Click to listen highlighted text!

Kommunfullmäktiges beslut i korthet mars 2018

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Här följer en kort redogörelse för alla beslut från mars månads sammanträde i Kommunfullmäktige, med reservation för eventuella skrivfel. Justerat protokoll publiceras efter cirka en vecka men redan under torsdagen kan du ta del av webbsändningen. Vill du ha mer information finns utförligare beskrivningar i kallelsen.

 1. Val av justeringspersoner
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Delgivningar
 4. Informationsärende
 5. Beslut om kommunfullmäktiges informationsärende
 6. Beslutslogg
 7. Planeringsunderlag för natur- och kulturmiljöer i Båstads kommun
  • Ett planeringsunderlag för landskap, natur- och kulturmiljö har tagits fram som stöd till arbetet med översiktsplanen. Planeringsunderlaget kommer att användas som underlag till översiktsplanen, verktyg för bygglovshandläggare i bedömning av bygglov på landsbygden men även som en service till personer som har för avsikt att söka bygglov och vill veta kommunens intentioner för bostadsbebyggelse på landsbygden och vad som finns att förhålla sig till
  • Kommunfullmäktige beslutar att:
   • Planeringsunderlag för landskap, natur- och kulturmiljöer i Båstads kommun
    används som underlag för översiktsplanen 2018. .

 

 1. Hantering av överskott från flyktingverksamhet Ärende tidigare återremitterat genom minoritetsåterremiss
  • Verksamheten för integration och ensamkommande flyktingbarn finansieras via ersättningar från migrationsverket. Över tid har denna verksamhet av olika anledningar genererat ackumulerade ekonomiska överskott som balanserats vidare över åren via balanskonton. Vid bokslutet 2016 uppgick de samlade överskotten till ca 12.7 mkr. Revisionen har i samband med granskningen av årsbokslutet påpekat att kommunen bör fastställa hur dessa medel får användas.
  • Kommunfullmäktige beslutar:
   • Överskott på balanskonto om 12,1 mkr efter justering av undanträngningseffekter ska användas till insatser som främjar integration enligt integrationsplanen.
   • 13-punktsprogrammet daterat 2017-10-12 ska gälla men revideras efter nya balansramen om 12,1 mkr.
   • Utvärdering enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen.
 1. Överföring av budget för investerings-, exploaterings-, och driftsprojekt från 2017 till 2018
  • Investeringsbudgeten uppgick vid utgången av 2017 till -174 921 tkr inkl budgeterad exploateringsverksamhet och anslutningsavgifter inom VA. Utfallet uppgår till -102 418 tkr vilket ger en avvikelse gentemot budget på +72 503 tkr. Avvikelsen fördelar sig på +30 640 tkr skattefinansierade investeringar, +11 556 på medfinansiering av statlig infrastruktur, +32 807 tkr på VAinvesteringar, -2 621 avser anslutningsavgifter och +121 tkr på exploateringsinkomster
  • Kommunfullmäktige beslutar:
   • Budgeterade investeringsmedel om -36 588 tkr överförs från 2017 till 2018 varav -29 112 avser skattefinansierade investeringar, -5 992 avser medfinansiering av statlig infrastruktur och -1 484 tkr avser VA-finansierade investeringar. Därtill överförs budgeterade anslutningsavgifter inom VA-verksamheten om + 2 500 tkr från 2017 till 2018.
 1. Reducering och förändring av 2018 års investeringsbudget
  • Förvaltningen har på eget initiativ tagit fram ett förslag till reduceringar, genom senareläggningar eller minskningar av 2018 års investeringsbudget. Sammanlagt föreslås reduceringar om -56 850 tkr. Förvaltningens initiativ beror på tidigare års liknande uppdrag av kommunstyrelsen samt för att spara tid
  • Kommunfullmäktige beslutar:
   • Budgeterad ram för investerings- och exploateringsutgifter 2018 förändras enligt följande:
   • Skattefinansierade investeringar minskas med 51 700 tkr. Kostnaderna för medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar ökas med 2 500 tkr. Kostnaderna för VA-investeringar minskar med 5 500 tkr. Exploateringsnettot förändras med anledning av minskade utgifter och ökade intäkter totalt 2 150 tkr. Sammantaget uppgår reduceringar, förändringar och senareläggningar av 2018 års investeringsbudget till -56 850 tkr.
   • Den nya investeringsbudgeten för 2018 fastslås i enlighet med upprättat förslag.
 1. Behandling av ärende om Program för idrott och det rörliga friluftslivet
  • Efter valet 2014, men före omvalet 2015, styrdes kommunen av Mittkoalitionen bestående av Bjärepartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Koalitionen väckte då ett ärende i kommunstyrelsen om att tillsätta en tillfällig beredning för att ta fram ett Program för idrott och det rörliga friluftslivet. Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-25 att en beredning skulle tillsättas och en uppdragsbeskrivning tas fram. Det beslutet har ej verkställts, varvid kommunfullmäktiges presidium nu vill att kommunfullmäktige återigen ska behandla ärendet. Presidiet tar ej ställning till uppdraget – dess omfattning eller karaktär – utan vill endast veta om ärendet fortfarande är aktuellt. Därav bör kommunfullmäktige besluta att antingen (1) avskriva ärendet från vidare behandling eller (2) bekräfta kommunfullmäktiges tidigare beslut så att det kan verkställas.
  • Kommunfullmäktige beslutar:
   • att tillsätta en beredning för ärendet.
 1. Väckt motion – Ny förskola i Grevie
  • Väckt motion, inkommen 2018-02-28, angående att planera för ny förskola i Grevie från Stefan Olsson (C) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning
  • Kommunfullmäktige beslutar:
  • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning
 2. Väckt motion – Ny brandstation vid Kalkvägen i Båstad
  • Väckt motion, inkommen 2018-03-07, angående att undersöka möjligheten att placera en ny brandstation vid Kalkvägen i Båstad från Jessica Andersson (S) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning.
  • Kommunfullmäktige beslutar:
   • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.
 3. Fråga angående miljöpriset 2018 från Johan Swanstein (M)

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!