far illa. Det kan handla om till exempel våld, missbruk eller övergrepp.   Du är välkommen att ringa under kontorstid: Måndag, onsdag, torsdag kl 8.00 – 16.30 Tisdagar kl 8.00 – 18.00 Fredagar kl 8.00 – 15.00 Telefon till Socialtjänstens reception: 0431 – 770 44. Övrig tid vänder du dig till socialjouren på telefon 114 14 Efter inkommen anmälan kontaktar mottagningssekreterarna den anmälde och en förhandsbedömning görs. Därefter lämnas ärendet vidare till utredare på barn/unga eller vuxna som därefter tar kontakt med berörda. Om du gör en ansökan så överlämnar mottagningssekreterarna ditt ärende till utredare barn/unga eller vuxna som därefter kontaktar dig.
Brobyggare
 

Brobyggarna arbetar utifrån ett relationistiskt förhållningssätt och omfattar flera uppdrag och funktioner.

Arbetets huvudsyfte är:

Att det för barn och unga i Båstads kommun skall vara lätt att få hjälp, råd och stöd i ett tidigt skede. Genom att skapa en god relation med barn och unga främja den enskilda unges hälsa och välmående samt förebygga och motverka att unga far illa. Målgruppen är barn och unga i åldern 0-21 år.

Genom kontinuerlig samverkan och i samarbete med skolorna i Båstads kommun, erbjuda stöd och information samt även kunna leda vidare till rätt hjälp hos relevanta samverkanspartners, ex. Individ och familj, Första linjen, BUP, Polisen, Maria Nordväst m.fl.

Brobyggarna har tystnadsplikt och skall underlätta för individen att tidigt kunna och vilja ta kontakt med Individ och familj samt informera om möjligheter till hjälp, råd och stöd. Genom en god relation med samarbetspartners och kommunens invånare, öka förståelsen för Individ och familjs roll och möjligheter samt sänka tröskeln för samhällets olika individer att söka stöd och hjälp.

Kontakten med brobyggaren är frivillig, kostnadsfri och vänder sig till barn och unga i åldern 0-21 år samt vårdnadshavare. Vid oro och misstanke har brobyggarna anmälningsskyldighet.

Så här beskriver Brobyggarna själva:

Thomas Carlström:
Brobyggare
Individ och familj
0431-776 68

Socionom sedan 2006.
Har erfarenhet av BUP, SIS och arbetat i 11 år som kurator. Utöver ovanstående har jag jobbat intensivt med ANDTS samt Hedersrelaterat hot och förtryck i syfte att stärka individens trygghet och utveckling.

Joaquim Hanak:
Brobyggare
Individ och familj
0431-776 27

Väljer att beskriva mig med tre ledord:
Engagemang, jag är ambitiös och driven i mitt arbete, tar ett stort ansvar för helheten inom både lilla gruppen, enheten och verksamheten i stort.

Hjärta, stabil person som väljer att se människors bästa och har det som min utgångspunkt gentemot alla jag möter.

Fokuserad, lägger mitt fokus på rätt saker i arbetet och fastnar ej i konflikter, prestige, eller annat som tar energi från arbetet. Vi är här för att göra.

Ledarskapsutbildning, UGL
Processledning, INDEA
Kommunikation och ledarutveckling, CM Development
MI-utbildning, Motivational Interview
Hälsocoach

Arbetat som integrationshandledare, enskild individutveckling och även i grupper med olika projekt för målgruppen så som jämställdhet och likabehandling, sociala koder och relationer. Arbetade som Hälsocoach i Laholms kommun under åren -04 till -15. Bl.a. folkhälsoprojekt för barn och unga i grupp tillsammans med Landstinget Halland, Aktiv senior, föreläsningar kring hälsa, näring, livsstil m.m.

 

 

 

Barn ungdom och familj

Stöd till barn och unga
Kommunens stöd till barn och ungdomar omfattar råd och stöd till både enskilda och grupper samt förebyggande arbete.

 

 

 

 

 

 

 

Misstanke om barn som far illa - orosanmälan
Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har enligt socialtjänstlagen skyldighet att rapportera om de misstänker att barn eller unga kan fara illa. För skol-, förskole-, fritids- samt sjukvårdspersonal gäller detta oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi. Dessutom har myndigheter skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.

Vad kan du göra?

Om du misstänker att något barn far illa ska du anmäla detta till socialtjänsten där barnet är bosatt. Detta kallas att göra en orosanmälan Du kan vara anonym.

