Click to listen highlighted text!

Överförmyndare

Senast ändrad: 17 sep, 2018

I varje svensk kommun skall finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Den ska utreda vem som behöver en medförmyndare, förvaltare eller god man. I Båstads kommun har kommunfullmäktige valt att utse en överförmyndare.

Överförmyndarens verksamhet styrs av Föräldrabalken. Länsstyrelsen utövar tillsyn över överförmyndarens verksamhet.

Överförmyndarverksamheten i Båstads kommun består av

Överförmyndare Gunnar Nilsson, tel.0431-77003
Ersättare för överförmyndaren Catharina Elofsson, tel. 0431-77065
Överförmyndarhandläggare Eva Hall, tel. 0431-77105 em
Överförmyndarhandläggare ensamkommande barn Taina Virmalainen, tel. 0431-77745

Epost: overformyndaren@bastad.se

 

God man

Den som inte längre kan sköta sin privatekonomi eller tillvara ta sina intressen kan få en god man. En god man ser till att räkningar betalas och hjälper till att bevaka den enskildes rätt samt i övrigt sörja för personen. Den enskilde kan ansöka själv om god man. Det är Tingsrätten som beslutar om det finns behov av en god man. Du kan överklaga besluten hos tingsrätten.

Den som beviljats god man har samma rätt som tidigare att ingå avtal och fatta egna beslut. För god man betalar man själv ett arvode samt sociala avgifter.

Samtycke

För att en god man skall kunna utses krävs att den hjälpbehövande själv samtycker till eller ansöker om god man. Om den hjälpbehövande saknar förmåga att lämna sådant samtycke krävs att en läkare intygar detta i ett läkarintyg. En god man fungerar som ställföreträdare eller biträde för en person i de delar huvudmannen (den hjälpbehövande) inte själv kan ta tillvara sina intressen. Huvudmannen har fortfarande kvar sin bestämmanderätt över sitt liv och sin ekonomi.

Fullmakt

En god man skall endast utses om det behövs. Detta betyder att en god man inte skall förordnas om den hjälpbehövande kan få hjälp på något annat sätt, till exempel genom att han/hon utfärdar en fullmakt till någon som han/hon litar på. Fr o m 1 juli 2017 kan man även utfärda en framtidsfullmakt. Läs mer om detta i avsnittet om framtidsfullmakter.

Byte av god man

Om man vill byta god man skall detta göras skriftligt till överförmyndaren. För detta finns ingen särskild blankett. Ansökan om bytet skall innehålla vem som ansöker och personnummer samt gode mannens namn. Du skall även uppge skälet/skälen till ditt begärda byte. Ansökan ska vara underskriven.

Förvaltare

Den som inte kan tillvara sina intressen, förstå vikten och konsekvenserna av sina handlingar till exempel ingå avtal och ta beslut i angelägna frågor, kan få en förvaltare.

Den som får en förvaltare förordnad för sig mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga. Det krävs att en läkare intygar behovet av förvaltare och det är Tingsrätten som beslutar om förvaltare. Överförmyndaren övervakar att förvaltaren fullgör sina skyldigheter.

Byte av förvaltare

Om man vill byta förvaltare skall detta göras skriftligt till överförmyndaren. För detta finns ingen särskild blankett. Ansökan om bytet skall innehålla vem som ansöker och personnummer samt förvaltarens namn. Du skall även uppge skälet/skälen till ditt begärda byte. Ansökan ska vara underskriven.

Ensamkommande barn

När ett barn kommer till Sverige utan sällskap av sina föräldrar eller andra för barnet kända vuxna (eller annan vuxen person som kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe) saknar barnet en företrädare som kan se till att han eller hon får trygghet och som kan tillvarata hans eller hennes intressen och behov här i landet.

Båstads kommun har för närvarande inte behov av fler gode män för ensamkommande barn. Däremot finns det kontinuerligt behov av gode män och förvaltare till andra uppdrag, som inte rör ensamkommande barn.

Mot denna bakgrund är dessa barn beroende av att en ställföreträdare förordnas för dem. En god man enligt lag om god man för ensamkommande barn är en sådan ställföreträdare. En god man för ensamkommande är en juridisk ställföreträdare för barnet.

Om god man för ensamkommande barn

Beslut om att anordna och upphäva ett godmanskap fattas av överförmyndaren. I ärende om förordnande av god man ger överförmyndaren barnet tillfälle att yttra sig, om det kan ske.

Överförmyndaren utövar tillsyn över gode mannens uppdrag. Den gode mannen är skyldig att redovisa till nämnden hur han eller hon har skött uppdraget.

Exempel på uppgifter som faller inom ramen för den gode mannens uppdrag är att ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen, förvalta barnets tillgångar, ansöka om ekonomiskt bidrag och teckna hyreskontrakt för barnets räkning. För mer information om vilka uppgifter som faller inom ramen för gode mannens uppdrag, se informationsbladet Checklista för gode mannens uppgifter (PDF-dokument, 56 kB).

