Click to listen highlighted text!

Individ och familj

Senast ändrad: 22 Jan, 2018

De flesta av oss behöver råd, stöd eller hjälp någon gång i livet. Oftast hittar man själv lösningar på sina problem, ibland kanske med hjälp av släkt och vänner. Vid tillfällen då detta inte är tillräckligt, finns vidare möjligheter. På dessa sidor får du information inom området individ och familj – och lite till.

Akut hjälp
Akut hjälp i svåra situationer – då finns det hjälp att få!

 

 

Behöver du akut få kontakt med socialtjänsten eller polisen? Har du blivit utsatt för brott eller misshandel?

Socialjour telefon 114 14 (polisens växel)
Brottsofferjour telefon 0431-143 00

Kontakt vid sjukdom

Vid sjukdom kontaktar du i första hand vårdcentralen eller ring sjukvårdsupplysningen/vårdguiden, telefon 1177.

Råd och stöd, öppen verksamhet och juridisk hjälp
Alla som vistas eller bor i Båstads kommun kan vända sig till Individ och familj för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Det kan handla om att få tillfälligt ekonomiskt stöd eller hjälp att bli fri från ett missbruk. Här finns också hjälp att få när det gäller problem och svårigheter med barn och ungdomar.

På sidorna för Barn, ungdom och familj  hittar du information om följande områden:

 • råd och stöd till enskilda individer
 • förebyggande och stöd till vissa grupper
 • familjerådgivning
 • öppen verksamhet genom bland annat familjecentralerna  i Båstad och Förslöv
 • juridisk hjälp vid familjerättsliga områden

För mer information kontakta Individ och familjs reception tel 0431 77 044..

Tystnadsplikt
Samtlig personal inom socialtjänsten har sekretess/tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Du har själv rätt att läsa vad som skrivs om dig. I vissa fall kan lagstiftningen häva socialtjänstens sekretess.
Socialjour

 

 

Den gemensamma socialjouren för kommunerna i Skåne nordväst finns på polishuset i Helsingborg.

Jouren har öppet
måndag kl 17-24
tisdag kl 17-24
onsdag kl 17-24
torsdag kl 17-24
fredag kl 17-02
lördag kl 10-02
söndag kl 10-24
helgdagar kl 10-17

Ring 042-406869 polisens växel och efterfråga socialjouren i Båstad.

Efter kontorstid då ordinarie personal inte är i tjänst ring ordförande i utbildningsnämnden 0431 77744.

 

 

Om du är missnöjd
Kvalité

 

 

Kvalitetsfrågorna är centrala för oss och vår verksamhet. Det handlar om “rätt kvalitet” och att göra en avvägning av behov, mål, kostnader och servicenivå. Det är därför viktigt att det faktiska innehållet i tjänsten är vad som utlovats. Det är från kvalitetssynpunkt väsentligt att bemötandet är bra. “Rätt kvalitet i varje möte” innebär att göra rätt saker, på rätt sätt, med rätt resursanvändning och till rätt mottagare.

För att vi ska kunna erbjuda dig en bra omvårdnad och service är det viktigt att veta vad vi kan förbättra. Din hjälp ger oss möjlighet att bli bättre. Det är viktigt för oss att du hör av dig både om du är nöjd och om du anser att något bör ändras.

Vänd dig till personalen eller arbetsledaren på den enhet, avdelning där synpunkten hör hemma. Du kan även kontakta ansvarig chef. Synpunkter kan lämnas muntligt, skriftligt eller på e-post. Kom ihåg att ett svar på e-post är en allmän handling.

Personuppgifter om dig

I samband med handläggning av din ansökan inom individ och familjs verksamhetsområde kommer uppgifter rörande dig att registreras och förvaras i individ och familjs register i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen. Detta innebär bland annat:

 • uppgifterna om dig tas bort från registret fem år efter det att ditt ärende avslutats.
 • personuppgiftslagen ger dig rätt at få reda på information om behandling av personuppgifter som samlats in från någon annan källa än dig.
 • Ni/du har rätt att efter skriftlig ansökan, kostnadsfritt (en gång/år), erhålla skriftlig information om vilka uppgifter om dig som behandlats.
 • Begära att sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med denna lag eller föreskrifter som utfärdats med stöd av personuppgiftslagen, blockers eller utplånas.