 • I Båstads kommun ringer du under kontorstid till Socialtjänstens reception tel 0431 770 44.
 • Utanför kontorstid, i akuta ärende, ringer du till polisen. Polisen är skyldig att rapportera vidare till Socialtjänsten.

En anonym anmälan utreds som andra anmälningar.

 

Stöd till familjen
Verksamheten inom barn och familj omfattar bl a följande områden:

 • råd och stöd till enskilda individer
 • förebyggande och stöd till vissa grupper
 • familjerådgivning
 • öppen verksamhet genom bl a familjecentralen i Båstad och Förslöv
 • juridisk hjälp vid familjerättsliga områden

För mer information kontakta Socialtjänstens reception, tel. 0431 770 44.

Våld i nära relationer
Våld är avsiktligt användande av fysisk kraft, psykiskt påverkan, annan egenmakt och/eller överläge riktad mot någon närstående. Syftet är att skada, skrämma, tvinga fram eller hindra särskilda handlingar och beteenden.

 

 

Våld i nära relationer inkluderar alla slags relationer mellan närstående som heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer.

Barn som har bevittnat våld har också upplevt våld. Att växa upp i ett hem med våld och hot om våld skapar känslor av otrygghet. Barnet kan få svårt med sin egen självkänsla, svårt att förstå sitt eget känsloliv och svårt att fungera i relation till andra.

Till dig som är utsatt för våld och till dig som utövar våld

Blir du slagen? Känner du dig rädd eller orolig i din relation? Blir du kontrollerad eller isolerad? Anpassar du ditt beteende efter din partner? Vill du ha hjälp att ta dig ur en destruktiv livssituation? Har du tappat kontrollen över dig själv någon gång? Har du varit nära att använda våld mot någon närstående? Har du varit psykiskt eller fysiskt våldsam mot någon som står dig nära? Det finns hjälp att få.

Kontakta Socialtjänstens reception på tel 0431 77 044 så får du hjälp till vidare kontakter.

Familjerätt
Familjerätten arbetar med frågor som rör vårdnad, umgänge och boende i familjen. Det är hit du vänder dig för att fastställa faderskap. Familjerätten har också hand om adoptionsutredningar och samarbetssamtal.

Familjerättsverksamheten omfattar:

 • utredningar och avtal kring vårdnad, umgänge och boende
 • samarbetssamtal och avtal
 • faderskap
 • namnärenden
 • adoption
 • faderskap

Utredningarna görs efter uppdrag från tingsrätten och ligger som en del av de underlag som domstolen har inför ett avgörande. Vid utredningar träffar socialsekreterarna föräldrarna och barnet. Uppgifter inhämtas från andra myndigheter, t.ex. skola, daghem, socialtjänst, polis osv.

Samarbetssamtal
Samarbetssamtal – både frivilliga och på uppdrag från tingsrätten – erbjuds till de föräldrar som inte kommer överens om vårdnaden av barnen, deras boende samt hur umgänget ska ske med den förälder där barnen inte bor. Socialnämnden kan godkänna avtal där föräldrarna gemensamt kommer överens om vad som är bäst för deras barn angående vårdnad, boende och umgänge. Ett avtal som godkänts av socialnämnden kan verkställas på samma sätt som ett domstolsbeslut. På uppdrag av tingsrätten gör familjerättshandläggaren också vårdnads- och boendeutredningar då föräldrarna inte kommer överens.

Att adoptera är att ta emot ett barn under 18 år som sitt eget.
Vid en nationell adoption tar du emot ett barn som är fött i Sverige. Dessa adoptioner är sällsynta. Vanligare är en internationell adoption, som innebär adoption av ett barn från ett  annat land. Det adopterade barnet får samma rättigheter som ett barn fött i Sverige.

Målet med en adoption är att barnets bästa ska tillgodoses. För att få ta emot ett barn för adoption krävs socialnämndens medgivande. Beslutet grundar sig på en utredning, som görs av socialsekreterare. Utredningen är också en presentation av de blivande adoptivföräldrarna när utländska myndigheter ska välja familj till ett barn.

Från och med januari 2005 är det krav på att blivande adoptivföräldrar genomgår en förberedande utbildning om adoption. Kommunen har ansvar för att informera om lämplig utbildning före utredningen.

För att få adoptera barn måste man vara gift eller registrerad partnerskap.

