Lite historik

År 2008 bildades Båstad Näringsliv AB (BNAB)  ett, av kommunen och näringslivet, gemensamt ägt bolag. Näringslivets ägarandel representerades av Bjärehalvöns Näringsliv Ekonomiska Förening (BNEF) bestående av har cirka 70 medlemsföretag. BNAB finansierades av medlemsintäkter motsvarande cirka 200 000 kr och genom att Båstads kommun tillskjutit cirka 1 100 000kr årligen (2013, 1 000 000kr).

Båstad Turism Ekonomiska Förening (BT) bildades 1986 för att arbeta med frågor rörande besöksnäringen. Föreningen har idag cirka 250 medlemmar och Båstads kommun erlägger en serviceavgift motsvarande 600 000 kr per år.

Industrigruppen samlar kommunens större företag, för närvarande 22 stycken och är också en ledande aktör avseende samverkan mellan näringsliv och kommun. De företag som är medlemmar i Industrigruppen utgör stommen i BNEF.

I Båstad finns cirka 300 lantbruksföretag, i stort sett samtliga medlemmar i Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

En ny sammanslagen näringslivsorganisation

Med start 2014 kommer BNEF och Båstad Turism utan kommunens medverkan samla näringslivet i en näringslivsorganisation "Tillväxt Båstad" med fokus på tillväxtskapande åtgärder,destinations- och evenemangsutveckling. Organisationen kommer också ha ansvar för allmän näringslivsservice - dock inte sådan service som kommunen ger avseende myndighetsutövning, planer och andra kommunala näringslivsuppgifter.

VD för den nya näringslivsorganisationen är Karin Bengtsson,

Tel 0431-75045, e-post karin.bengtsson@bastad.com

Tillväxtråd

Ett näringslivsråd "Tillväxtrådet" kommer också att bildas bestående av kommunchefen, kommunstyrelsens presidium samt näringslivet i form av förslagsvis ordförande och VD i  den nya näringslivsorganisationen, VD samt så många ytterligare ledamöter utsedda av näringslivsorganisationen så att näringslivet får majoritet.

Rådets uppgift blir gemensamma projektsatsningar med tydliga uppdrag för att skapa tillväxt i form av:

 • Ökad inflyttning
 • Ökat företagande
 • Ökad sysselsättning
 • Olika exempel på projekt kan vara:
 • Gemensam plattform för framtiden, översyn av "Framtid Båstad"
 • Gemensam satsning mot ungdomsarbetslöshet
 • Gemensamt ansvar för ett berikat utbud av service
 • Entreprenörsskola
 • Gemensamma ansökningar, till exempelvis Leader och andra ED-projekt
 • Tillskapa branschråd
 • Tillsätta tillfälliga råd för exempel centrum utveckling, landsbygdsutveckling mm.