Om du har en avvikande mening kring den dokumentation som förs i ditt ärende har du rätt att få den registrerad. Tala med din handläggare som du har kontakt med.

Missnöjd med ett beslut

Om du är missnöjd med något beslut som du fått av socialnämnden kan du överklaga beslutat. Själva överklagan måste inkomma skriftligt inom tre veckor från att du fått ta del av beslutet. Vad en överklagan måste innehålla, en hänvisning, ska följa med det beslut du fått.

Mottagningsenheten
Du kan vända dig till socialförvaltningens mottagning om du behöver söka hjälp för dig och din familj, eller om du är orolig för att någon annan far illa. Det kan handla om till exempel våld, missbruk eller övergrepp.

Du är välkommen att ringa under kontorstid:
Måndag, onsdag, torsdag kl 8.00 – 16.30
Tisdagar kl 8.00 – 18.00
Fredagar kl 8.00 – 15.00

Telefon till mottagningsenheten: 0431 – 777 03
Övrig tid vänder du dig till socialjouren på telefon 114 14

Efter inkommen anmälan kontaktar mottagningssekreterarna den anmälde och en förhandsbedömning görs. Därefter lämnas ärendet vidare till utredare på barn/unga eller vuxna som därefter tar kontakt med berörda.

Om du gör en ansökan så överlämnar mottagningssekreterarna ditt ärende till utredare barn/unga eller vuxna som därefter kontaktar dig.

Barn ungdom och familj

Stöd till barn och unga
Kommunens stöd till barn och ungdomar omfattar råd och stöd till både enskilda och grupper samt förebyggande arbete.

 

 

Misstanke om barn som far illa
Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har enligt socialtjänstlagen skyldighet att rapportera om de misstänker att barn eller unga kan fara illa. För skol-, förskole-, fritids- samt sjukvårdspersonal gäller detta oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi. Dessutom har myndigheter skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.

Vad kan du göra?

Om du misstänker att något barn far illa ska du anmäla detta till socialtjänsten där barnet är bosatt. Du kan vara anonym.

 • I Båstads kommun ringer du under kontorstid till Mottagningsenheten tel 0431 777 03.
 • Utanför kontorstid, i akuta ärende, ringer du till polisen. Polisen är skyldig att rapportera vidare till socialtjänsten.

En anonym anmälan utreds som andra anmälningar.

 

Stöd till familjen
Verksamheten inom barn och familj omfattar bl a följande områden:

 • råd och stöd till enskilda individer
 • förebyggande och stöd till vissa grupper
 • familjerådgivning
 • öppen verksamhet genom bl a familjecentralen i Båstad och Förslöv
 • juridisk hjälp vid familjerättsliga områden

För mer information kontakta socialtjänstens reception, tel. 0431 770 44.

Våld i nära relationer
Våld är avsiktligt användande av fysisk kraft, psykiskt påverkan, annan egenmakt och/eller överläge riktad mot någon närstående. Syftet är att skada, skrämma, tvinga fram eller hindra särskilda handlingar och beteenden.

Våld i nära relationer inkluderar alla slags relationer mellan närstående som heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer.

Barn som har bevittnat våld har också upplevt våld. Att växa upp i ett hem med våld och hot om våld skapar känslor av otrygghet. Barnet kan få svårt med sin egen självkänsla, svårt att förstå sitt eget känsloliv och svårt att fungera i relation till andra.

Till dig som är utsatt för våld och till dig som utövar våld

Blir du slagen? Känner du dig rädd eller orolig i din relation? Blir du kontrollerad eller isolerad? Anpassar du ditt beteende efter din partner? Vill du ha hjälp att ta dig ur en destruktiv livssituation? Har du tappat kontrollen över dig själv någon gång? Har du varit nära att använda våld mot någon närstående? Har du varit psykiskt eller fysiskt våldsam mot någon som står dig nära? Det finns hjälp att få.