Styvförälderadoptioner
Det finns möjlighet för gifta par att adoptera den andre makens/makans barn. Normalt krävs att den biologiske föräldern ger sitt medgivande till adoptionen.

Makarna måste då ansökan hos tingsrätten om att få adoptera barnet. Innan tingsrätten beslutar i ärendet remitteras det till socialnämnden som ska utreda om en adoption är till barnets bästa. Utredning med bedömning skickas till tingsrätten som sedan fattar det slutgiltiga beslutet.

Möjligheten till adoption regleras i Föräldrabalken 4 kap.

Kontakt:
Familjerätten når du via Socialtjänstens reception 0431-770 44.

 Forum vid hjälp

 

Medling vid ungdomsbrott
Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som begått brott och den som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en neutral, särskilt utbildad medlare.

Syftet med mötet är att båda parterna skall få samtala om det som har hänt. Det finns också möjligheter för parterna, med medlarens hjälp, att göra överenskommelser i form av avtal, t ex hur man skall förhålla sig till varandra i framtiden. Medlarens uppgift är att förbereda parterna för medlingen, hjälpa till i samtalet om det behövs, samt vara en säkerhet för att mötet skall gå bra.

Medlingen ersätter ej rättegång och/eller straff, men åklagaren meddelas om gärningsmannen medverkat i medling.

Hur går medlingen till?
Parterna erbjuds medling via polis och/eller socialtjänst. Om båda parterna tackar ”ja” till att medverka kontaktar en medlare vardera part för ett förberedande, enskilt möte, ett sk förmöte.
Under förmötet pratar man om hur medlingsmötet skall gå till, vilka regler som gäller och om vad varje part vill ta upp i medlingen.
Om parterna efter förmötet är beredda och vill genomföra medlingen, anordnar medlaren medlingsmötet, där parterna träffas tillsammans med medlaren.

Vill du veta mer?
Kontakta Socialtjänstens reception på tel 0431 770 44 så får du mer information.
Välkommen!

Familjehem
Ibland kan situationen vara sådant att ett barn eller ungdom behöver bo i ett familjehem eller på institution, t.ex. en så kallat hem för vård eller boende -HVB-hem. Denna typ av vård utanför det egna hemmet är en stor förändring för ett barn. Det krävs därför en omfattande utredning och beslut i en politisk sammansatt nämnd för att vården ska komma till stånd. Mindre barn får nästan alltid bo i ett familjehem om inte föräldrarna kan ta hand om dem. I första hand försöker man hitta familjer i släkten eller vänkretsen.

Kommunens familjehem är noggrant utredda. De ska ha gott om utrymme, framför allt känslomässigt, för att ta emot barn. De är kontrollerade i såväl polisregister som socialregister. Familjehemmen får viss ersättning. Det är viktigt att barn kommer in i en vanlig familj med ett vanligt familjeliv.

Om ett barn har mycket stora behov och någon i familjehemmet måste ta ledigt från sitt arbete de första månaderna kan de dock få högre ersättning. Ersättningens storlek beror på vilket behov av vård barnet behöver. Barn stannar i ett familjehem tills de kan flytta tillbaka till föräldrarna.

Småbarnsföräldrar med stora sociala problem kan få behandling tillsammans med sina barn. Det finns hem med inriktning för föräldrar som har svårt att ta till sig sitt barn eller föräldrar som har haft missbruksproblem.

Är du intresserad av att bli familjehem – kontakta Socialtjänstens reception 0431-770 44

Kontaktperson/familj för barn och tonåringar
Socialtjänsten har stort behov av kontaktfamiljer/kontaktpersoner, som kan vara till stöd för barn och tonåringar. Även en del funktionshindrade har behov av sådant stöd. Rekryteringsgruppen arbetar med att värva kontaktfamiljer/kontaktpersoner och även familjehem, som kan ta emot barn eller ungdomar för längre eller kortare tids boende.

Den som är intresserad av att göra sådana insatser är välkommen att ta kontakt med socialtjänstens reception, tel 0431-770 44. Socialtjänsten erbjuder stöd, utbildning och ekonomisk ersättning till den som engagerar sig i ovannämnda uppdrag.

Omhändertagande av barn - tvångsvård
I akuta situationer där det finns risk för att ett barn eller ungdom skadas, där det finns risk för rymning eller där utredning inte kan ske frivilligt, kan socialnämnden fatta beslut om omedelbart omhändertagande (LVU).

