Click to listen highlighted text!

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Här följer en kort redogörelse för alla beslut från januari månads sammanträde i Kommunfullmäktige, med reservation för eventuella skrivfel. Justerat protokoll publiceras efter cirka en vecka men redan under torsdagen kan du ta del av webbsändningen.

 1. Val av justeringspersoner
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Delgivningar
 4. Informationsärende
 5. Beslutslogg
 6. Program för om- och tillbyggnad av Förslövs skola
  • Förvaltningen har tagit fram en programhandling för ombyggnation av Förslövs skola F-6. Projektet omfattar Förslövs skola F-6 det vill säga byggnad A-F. Projektet kommer även att påverka högstadiet då verksamheten önskar skapa en invändig länk mellan högstadiet och F-6 samt möjlighet till framtida utbyggnad av högstadiet.
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   1. Bevilja 47 mkr för år 2020 utöver den befintliga budgeten på: 2 mkr 2017, 40 mkr 2018 och 23 mkr 2019.
   2. En politisk styrgrupp tillsätts omfattande två medlemmar från Bjärepartiet, vardera en medlem från Centern, Moderaterna, Socialdemokraterna och Liberalerna samt utbildningsnämndens ordförande.
   3. Ersättare ska utses till ledamöterna i styrgruppen.
   4. Val av ledamöter och ersättare görs i kommunfullmäktige.
   5. Ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige.
 1. Val av styrgrupp till program för om- och tillbyggnad av Förslövs skola Förslag lämnas på kommunfullmäktige.
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
  • Bo Wendt(BP)
  • Helena Stridh(BP)
  • Inge Henriksson (BP)
  • Ingela Stefanssson(S)
  • Uno Johansson(C)
  • Tomas Andersson(L)
  • Johan Swanstein(M)
  • Hans Grönkvist (BP) – ers
  • Caroline Gräbner (SD) – ers
  • Jessica Andersson (S) – ers
  • Ebba Krumlinde(C) -ers
  • Mats Lundberg(L) -ers
  • Kerstin Gustafsson(M) – ers

 

 1. Principer för ägarstyrning
  • Ägarstyrningen har sin grund i den offentliga rätten och kommunen är skyldig att se till att de bolag den äger är anpassade till kommunallagens krav. För att åstadkomma detta krävs att kommunen använder sig av civilrättsliga regler så att ägarstyrningen ingår i bolagsordning och andra ägardirektiv. Det är kommunfullmäktiges ansvar att besluta om formerna för ägarstyrningen, genom att förse bolaget med begränsningar och kommunstyrelsens ansvar att utvärdera om bolaget följer dessa begränsningar.
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   1. Antar föreslagna ”Principer för aktiv ägarstyrning i Båstads kommun”; principerna 1 t o m 6 med undantag av skrivning om per capsulam.
   2. Antar ”Plan för att genomföra principer för aktiv ägarstyrning i Båstads kommun”.
 1. Regler för styrdokument
  • Båstads kommun har en styrdokumentshierarki från tidigare mandatperiod. Sedan dess har kommunen ändrat den politiska organisationen och infört målstyrningsmodell. Framtaget förslag till regler för styrdokument är anpassat till dessa förändringar.
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   1. Remittera ärendet till demokratiberedningen för ytterligare behandling.
 1. Utbetalning av partistöd 2018
  • Det kommunala partistödet regleras i 2 kap. 9-12 §§ kommunallagen. Där framgår det att kommunerna får lämna sådana bidrag till de partier som finns representerade i fullmäktige, men att det inte får utformas på så sätt att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   1. Partistöd 2018 betalas ut enligt följande:

Parti                            Grundstöd       Mandat i KF     Stöd/mandat TOTALT

Bjärepartiet                 10.000 kr           13                   6.100 kr             89.300 kr

Moderaterna               10.000 kr           8                     6.100 kr             58.800 kr

Centern                       10.000 kr           5                     6.100 kr             40.500 kr

Socialdemokraterna    10.000 kr           5                     6.100 kr             40.500 kr

Sverigedemokraterna  10.000 kr           5                     6.100 kr             40.500 kr

Liberalerna                   10.000 kr           3                     6.100 kr             28.300 kr

Miljöpartiet                    10.000 kr           2                     6.100 kr             22.200 kr

TOTALT 2018                                       41                                             320 100 kr

 

