Click to listen highlighted text!

Kommunfullmäktiges beslut i korthet – februari 2017

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Här följer en kort redogörelse för alla beslut från februari månads sammanträde i Kommunfullmäktige, med reservation för eventuella skrivfel. Justerat protokoll publiceras efter cirka en vecka men redan under torsdagen kan du ta del av webbsändningen.

Underlaget till varje ärende hittar du i kallelsen 2017-02-15

 

 1. Val av justeringspersoner
 2. Godkännande av dagordning
 3. Informationsärenden
  • Information från samhällsbyggnadsavdelningen om inriktningsdokument för Grevie.
  • Information från kommunstyrelsen, nämnderna, beredningarna och revisionen.
 4. Delgivningar till kommunfullmäktige
  • Kvartalsrappport till IVO över ej verkställda beslut (vård- och omsorgsnämnden).
 5. Beslutslogg
 1. Svar på motion ‐ Förslag om nedläggning av Statoilmacken och anläggning av grönområde på platsen
 • Kommunfullmäktige beslutade att:
  • Motionen avslogs med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse daterad 2016‐12‐05.
 1. Svar på motion ‐ Införande av integrationspris i kommunen
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Bifalla motionen
   • Anta dokumentet ”Regler för integrationspris i Båstads kommun”.
 1. Svar på motion ‐ Anhörigverksamheten.
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Bifalla motionen
 1. Svar på motion ‐ Försköna entréerna till Bjäre
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Bifalla motionen
 1. Svar på motion ‐ Utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads kommun
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Avslå motionen med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse daterad 2017-01-08.
 1. Aleris avtal på Åsliden i Östra Karup (återremitterat ärende)
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Förlänga avtalet med Aleris i ytterligare tre år från och med 2017-10-01, dock längst till 2020-09-30.
 1. Omarbetat tid‐ och handlingsplan för landsbygdsinvesteringar VA
  • Kommunfullmäktige beslutade efter votering att:
   • Anta den uppdaterade landsbygdsstrategin med tillägget att avseende området kallat Margretetorpsvägen ska utbyggnad planeras till 2020.
   • Förvaltningen får i uppdrag att skicka den uppdaterade landsbyggsstrategin med ovanstående tillägg till länsstyrelsen för godkännande.
 1. Utbetalning av partistöd 2017
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Partistöd 2017 betalas ut enligt följande:
    • Bjärepartiet 89.300 kr
    • Moderaterna 58.800 kr
    • Centern 40.500 kr
    • Socialdemokraterna 40.500 kr
    • Sverigedemokraterna 40.500 kr
    • Liberalerna 28.300 kr
    • Miljöpartiet 22.200 kr
    • Totalt 2017: 320 100 kr
 1. Val av ledamöter i tillfällig beredning för översyn av vård‐ och omsorgsprogrammet
  • Kommunfullmäktige beslutade:
   • Marianne E. Mjöberg (BP)
   • Christer Nordin (oberoende)
   • Iréne Ebbesson (S)
   • Ulf Jiewertz (M)
   • Uno Johansson (C)
 1. Val av ersättare i tillfällig beredning för översyn av vård‐ och omsorgsprogrammet
  • Kommunfullmäktige beslutade:
   • Claes Sjögren (BP)
    Marie-Louise Nilsson (BP)
    Ann-Margret Kjellberg (S)
    Göran Brauer (M)
    Olle Larsson (L)
 1. Val av ordförande i tillfällig beredning för översyn av vård‐ och omsorgsprogrammet
  • Kommunfullmäktige beslutade:
   • Christer Nordin (oberoende)
 1. Val av vice ordförande i tillfällig beredning för översyn av vård‐ och omsorgsprogrammet
  • Kommunfullmäktige beslutade:
   • Iréne Ebbesson (S)
 1. Väckt motion ‐ Politisk breddning av tillväxtrådet
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.
 1. Väckt medborgarförslag ‐ Uppföra återvinningscentral på industriområdet Vistorp i Förslöv alternativt Bokesliden
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Medborgarförslaget redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen. Beslut i ärendet delges kommunfullmäktige.
 1. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande ‐ Utbyggnaden av cykelleder i kommunen
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Interpellationen godkänns och får besvara
 1. Interpellation till KSO – Årets medarbetare
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Interpellationen godkänns och får besvaras
 1. Väck motion – Trygg parkering vid de nya stationerna
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!