Ett sådant beslut skall underställas länsrättens prövning inom en vecka. Om beslutet fastställs har socialförvaltningen normalt fyra veckor på sig, från att beslutet togs, att slutföra sin utredning och ansöka om vård.

Tvångsvård av barn och unga är ett stort ingripande. Därför sker det som yttersta utväg för att skydda barns fysiska och psykiska hälsa. Det sker alltid en omfattande utredning/prövning inom socialförvaltningen och andra myndigheter och rättsinsatser när det gäller tvångsvård. Alla familjer har rätt till advokathjälp och skall aldrig behöva avstå från att söka hjälp på grund av rädsla för tvångsomhändertagande. Tvångsomhändertagande förekommer endast i uppenbara fall där barn eller ungdom far illa.

I mindre uppenbara fall kan bedömningen om tvångsvård vara mycket svår. Detta leder till att barn tvingas leva under svåra förhållanden under en lång tid. Många i barnens omgivning kan anse att socialtjänsten borde använt tvång tidigare. När barn får hjälp sent kan de ha svårt att ta sig igenom de känslomässiga skadorna de fått lida under tiden. Socialtjänstens uppdrag är också att hjälpa föräldrarna att komma ut ur den svåra situationen och själva ge sina barn en god uppfostran. En del barn kan ta mer skada om de omhändertas när förhållandena är som värst.

Vård och behandling är för det mesta frivillig. För unga under 18 år krävs föräldrarnas eller vårdnadshavarens tillstånd och ungdomar över 15 år skall ge ett eget medgivande.

Om barn och ungdomar lever under förhållanden som innebär en påtaglig risk för deras hälsa och utveckling skall skadas kan de få vård mot föräldrarnas vilja. Det kan röra sig om misshandel i hemmet, vanvård eller andra allvarliga problem. Äldra barn och ungdomar som själva missbrukar, är kriminella, eller lever ett socialt nedbrytande liv kan också få vård mot sin eller vårdnadshavarens vilja.

I de fall socialtjänsten bedömer att hjälp utanför hemmet är nödvändigt och att tvång är enda sättet att hjälpa barnet eller den unge genomförs en omfattande utredning och en vårdplan tas fram som presenteras för familjen. En socialsekreterare gör aldrig utredningen ensam. Bedömningen sker i samråd med verksamhetschefen.

Utredningen presenteras därefter till socialnämndens presidium vilka fattar beslut om att ansöka hos länsrätten om vård enligt LVU – Lag med särskilda bestämmelser om Vård av Unga (1990:52).

Länsrätten kallar alltid parterna att komma personligen till rätten. Om den unge fyllt 15 år har han eller hon rätt att själv föra sin talan, men även yngre barn kan höras. Ett offentligt biträde utses dels för den unge, dels för föräldrarna eller vårdnadshavarna. Om föräldrarna inte är överens och har motstridiga intressen kan de få vars sitt biträde. För barn under 15 år är det offentliga biträdet även barnets ställföreträdare (ersättare). Länsrättens beslut om vård kan överklagas till kammarrätten och därefter till regeringsrätten.

Vuxna

Ekonomiskt bistånd
Alla som vistas inom Båstads kommun har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd om en nödsituation skulle uppkomma. Om man inte kan försörja sig själv eller tillgodose sina behov på annat sätt kan man ha rätt till ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Ett krav för att ha rätt till ekonomiskt bistånd är att man är bor och vistas i Båstads kommun. Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat bistånd och rätten till bistånd regleras i Socialtjänstlagen och genom de riktlinjer som fastställts av Socialstyrelsen och Båstads kommun. Ekonomiskt bistånd fungerar som ett sista skyddsnät och är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. I första hand har du ett eget ansvar att tillgodose dina behov genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem, exempelvis genom sjukpenning, pension, bostadsbidrag, underhållsstöd, barnbidrag mm. Om du inte har en heltidsanställning ska du vara arbetssökande och inskriven på arbetsförmedlingen. Om du på grund av sjukdom eller annat hinder inte kan arbeta ska detta styrkas med t.ex. läkarintyg på sjukskrivning. Den som erhåller försörjningsstöd/bistånd på grund av arbetslöshet skall i god tid före avslutad utbildning, anställning etc. söka arbete samt anmäla sig till arbetsförmedlingen i direkt anslutning till inträdd arbetslöshet. Att vara aktivt arbetssökande innebär att regelbundet, inom ett rimligt pendelavstånd, söka de arbeten som man har utbildning/erfarenhet av samt de arbeten som ej kräver utbildning/erfarenhet. Tillgångar (bankmedel, aktier mm) eller kapitalvaror (bil, båt, sommarstuga) som kan avyttras måste först användas innan du har rätt till försörjningsstöd. Föräldrar anses enligt lag vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess att de har fyllt 18 år eller har avslutat sina gymnasiestudier dock längst till dess att barnet har fyllt 21 år.