Om barnet beviljas uppehållstillstånd ska godmanskapet ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare som förordnas av tingsrätten. Överförmyndaren är skyldig att underrätta socialnämnden om barnets behov av särskilt förordnad vårdnadshavare, som i sin tur har att väcka talan om eller anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. I och med att rätten fattat beslut om att utse särskilt förordnad vårdnadshavare upphör godmanskapet.

Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller 18 år.

Förmyndare

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år (en underårig) i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är det en eller båda föräldrarna tillsammans som är barnets förmyndare.

Vem är förmyndare?

Vanligtvis är det båda föräldrarna som är förmyndare och står under överförmyndarnämndens tillsyn. Om föräldrarna inte kan ha hand om barnets ekonomi utser tingsrätten en särskild förordnad förmyndare. Tingsrätten kan också förordna en medförmyndare.

När behövs Överförmyndarens tillsyn?

Om ett barns tillgångar överstiger åtta basbelopp, om barnet mottagit pengar genom arv, gåva och att det förordnats att medlen ska stå under särskild överförmyndarkontroll. Föräldrarna ska tillvarata barnets intressen och se till barnets bästa. Reglerna om förmynderskap finns i föräldrabalken.

Förvaltarfrihetsbevis

Vissa myndigheter kan kräva att du inlämnar ett förvaltarfrihetsbevis vilket innebär ett bevis på att du inte har en förvaltare.

Förvaltarfrihetsbevis kan till exempel behövas om du ska starta ett företag och det ska utfärdas av överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd.

Hur får jag ett förvaltarfrihetsbevis?

Det behövs ett personbevis från Skattemyndigheten som visar på din hemort för innevarande år. Detta skickas till överförmyndarkansliet, som efter kontroll i sitt register skickar personbeviset med vederbörliga stämplar, till den som söker.

Personbevis i original skickas till:

Överförmyndaren
Båstads kommun
269 80 Båstad

Alternativt kan du lämna in handlingar i kommunkontorets kundcenter, märkt ”Överförmyndaren”.

 

Framtidsfullmakt - alternativ till god man och förvaltare

Från 1 juli 2017 träder en ny lag i kraft som gäller ”Framtidsfullmakt”

Definitioner:
Fullmaktsgivare: den person som fullmakten gäller för – dvs den som utfärdar fullmakten.
Fullmaktshavare: den person som kommer att ha fullmakten ”i sin hand” och utföra de uppgifter som framgår av fullmakten.

För vuxna personer är framtidsfullmakten ett alternativ till Föräldrabalkens bestämmelser om godmanskap respektive förvaltarskap.
Det innebär att du själv i förtid kan bestämma, att när du inte längre har kvar din beslutsförmåga, vem som får rätt att i framtiden företräda dig om du behöver hjälp med att sköta din ekonomi, rättsliga frågor samt personliga angelägenheter.

När kommer den att gälla?
Framtidsfullmakter utgör ett alternativ till god man och förvaltare och ska vara giltig när en person på grund av psykisk störning, sjukdom, skada eller liknande förhållanden är ur stånd att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Tidigare utfärdade fullmakter förlorar sin verkan vid den tidpunkt då huvudmannen varaktigt och i huvudsak är ur stånd att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter.

Stärker den enskildes rätt att själv bestämma
Framtidsfullmakter stärker enskildas självbestämmande genom att förbättra möjligheterna att planera framtiden och behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse för den enskilde.

Vem kan vara fullmaktshavare?
Fullmaktshavaren kan vara en familjemedlem eller någon annan som fullmaktsgivaren har förtroende för. Fullmaktsgivaren kan utse flera personer för sin hjälp, exempelvis en fullmaktshavare för rättsliga frågor, en annan för att ha hand om ekonomin och ytterligare en när det gäller personliga angelägenheter.

Krav på utformningen av framtidsfullmakten
Formkrav för framtidsfullmakter liknar dem som gäller för testamenten.

När skall fullmakten träda i kraft?
Det är upp till fullmaktshavaren att bedöma när fullmaktsgivaren inte längre har kvar sin beslutsförmåga. Den som utfärdar fullmakten kan i fullmakten ställa villkor om att det skall göras en prövning i tingsrätten om hens hälsotillstånd.
Fullmaktshavaren kan också begära en sådan prövning när det behövs för att uppdraget ska kunna fullgöras på förutsatt sätt.

Hur kontrolleras att uppdraget utförs korrekt?
Fullmaktshavaren ska ha en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och denna ska få utse en särskild granskare som har rätt att begära redovisning av uppdraget. Även överförmyndaren kan ha en sådan rätt och ska kunna agera om fullmaktshavaren missbrukar sitt förtroende.

Hur kan fullmakten upphöra?
Framtidsfullmakten kan återkallas av fullmaktsgivaren. Om denne får god man eller förvaltare upphör framtidsfullmakten att gälla.

Vill du läsa mer om framtidsfullmakt finns det länkar till dels ”Lag (2017:310) om framtidsfullmakter” och dels ett faktablad från Svenska Bankföreningen.

Förslag till blankett för Framtidsfullmakt finns i självservice.