Kontakta vår reception på tel 0431 77 044 så får du hjälp till vidare kontakter.

Familjerätt

 

Familjerätten arbetar med frågor som rör vårdnad, umgänge och boende i familjen. Det är  hit du vänder dig för att fastställa faderskap. Familjerätten har också hand om adoptionsutredningar och samarbetssamtal.

 

Familjerättsverksamheten omfattar:

 • utredningar och avtal kring vårdnad, umgänge och boende
 • samarbetssamtal och avtal
 • faderskap
 • namnärenden
 • adoption
 • faderskap

 Forum vid hjälp

Blankett faderskap

 

Medling vid ungdomsbrott
Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som begått brott och den som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en neutral, särskilt utbildad medlare.

 

 

Syftet med mötet är att båda parterna skall få samtala om det som har hänt. Det finns också möjligheter för parterna, med medlarens hjälp, att göra överenskommelser i form av avtal, t ex hur man skall förhålla sig till varandra i framtiden. Medlarens uppgift är att förbereda parterna för medlingen, hjälpa till i samtalet om det behövs, samt vara en säkerhet för att mötet skall gå bra.

Medlingen ersätter ej rättegång och/eller straff, men åklagaren meddelas om gärningsmannen medverkat i medling.

Hur går medlingen till?
Parterna erbjuds medling via polis och/eller socialtjänst. Om båda parterna tackar ”ja” till att medverka kontaktar en medlare vardera part för ett förberedande, enskilt möte, ett sk förmöte.
Under förmötet pratar man om hur medlingsmötet skall gå till, vilka regler som gäller och om vad varje part vill ta upp i medlingen.
Om parterna efter förmötet är beredda och vill genomföra medlingen, anordnar medlaren medlingsmötet, där parterna träffas tillsammans med medlaren.

Vill du veta mer?
Kontakta vår reception på tel 0431 77 044 så får du mer information.
Välkommen!

Vuxna

Ekonomiskt bistånd

Alla som vistas inom Båstads kommun har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd om en nödsituation skulle uppkomma. Om man inte kan försörja sig själv eller tillgodose sina behov på annat sätt kan man ha rätt till ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Ett krav för att ha rätt till ekonomiskt bistånd är att man är bor och vistas i Båstads kommun.

Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat bistånd och rätten till bistånd regleras i Socialtjänstlagen och genom de riktlinjer som fastställts av Socialstyrelsen och Båstads kommun.

Ekonomiskt bistånd fungerar som ett sista skyddsnät och är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. I första hand har du ett eget ansvar att tillgodose dina behov genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem, exempelvis genom sjukpenning, pension, bostadsbidrag, underhållsstöd, barnbidrag mm. Om du inte har en heltidsanställning ska du vara arbetssökande och inskriven på arbetsförmedlingen. Om du på grund av sjukdom eller annat hinder inte kan arbeta ska detta styrkas med t.ex. läkarintyg på sjukskrivning.

Tillgångar (bankmedel, aktier mm) eller kapitalvaror (bil, båt, sommarstuga) som kan avyttras måste först användas innan du har rätt till försörjningsstöd.

Föräldrar anses enligt lag vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess att de har fyllt 18 år eller har avslutat sina gymnasiestudier dock längst till dess att barnet har fyllt 21 år.

För vad kan jag få ekonomisk hjälp?

Ekonomiska biståndet ska garantera en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Båstads kommuns riktlinjer bygger på jämförelser med vad en låginkomsttagare normalt har råd med.

Riksnormen är fastställd årligen av regeringen och grundar sig på officiella prisundersökningar.
Riksnormen skall täcka kostnader för:

• Livsmedel
• Kläder och skor
• Lek och fritid
• Hälsa och hygien
• Förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och tv-licens
• Barn och ungdomsförsäkring

Utöver det som omfattas av riksnormen kan du ansöka om bistånd till:

• Hyreskostnad (enligt gällande norm för högsta godtagbara hyreskostnad)
• Hushållsel (enligt gällande norm för högsta godtagbara elkostnad)
• Hemförsäkring
• Fackföreningsavgift
• Arbetsresor (om du har ett arbete, sysselsättning eller praktik)
• Läkarvård och medicinkostnader (som omfattas av högkostnadsskyddet)
• Sjukresor
• Barnomsorgsavgift
• Bredbandsuppkoppling

Du kan även ansöka om bistånd till livsföring i övrigt, vilket avser kostnader som inte uppkommer så ofta. Bistånd utöver riksnormen beviljas under förutsättning att dessa är rimliga och nödvändiga och särskild bedömning görs i varje enskilt fall.