 1. Partistöd 2019-2022
  • Demokratiberedningen har, i samband med översynen av arvodesreglementet, fört en diskussion om det lokala partistödet. För att skapa sig en helhet om partiernas och enskilda förtroendevaldas villkor för att verka i Båstads kommun föreslås att beredning får i uppdrag att se över partistödet inför kommande mandatperiod.
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   1. Följande beräkningsgrund för partistödet ska gälla från och med den 1 januari 2019:
    Grundstöd: 20.000:-/parti i kommunfullmäktige.
    Mandatstöd: 10.000:-/ledamot i kommunfullmäktige.
 1. Svar på motion – Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige
  • Demokratiberedningen har fått i uppdrag att bereda sverigedemokraternas motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige.
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   1. avslå motionen och därmed behålla 41 ledamöter
 1. Svar på motion – Ungdomsråd i Båstads kommun
  • Kommunfullmäktige fattade 2015-05-04 § 83 beslut om att inrätta ett ungdomsråd. Liberalerna i Båstads kommun yrkar i en motion att nödvändiga resurser avsätts för att rådet ska komma igång. Ett ungdomsråd ger unga en röst i den demokratiska processen och en möjlighet att vara med och påverka nutids- och framtidsfrågor i kommunen.
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   1. Ärendet återremitteras
 1. Svar på motion – Inför metoden huskurage i Båstads kommun
  • Ebba Krumlinde (C) motionerade 2017-04-01 om att Båstads kommun ska införa en policy för det kommunala bostadsbolaget Båstadhem. Utöver det ska kommunen verka för att privata fastighetsägare gör detsamma och genomföra informations- och utbildningsinsatser.
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   1. Motionen avslås.
   2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en policy i motionens anda.
 1. Svar på motion – Inrättande av demokratidag i kommunal regi
  • Uno Johansson (C) m.fl. motionerade 2017-04-24 om att Båstads kommun ska införa en så kallad demokratidag. Motionen syftar till att uppmärksamma folkstyrets betydelse i samhället och vad man kan göra för att påverka.
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   1. Motionen avslås.
 1. Svar på motion – Bygga hyreslägenheter
  • Socialdemokraterna har kommit in med en motion 2015-04-14 om behovet av att bygga fler hyresrätter.
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   1. Områden för byggnation av bostäder i enlighet med de önskemål som Socialdemokraterna har finns redan planlagda. Det motionen föreslår är redan beaktat.
   2. Motionen anses härmed besvarad.
 1. Svar på motion – Byggande av hyresrätter i Båstads kommun
  • Centerpartiet har kommit in med en motion om att Båstads kommun måste visa handlingskraft i fråga om att öka antalet hyreslägenheter för att kunna möta den efterfrågan som bidrar till kommunens tillväxt.
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   1. Former för att engagera näringsliv och entreprenörer finns redan inom och genom de processer som kommunen driver i fråga om planering och försäljning av mark. Det motionen föreslår är redan beaktat.
   2. Motionen anses härmed besvarad.
 1. Svar på motion – Förbud mot mikroplaster i kommunal upphandling och verksamhet
  • Centerpartiet har i en motion uttryckt oro över ökade volymer av mikroplaster och vill att Båstads kommun aktivt deltar i arbetet att minimera förekomsten.
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   1. Båstads kommun ska aktivt förespråka en minimering av användning av plast inom samtliga verksamhetsområden.
   2. Båstads kommun ska vid relevanta upphandlingar om möjligt ställa krav på produkter som är: fria från mikroplast av 100 % förnyelsebar plaster över alternativa materialval.
   3. Motionen anses bifallen.
 1. Svar på motion om vägföreningar i Båstads kommun
  • En motion från socialdemokraterna har inkommit med yrkande om att kommunen ska ta över en del av vägföreningarna samt ta ut en vägavgift från fastighetsägarna i kommunen för att finansera detta
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   1. Förvaltningen har i uppdrag att göra en förstudie som ska resultera i en projektbeskrivning för en fullständig utredning.
   2. Motionen anses därmed besvarad.
 1. Svar på medborgarförslag – Upplös vägföreningarna i Båstads kommun
  • Ett medborgarförslag med yrkande om att upplösa vägföreningarna i Båstads kommun har inkommit till fullmäktige. För att kunna genomföra ett sådant projekt krävs en omfattande utredning. Inför detta bör det göras en förstudie med mål att ta fram en projektbeskrivning avseende en djupare utredning. Därefter kan politiken ta ställning till om projektet och utredningen ska genomföras.
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   1. Förvaltningen har i uppdrag att göra en förstudie som ska resultera i en projektbeskrivning för en fullständig utredning.
   2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
 1. Avsägelse av uppdrag som ersättare i Båstadhems styrelse – Iréne Ebbesson (S)
  • Iréne Ebbesson (S) har inkommit med skrivelse där hon avsäger sig sitt politiska uppdrag som ersättare i Båstadhems styrelse. Fyllnadsval ska förrättas av ny ersättare.
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   1. Avsägelsen godkänns.
 1. Fyllnadsval för ersättare i Båstadhems styrelse efter avgående Iréne Ebbesson (S) Förslag lämnas på kommunfullmäktige.
  1. Niklas Svanberg(S)
 2. Avsägelse av uppdrag som ledamot i Myndighetsnämnden – Karin Schmidt (BP)
  • Karin Schmidt (BP) har inkommit med skrivelse där hon avsäger sig sitt politiska uppdrag som ledamot i Myndighetsnämnden. Fyllnadsval ska förrättas av ny ledamot.
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   1. Avsägelsen godkänns.
 1. Väckt motion – Arkitekturprogram för Båstads kommun
  • Väckt motion, inkommen 2017-12-14, angående arkitekturprogram för Båstads kommun från Thomas Andersson (L) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning.
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   1. Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.
 1. Väckt motion – Lokalvård i egen regi
  • Väckt motion, inkommen 2018-01-10, angående lokalvård i egen regi från Ingela Stefansson (S) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning.
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   1. Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning
 1. Väckt medborgarförslag – Informationsskyltar på banvallen mellan Grevie och Båstad
  • Medborgarförslag, inkommen 2017-12-29, angående övergångslösning för den gamla banvallen ska redovisas och skickas för beredning.
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning.
   2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.
   3. Beslutet delges kommunfullmäktige.
 2. Väckt motion – Fler praktikplatser för daglig verksamhet i kommunens regi
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   1. Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning
 3. Väckt motion – Nya vägar in på arbetsmarknaden för de funktionsnedsatta
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   1. Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning
 4. Val av ny ordinarie ledamot i Myndighetsnämnden efter Karin Schmidt:
  • Kommunfullmäktige beslutade att välja Kjell Stridh(BP) som ordinarie ledamot och Karin Schmidt(BP) som ersättare.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Se sammanträdet i efterhand:

Länk till webbsändningen.

Click to listen highlighted text!