 

Anhörigbehörighet - rätt att företräda anhörig

Om du är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv, finns en lag om Anhörigbehörighet, FB 17 kap 1§,  som trädde i kraft 1 juli 2017.
Bestämmelserna innebär att vissa anhöriga får behörighet att företräda en enskild som inte längre kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter.

Förutsättningen som gäller:
att det är uppenbart att den enskilde inte kan sköta sina ekonomiska angelägenheter beroende på sjukdom, psykisk störning, hälsotillstånd eller något liknade förhållande.

De handlingar som den anhörige får vidta gäller endast ekonomiska angelägenheter av enklarare art – vardagliga betalningar och inköp. Exempelvis betalningar hänförliga till bostaden, hälso- och sjukvård och sociala tjänster, transporter, försäkringar, skatter, tv och telefon. Vidare hjälp med deklaration, ansöka om bidrag, köpa saker till hemmet, mat, kläder, hygienartiklar, fritidsaktiviteter och nöjen.

För att kunna sköta ekonomin behöver den anhörige göra bankuttag och överföringsuppdrag för den enskildes räkning.
Åtgärderna av denna typ garanterar den enskilde viss trygghet och stadga i tillvaron.

Det som inte ingår i behörigheten är köpa/sälja fastighet/bostadsrätt, aktier, ge gåvor eller processa i domstol.

Som nära anhörig räknas här, enligt 17 kap. 2§ föräldrabalken, i tur och ordning:

1 Make/sambo
2 Barn
3 Barnbarn
4 Föräldrar
5 Syskon
6 Syskonbarn

Om det till exempel finns två barn företräder de gemensamt personen.

 

Kort information om hur man blir god man eller förvaltare

Många människor i vårt samhälle behöver hjälp med att klara av att sköta sina dagliga göromål. Det kan bero på sjukdom, ålderdom, funktionsnedsättning, missbruk eller psykiska problem. Den rena omvårdnaden ska utföras av de olika sociala skyddsnäten och ingår inte i en god mans uppdrag, men de kan behöva hjälp med att sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person. Om man inte kan få hjälp av anhöriga kan det bli aktuellt med en god man.

Vad gör en god man?

En god man är en person som biträder en medmänniska i främst ekonomiska frågor, men även bevakar hens intresse, både på det rent personliga planet och gentemot samhället eller det privata. Ett godmanskap är en helt frivillig hjälp som den enskilde (huvudmannen) får och innehåller inget tvång mot denne.

Omfattningen av arbetet varierar beroende på huvudmannens situation. I de flesta fall handlar det om att ordna med betalning av räkningar, att se till att det finns fickpengar tillgängliga om huvudmannen bor på ett särskilt boende samt att se till att huvudmannen har det bra.

Målet för gode mannen är att försöka skapa en så bra livskvalité för sin huvudman som möjligt utifrån dennes ekonomiska och personliga situation. Det är viktigt att veta att den gode mannen är en intressebevakare och inte en utförare av sociala insatser i något fall.

Vem kan bli god man?

Lagen säger att en god man ska vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. De flesta människor passar in på den beskrivningen.

Gode män är personer med de mest skiftande bakgrunder och förhållanden. En del är erfarna gode män som har många uppdrag, medan andra är nära anhöriga, vänner eller ”bara” någon som vill hjälpa till. Valet av god man styrs av vad huvudmannen kan ha önskat och vilket behov som föreligger i det enskilda fallet.

Arbetet kräver allmänna kunskaper i ”vardagsekonomi” och hur samhället fungerar och vanligt sunt förnuft. Det krävs också att man lär känna sin huvudman och dennes behov för att kunna uppnå den goda livskvalité för huvudmannen som är målet med uppdraget.

Överförmyndaren gör kontroller hos kronofogden och polisens belastningsregister för att kunna göra bedömning om en person är lämplig att bli god man.

Man ska även ha ett personligt möte med Överförmyndaren där man går igenom vad det innebär att vara god man/förvaltare, hur man har en bokföring för sin huvudman och hur redovisningen till Överförmyndaren går till samt hur stort arvodet är för uppdraget.

Är du intresserad? Skriv ett personligt brev till Överförmyndaren, bifoga utdrag från Polisens belastningsregister och från Kronofogden. Dessa utdrag skall överlämnas i oöppnat skick till Överförmyndaren. Vår adress: Båstads kommun, Överförmyndaren, 269 80 Båstad.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00
bastads.kommun@bastad.se

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

gunnar-nilsson
Överförmyndare
Gunnar Nilsson

Mottagningstid helgfria tis       kl. 16-18
Exp bemannad varje helgfri em kl. 13-15

Lagrum: Föräldrabalken
Läs mer om god man, förvaltare och förmyndare i Föräldrabalken

Lagrum: Framtidsfullmakt
Läs mer om framtidsfullmakt

Svenska bankföreningens faktablad: Framtidsfullmakt

Lagrum: Anhörigbehörighet
Läs mer om anhörigbehörighet

Blanketter för egen ansökan om god man/förvaltare eller anmälan om behov av god man/förvaltare från anhöriga, myndigheter m fl finns i vårt blankettarkiv i självservice.

Click to listen highlighted text!