• Synundersökning och glasögon (enligt kostnadsförslag)
• Tandvård (endast akut eller nödvändig enligt kostnadsförslag)
• Hemutrustning
• Flyttkostnader
• Begravningskostnader

Första kontakten med kommunen

Om du vill ställa frågor gällande ekonomiskt bistånd eller erhålla information om hur du ska gå tillväga för att ansöka om ekonomiskt bistånd vänder du dig till handläggarna på försörjningsstöd.

Den som tar emot samtalet ställer en del frågor angående vad som är orsaken till ditt behov av ekonomiskt bistånd, din nuvarande ekonomiska situation, boende och vad du själv har gjort och kan göra för att lösa din situation.

Därefter skickar vi en ansökningsblankett för förstagångsbesök med en besökstid till dig. Till detta besök tar du med dig ansökningsblanketten med samtliga aktuella handlingar. Vid ansökan skall du kunna legitimera dig.

Våra telefontider är:

Måndag, onsdag, torsdag och fredag 10.00-10:30
Tisdagar 13:30-14:00

Tänk på att vara ute i god tid när du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd eftersom handläggningstiden är 10 dagar efter att en komplett ansökan har kommit in. Tiden från att du har tagit första kontakten till första mötet kan vara ca. 2 veckor. Under vissa dagar i månaden är det många som besöker oss och då kan det vara längre väntetid.

Alla ansökningar prövas individuellt.  Det beslut du får kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Missbruk

Individ och familj erbjuder information, råd och stöd vid olika typer av missbruk, till exempel alkohol, narkotika och tablettmissbruk.

Vi kan också erbjuda vård och behandling för ett missbruk om du själv gör en ansökan.

Våld i nära relation

Våld är avsiktligt användande av fysisk kraft, psykiskt påverkan, annan egenmakt och/eller överläge riktad mot någon närstående. Syftet är att skada, skrämma, tvinga fram eller hindra särskilda handlingar och beteenden.

Våld i nära relationer inkluderar alla slags relationer mellan närstående som heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer.

Barn som har bevittnat våld har också upplevt våld. Att växa upp i ett hem med våld och hot om våld skapar känslor av otrygghet. Barnet kan få svårt med sin egen självkänsla, svårt att förstå sitt eget känsloliv och svårt att fungera i relation till andra.

Till dig som är utsatt för våld och till dig som utövar våld

Blir du slagen? Känner du dig rädd eller orolig i din relation? Blir du kontrollerad eller isolerad? Anpassar du ditt beteende efter din partner? Vill du ha hjälp att ta dig ur en destruktiv livssituation? Har du tappat kontrollen över dig själv någon gång? Har du varit nära att använda våld mot någon närstående? Har du varit psykiskt eller fysiskt våldsam mot någon som står dig nära? Det finns hjälp att få.

Kontakta vår reception på tel 0431 77 044 så får du hjälp till vidare kontakter.

Kontakta oss

Individ och familj
Reception: 0431 770 44
Besök oss: Lyckan 15
Öppettider: mån kl 10-15
ons – fre kl 10-15
tis kl 10-18

Mottagningstelefon
0431 777 03
mån, ons – tor kl 8-16.30
tis kl 8 – 18
fre kl 8 – 15

Socialchef / IoF-chef Individ & familj Gilla Törhagen Sköld  0431 773 46

Enhetschef Linda Hedman Barn och unga, vuxna & öppenvård 0431 777 40

Enhetschef Per-Martin Boklund Ekonomiskt bistånd 0431 773 73

Click to listen highlighted text!