För vad kan jag få ekonomisk hjälp?

Ekonomiska biståndet ska garantera en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Båstads kommuns riktlinjer bygger på jämförelser med vad en låginkomsttagare normalt har råd med. Riksnormen är fastställd årligen av regeringen och grundar sig på officiella prisundersökningar. Riksnormen skall täcka kostnader för: • Livsmedel • Kläder och skor • Lek och fritid • Hälsa och hygien • Förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och tv-licens • Barn och ungdomsförsäkring Utöver det som omfattas av riksnormen kan du ansöka om bistånd till: • Hyreskostnad (enligt gällande norm för högsta godtagbara hyreskostnad) • Hushållsel (enligt gällande norm för högsta godtagbara elkostnad) • Hemförsäkring • Fackföreningsavgift • Arbetsresor (om du har ett arbete, sysselsättning eller praktik) • Läkarvård och medicinkostnader (som omfattas av högkostnadsskyddet) • Sjukresor • Barnomsorgsavgift • Bredbandsuppkoppling Du kan även ansöka om bistånd till livsföring i övrigt, vilket avser kostnader som inte uppkommer så ofta. Bistånd utöver riksnormen beviljas under förutsättning att dessa är rimliga och nödvändiga och särskild bedömning görs i varje enskilt fall. • Synundersökning och glasögon (enligt kostnadsförslag) • Tandvård (endast akut eller nödvändig enligt kostnadsförslag) • Hemutrustning • Flyttkostnader • Begravningskostnader Återbetalning av försörjningsstöd/bistånd kan krävas då det betalas ut:

 • som förskott på förmån, t.ex. pension, sjukpenning, a-kassa, alfa-kassa eller lön vid arbetskonflikt
 • om för stort belopp betalats ut på grund av ofullständiga eller oriktiga uppgifter vid förskott på tillgångar/inkomster sökanden ej kunnat förfoga över

Ändrade inkomster Alla förändringar av dina inkomster samt familje- och bostadsförhållanden skall meddelas till socialförvaltningen under den tid du får försörjningsstöd/bistånd då detta kan påverka rätten till bistånd samt biståndets storlek. Lämnar du ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig och eventuellt åtalas för bedrägeri.

Första kontakten med kommunen

Om du vill ställa frågor gällande ekonomiskt bistånd eller erhålla information om hur du ska gå tillväga för att ansöka om ekonomiskt bistånd vänder du dig till handläggarna på försörjningsstöd. Den som tar emot samtalet ställer en del frågor angående vad som är orsaken till ditt behov av ekonomiskt bistånd, din nuvarande ekonomiska situation, boende och vad du själv har gjort och kan göra för att lösa din situation. Därefter skickar vi en ansökningsblankett för förstagångsbesök med en besökstid till dig. Till detta besök tar du med dig ansökningsblanketten med samtliga aktuella handlingar. Vid ansökan skall du kunna legitimera dig. Telefontider för våra handläggare: Måndag, onsdag, torsdag och fredag 09.00-10.00 Tisdagar 14.00-15.00 (Ring kommunens växel och be att få bli kopplad till handläggare) Tänk på att vara ute i god tid när du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd eftersom handläggningstiden är 10 dagar efter att en komplett ansökan har kommit in. Tiden från att du har tagit första kontakten till första mötet kan vara ca. 2 veckor. Under vissa dagar i månaden är det många som besöker oss och då kan det vara längre väntetid. Alla ansökningar prövas individuellt.  Det beslut du får kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Missbruk

Om du upplever att du har problem med missbruk och beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet. Kommunen arbetar både förebyggande och med vård. All stöd och hjälp baseras på respekt för den enskilde. För dig som är under 25 år och har missbruksproblem  – kontakta Maria Nordväst. De erbjuder även stöd till dig som anhörig. 

Har frågor kring missbruk eller beroende eller vill söka hjälp kan du kontakta kommunen, tel 0431-770 44 och be att få prata med mottagningsenheten.

