Välkommen till Båstads kommun!
Halvklart och uppehåll

Huvudnavigering

Du är här:Startsida/Information & nyheter/Miljö & hållbarhet/Naturen på Bjärehalvön/Naturguide/Hallands Väderö
Tyck till

Hallands Väderö

Hallands Väderö Fyrvaktarbostäderna

Fotograf: Johan Hamringe

Drygt tre kilometer väster om Torekov ligger Hallands Väderö omgiven av en mängd skär och holmar. Väderön har nyttjats av människan under mycket lång tid och troligen har man hållit betesdjur här ända sedan bondestenåldern.

Hallands Väderös mycket skiftande förhållanden beträffande hävd, geologi, fuktighet, saltvattens- och vindpåverkan mm har gett upphov till många naturtyper. Här finns bl a ädellövskogar med gamla grovstammiga träd, alkärr, öppna kärr och vattensamlingar, torrängar, utbredda enbuskmarker, sand- och klippstränder. Den stora mångfalden i kombination med en lång kontinuitet av bl a ädellövskog och naturliga betesmarker har i sin tur skapat förutsättningar för en mycket rik fauna och flora.

De strandnära markerna utgörs mestadels av klippor och hällar men det finns också mindre avsnitt med sand eller strandängsvegetation. På strandnära marker påträffas sällsyntheter som marrisp, bohusmarrisp, strandbeta, odört och ormtunga. Mellan stranden och skogsdungarna utbreder sig omfattande busksnår som på många håll har växt sig mycket täta.

De skiftande närings- och fuktighetsförhållandena har gett upphov till ett flertal vegetationstyper som ofta har en mosaikartad utbredning. På magra marker uppträder ris- och gräshedar med arter som stagg, knägräs, ängsviol, vanlig ögontröst, nattviol, kattfot och ängsvädd. Även sällsyntheter som kustgentiana och klockgentiana har påträffats. Runt hällar och klappersten finns växter som vårtåtel, bergsyra, styvmorsviol, mandelblomma, backglim, spåtistel och axveronika. På torra, kalkrika jordar uppträder arter som brudbröd, backsmultron, blodnäva, spåtistel, stor blåklocka, luden johannesört, tulkört, backnejlika, buskviol, sankt Pers nycklar och småfingerört. I några sumpiga kärr återfinns sällsyntheter som flocksvalting och krypfloka och på fuktängar med kalkhaltigt underlag växer bl a darrgräs, ängsstarr, loppstarr och vildlin.

Trädlav etc

Fotograf: Johan Hamringe

Hallands Väderö är en av Sydsveriges rikaste lavlokaler och hyser ett stort antal sällsynta och hotade arter. I Söndre skogs inre och mest skyddade delar hittar man de flesta av öns barklavar. Här växer bl a de stora bladlavarna jättelav och örtlav tillsammans med lunglav.

Väderön har ett mycket rikt och spännande djurliv och bland däggdjuren kan särskilt nämnas den koloni av knubbsälar som håller till runt ön. Sälarna ses oftast när de vilar på skären utmed västra sidan.

Fågellivet längs stränderna domineras av trutarna. Talrikast är gråtruten men här förekommer också havstrut och sparsamt med silltrut. Andra karaktärsfåglar längs stränderna är fiskmås, fisktärna, ejder, småskrake, knölsvan, strandskata, gravand, skärpiplärka och stenskvätta. Med något eller några par häckar skrattmås, tofsvipa, snatterand och rödbena. På skär och stränder häckar också tre arter alkor. Vanligast är tobisgrisslan (Båstads kommunfågel) men här finns även tordmule och sillgrissla. Till skogsområdena hör arter som entita, skogsduva, hornuggla, morkulla, trädkrypare, domherre och grå flugsnappare. Större hackspett är en pålitlig häckfågel. Till de vidsträckta buskmarkerna hör arter som hämpling, järnsparv, törnsångare, gulsparv, rosenfink och törnskata. Ön utgör också en mycket värdefull rast- och uppehållslokal.

Väderön har länge varit känd för sin population av huggormar som uppvisar ett stort inslag med helt svarta djur. Bland kräldjuren bör också nämnas sandödla. Den långa kontinuiteten med gamla och döda träd har gett förutsättningar för en mängd vedlevande insekter och man har bl a funnit ett stort antal vedskalbaggar (här finns bl.a. den sällsynta läderbaggen). Grova träd med död eller döende ved liksom fristående gamla hagmarksekar är en förutsättning för dessa arter.

Människan har som tidigare nämnts varit verksam på ön sedan lång tid tillbaka och lämnat efter sig ett stort antal fornlämningar och andra kulturhistoriska spår. Vid Oadammen finns en undersökt stenåldersboplats som beräknas vara mellan 6000-4000 år gammal. Från bronsåldern finns fyra rösen och från järnåldern tre stensättningar. Största antalet fornlämningar utgörs dock av s.k. tomtningar, som är minnen efter säsongmässig fiske- och fångstverksamhet. På ön finns också en ödekyrkogård, den s.k. Engelska kyrkogården.

Hallands Väderö nås med Väderötrafiken som utgår från Torekovs hamn, angöringsplats finns för fritidsbåtar i Kappelhamn. Övernattning i fyrvaktarbostäderna kan bokas hos Torekovs kyrkoråd.

  • Båstads kommun Tel. 0431-770 00 Org. nummer: 212000-0944, Bankgiro: 650-8337 Vångavägen 2, 269 80 Båstad Hitta Båstads kommun
  • Öppettider kommunhuset, Vångavägen 2 i Båstad Måndag-torsdag 08.00-16.30, tisdag 08.00-18.00, fredag 08.00-15.00.