Click to listen highlighted text!

Bakgrund

Senast ändrad: 10 sep, 2018

I Båstads Kommun råder stor politisk enighet om att stödja anhörigvårdarna inom alla områden. Målsättningen är att tillsammans med anhörigvårdare, intresseorganisationer och frivilliga utveckla former för stöd till anhörigvårdare.

Definition av begreppet anhörigvårdare

Med anhörigvårdare menas personer som vårdar eller stödjer närstående.

Exempel på personer som omfattas av bestämmelsen är anhöriga till personer med psykiskt eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem. Bestämmelsen gäller för föräldrar till barn eller vuxna som stämmer in på något av detta även för deras eventuella vuxna barn.

Närstående är den som tar emot, vård och stöd.

 Värdegrunden

Värdegrunden för Båstads Kommuns anhörigstöd bygger på ett synsätt:

  • se den anhöriga som en expert och samarbetspartner
  • se till det friska hos varje individ och till människans egna resurser.
  • alla människor har resurser och måste utifrån sina förutsättningar få ta ansvar för sin livssituation.
  • personalens uppgift är att stödja den enskilde anhörige i att kunna utöva sitt självbestämmande och genom anhöriggrupper få stöd av varandra.

 Individinriktning

Varje anhörigvårdares situation är unik. Det bör därför finnas möjlighet till alternativa lösningar för att tillgodose behovet.
Individuella stödåtgärder i form av bistånd upprättas mellan den anhörige och myndigheten i kommunen efter ansökan.

Click to listen highlighted text!