Click to listen highlighted text!

Upphandling och inköp

Senast ändrad: 10 okt, 2019

Den offentliga sektorn i Sverige gör varje år inköp för ca 600 miljarder kronor. Detta regleras via upphandlingslagstiftningen och säkerställer att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika. Regelverket för offentlig upphandling ser likadant ut i hela EU.

 

Inköp av upphandling av varor och tjänster

Båstads kommun köper årligen varor och tjänster för ca 200 miljoner kronor. Alla varor och tjänster som köps in ska konkurrensutsättas enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). I kommunens Inköps- och upphandlingspolicyn finns bestämmelser om hur inköp och upphandlingar ska genomföras.

Inköp- och upphandlingspolicyn återfinns i länk i kolumnen till höger.

 

Elektronisk upphandling

Båstads kommun strävar efter att förenkla upphandlingsarbetet och sköter därför hela upphandlingsprocessen elektroniskt. Båstads kommun annonserar alla sina upphandlingar och direktupphandlingar samt tar emot anbud via Visma Tendsign. Klickar man på länken för respektive upphandling nedan kommer man automatiskt till upphandlingsprocessen. Där kan man även söka tidigare upphandlingar. Första gången man ska lämna elektroniskt anbud måste man registrera sig för att kunna logga in. Detta är gratis och tar bara några minuter. Via opics databas kan man också prenumerera på samtliga annonserade upphandlingar.

Pågående upphandlingar – direktupphandlingar

 

E-handel

Båstads kommun har även infört ett e-handelssystem som avtalsleverantörer har rätt att ansluta sig till. Detta underlättar för beställarna och bidrar till att avtalstroheten blir högre.

 

Grundläggande principer

Båstads kommun ska genom att upphandla det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet säkerställa att rätt vara eller tjänst i förhållande till behovet införskaffas. Vid varje upphandling och direktupphandling ska de grundläggande principerna i LOU iakttas:

 • Öppenhet/transparens
 • Proportionalitet
 • Likabehandling
 • Ickediskriminering
 • Ömsesidigt erkännande

 

Tips till anbudslämnare

Om du vill lämna anbud är det viktigt att:

 • Läs noga igenom förfrågningsunderlaget. Frågor ska ställas så tidigt som möjligt under anbudstiden och senast 10 dagar innan sista anbudsdag.
 • Kontrollera att du uppfyller alla skall krav, anbudet kommer annars att förkastas.
 • Svara på alla frågor som ställs och bifoga de dokument som begärs.
 • Ange noggrant allt som är viktigt för bedömningen, utrymmet för att komplettera och ändra när anbudet lämnats är mycket litet enligt LOU. Vid elektroniska anbud kan man ta tillbaka och ändra sitt anbud t o m kl 23:59 sista anbudsdagen.
 • Ange en bevakad e-postadress vid registrering av företaget. All kommunikation kommer att skickas till registrerad adress per automatik, inkl tilldelningsbeslut
 • Vid elektronisk upphandling stängs möjligheten för inlämning av anbud 23.59 sista anbudsdag.

 

Sekretess

Under hela upphandlingsprocessen fram till dess att tilldelningsbeskedet är skickat råder absolut sekretess om allt som rör upphandlingen. Uppgift tex om hur många eller vilka som begärt förfrågningsunderlag/lämnat anbud får inte lämnas ut. När tilldelningsbeskedet är skickat blir handlingarna enligt huvudregeln offentliga. Leverantören kan dock önska sekretess på utvalda dokument som prövas på sedvanligt sätt enligt sekretess- och offentlighetslagen.

I vissa fall kan sekretess fortsätta att gälla.

 

Litet upphandlingslexikon:

Här hittar du förklaringar till några begrepp och de olika typer av upphandlingar som finns enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Kontraktsvärde

Kontraktsvärde är det totala värdet av kommunens samlade värde av inköp av varor eller tjänster av samma slag under en avtalsperiod, inklusive förlängningsklausuler.

Tröskelvärde

Tröskelvärdena revideras vartannat år av EU-kommissionen. Beräkningen utgår från Euro jämfört med särskilda dragningsrätter och amerikanska dollar. För de medlemsstater som inte har Euro som valuta, fastställs motvärden i nationella valutor. För kontraktsvärden under tröskelvärden gäller nationella regler.

Direktupphandling

Inköp upp till 586 907 SEK görs genom direktupphandlingar. Dessa upphandlingar måste inte annonseras men ska enligt Båstads kommuns inköps- och upphandlingspolicy konkurrentsutsättas genom att tre leverantörer tillfrågas. Detta sker genom kommunens direktupphandlingssystem och syns under pågående upphandlingar. Om den totala summan för en vara eller tjänst överstiger direktupphandlingsgränsen ska upphandlingen med annat förfarande göras.

Dokumentationsplikt

Alla inköp över 100.000 ska enligt lag dokumenteras. I Båstads kommuns inköps- och upphandlingspolicy finns riktlinjer som säger att alla inköp med ett värde över ett halvt prisbasbelopp ska ske via kommunens direktupphandlingssystem och därmed dokumenteras.

Click to listen highlighted text!