Behandling

Upplever du att alkohol, droger eller spel om pengar tar en för stor del av ditt liv? Har du börjar fundera på att göra en förändring? Då är du välkommen att kontakta kommunen för att få utrett vilken insats som passar dig. Du kan tex få enskilda samtal eller delta i gruppbehandling, eller möjlighet att återhämta dig från ett missbruk.

Hjälp med boendet

En följd av beroendeproblem är att många själva inte lyckas att skaffa sig, eller behålla ett boende. Du kan också få råd, stöd och hjälp i ditt boende, i form av boendestöd.

Att göra en anmälan

Har du frågor om missbruk och beroende? Är du orolig för en bekant, kollega eller familjemedlem? Kontakta kommunen om du har frågor eller vill göra en anmälan om missbruk. En anmälan kan göras skriftligt eller muntligt. Kommunen har en skyldighet att följa upp alla anmälningar.

Akuta problem efter kontorstid

Ring socialjouren på larmnumret 112. Socialjouren ingriper dock enbart om omedelbar akut vård behövs.

Lagstiftning

Vård och behandlingsinsatser ska så långt som möjligt vara frivillig, med stöd av Socialtjänstlagen (SoL). I särskilt allvarliga fall har samhället skyldighet att ingripa för att en person ska få vård med stöd av Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

 

Våld i nära relation
Våld är avsiktligt användande av fysisk kraft, psykiskt påverkan, annan egenmakt och/eller överläge riktad mot någon närstående. Syftet är att skada, skrämma, tvinga fram eller hindra särskilda handlingar och beteenden. Våld i nära relationer inkluderar alla slags relationer mellan närstående som heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Barn som har bevittnat våld har också upplevt våld. Att växa upp i ett hem med våld och hot om våld skapar känslor av otrygghet. Barnet kan få svårt med sin egen självkänsla, svårt att förstå sitt eget känsloliv och svårt att fungera i relation till andra. Till dig som är utsatt för våld och till dig som utövar våld Blir du slagen? Känner du dig rädd eller orolig i din relation? Blir du kontrollerad eller isolerad? Anpassar du ditt beteende efter din partner? Vill du ha hjälp att ta dig ur en destruktiv livssituation? Har du tappat kontrollen över dig själv någon gång? Har du varit nära att använda våld mot någon närstående? Har du varit psykiskt eller fysiskt våldsam mot någon som står dig nära? Det finns hjälp att få. Kontakta Socialtjänstens reception på tel 0431 77 044 så får du hjälp till vidare kontakter.
Kontaktperson/familj för vuxna
Socialtjänsten har stort behov av kontaktfamiljer/kontaktpersoner, som kan vara till stöd för vuxna. Även en del funktionshindrade har behov av sådant stöd. Kontaktperson-/familj skall vara ett personligt stöd till den enskilde i olika angelägenheter. En kontaktperson-/familj skall ha personlig lämplighet och har tystnadsplikt om den enskildes förhållande. Den som är intresserad av att göra sådana insatser är välkommen att ta kontakt med socialtjänstens reception, tel 0431-770 44. Socialtjänsten erbjuder stöd, utbildning och ekonomisk ersättning till den som engagerar sig i ovannämnda uppdrag.
Överklagan
Beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § kan överklagas hos länsrätten. Beslut enligt 4 kap 2 § SoL kan ej överklagas enligt förvaltningslagen. Överklagandet skall ske skriftligt där du talar om vilket beslut du överklagat och beslutsfattare. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Överklagandet skall sedan lämnas in eller skickas till den nämnd/beslutsfattare som har beslutat i ärendet. För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna inkommit till nämnden/beslutsfattaren senast inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. När överklagandet inkommit sker en omprövning av beslutet. Kvarstår beslutet kommer överklagandet att skickas vidare till länsrätten. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om något är oklart kan Ni vända Er till socialnämnden i kommunen. Adress: BÅSTADS KOMMUN Socialnämnden 269 80 BÅSTAD

Kontakta oss

Individ och familj
Reception: 0431 770 44
Besök oss: Lyckan 15
Öppettider: må, on, to kl 8-16.30
tis kl 8-18
fre kl 8-15

 

Telefontider
Ekonomiskt bistånd

9-10, mån, ons, tor och fre samt kl 14-15 på tisdagar

 

Click to listen highlighted text!