Click to listen highlighted text!

Kommunfullmäktiges beslut i korthet den 19 april

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Här följer en kort redogörelse för alla beslut från april månads sammanträde i Kommunfullmäktige, med reservation för eventuella skrivfel. Justerat protokoll publiceras efter cirka en vecka men redan under torsdagen kan du ta del av webbsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordning
3. Exploateringsavtal – Båstad 109:368 och 109:370 Bordlagt ärende

 • Kommunfullmäktige beslutade att: Avslår ärendet.

4. Detaljplan för Båstad 109:368 och 109:370 Bordlagt ärende

 • Kommunfullmäktige beslutade att: Faller då exploateringsavtalet avslogs.

5. Informationsärenden
6. Delgivningar till kommunfullmäktige
7. Beslutslogg

8. Införande av visselblåsarsystem i Båstads kommun

 • Sedan årsskiftet har arbetstagare som av sin arbetsgivare utsätts för repressalier på grund av att den visslat om oegentligheter rätt till skadestånd. Kommunledningskontoret föreslår att ett kommungemensamt system för att ta hand om visslingar införs.
 • Kommunfullmäktige beslutade att:
  1) Införa system för visselblåsning i Båstads kommun.
  2) Systemet för visselblåsning utvärderas efter 1 år.

9. Befolkningsprognos för Båstads kommun 2017-2026

 • Politiker och tjänstemän behöver en prognos för att kunna bedöma kommande behov i skola, vård/omsorg och kommunens övriga verksamheter. En detaljerad befolkningsprognos underlättar även arbetet med kommunens budget.
 • Kommunfullmäktige beslutade att: Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2017-2026 som underlag för behovs bedömning av kommunens verksamheter.

10. Ändring av författningssamling “Avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkningar i Båstads kommun”

 • Transportstyrelsen har från och med den 1 januari 2017 gjort ändringar i sin författningssamling TSFS 2015:115 som anger överträdelsekoder vid utfärdande av {Y4_ felparkeringsavgifter. I ärendet föreslås inga ändringar av felparkeringsavgifter utan endast ändringar i text och överträdelskoder för att stämma överens med transportstyrelsens ändringsbilaga TSFS 2016:116.
 • Kommunfullmäktige beslutade att: Författningssamlingen “Avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkningar i Båstads kommun” revideras enligt förslag.

11. Utvärdering av systemet med medborgarförslag

 • Ärendet utgick tills ny lagstiftning är på plats.

12. Revidering av reglemente för Myndighetsnämnden

 • Kommunfullmäktige antog 2014-12-17 reglemente för myndighetsnämnden att gälla från 2015-01-01. Det har nu uppdagats att sista stycket i§ 1 behöver kompletteras med att nämnden har ansvar för verksamhet, ekonomi och uppföljning även för bygglov och bostadsanpassning utöver det som tidigare stod (miljö- och livsmedelstillsyn samt räddningstjänstens tillsynsverksamhet.
 • Kommunfullmäktige beslutade att: 1.Myndighetsnämndens reglemente ska ha följande ny lydelse i§ 1, sista stycket: 299 av 515 1 (1) Nämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning avseende bygglov, bostadsanpassningsbidrag, miljö- och livsmedelstillsyn samt räddningstjänstens tillsynsverksamhet.

13. Beslut om revidering av program för folkhälsa, trygghet och säkerhet

 • Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige utarbetat grunden till detta program 2014. Programmet har nu setts över och reviderats av en tillfällig beredning. Syftet med programmet är att presentera den politiska viljeinriktningen för folkhälso-, trygghets och säkerhetsarbetet i kommunen.
 • Kommunfullmäktige beslutade att:
  1) Bilagt förslag till reviderat program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun antas..
  2) Programmet utvärderas och revideras senast år 2025.

14. Svar på motion – Rekrytering av vårdpersonal till sommaren 2017

 • Kommunfullmäktige beslutade att: Bifalla motionen.

15. Svar på motion – Rörelsemönster vid Båstads nya station

 • Kommunfullmäktige beslutade att: Bifalla motionen.

16. Svar på motion – Standarden/hygienen på toaletterna i kommunens skolor

 • Kommunfullmäktige beslutade att: Bifalla motionen.

17. Svar på motion – Tillgänglighet för hörselskadade i kommunhuset

 • Kommunfullmäktige beslutade att: Bifalla motionen.

18. Svar på motion – Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige

 • Kommunfullmäktige beslutade att: Skicka motionen till förvaltningen för att förtydliga konsekvenserna av ett minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige.

19. Svar på motion – IOP – Ide buret offentligt partnerskap

 • Kommunfullmäktige beslutade att: Bifalla motionen.

20. Svar på motion -Arbetsmiljön i Båstads kommun

 • Kommunfullmäktige beslutade att: Förvaltningen redovisar Båstads kommuns arbetsmiljöarbete årligen i kommunstyrelsen (utöver den årliga redovisningen av uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet).

21. Svar på medborgarförslag – Behåll skoltomten Backaskolan i kommunal ägo

 • Kommunfullmäktige beslutade att: Medborgarförslaget avslås, se kommunstyrelsens förslag i protokoll.

22. Svar på medborgarförslag – Utökad sopsortering på återvinningsstationen i Svenstad

 • Kommunfullmäktige beslutade att: Medborgarförslaget beaktas i den fortsatta processen med att bygga en ny återvinningscentral.

23. Svar på medborgarförslag- Ljussättning av träd på Lyavägen

 • Kommunfullmäktige beslutade att: Bifalla motionen.

24. Svar på medborgarförslag- Kommunen ska inte upplåta mark åt cirkus med vilda djur

 • Kommunfullmäktige beslutade att: Avslag.

25. Svar på medborgarförslag- Ridväg på gamla järnvägsrälsen mellan Grevie och Båstad

 • Kommunfullmäktige beslutade att: Bifalla motionen, se kommunstyrelsens protokoll.

26. Svar på medborgarförslag – Kombinerad gång-, cykel- och ridväg på gamla banvallen

 • Kommunfullmäktige beslutade att: Bifalla motionen, se kommunstyrelsens protokoll.

27. Svar på medborgarförslag- Framtida användning av den nedlagda järnvägsbanan

 • Kommunfullmäktige beslutade att: Bifalla motionen, se kommunstyrelsens protokoll.

28. Initiativ från demokratiberedningen om uppdrag för översyn av partistöd 2019-2022

 • Kommunfullmäktige beslutade att: Demokratiberedningen får i uppdrag att se över och ta fram förslag på eventuella förändringar av partistödet för mandatperioden 2019-2022.
 • Förslag till partistöd ska beslutas av kommunfullmäktige innan utgången av 2017.

29. Val av ledamöter i tillfällig beredning för översyn av kulturprogrammet

Marianne Eriksson Mjöberg (BP)
Kerstin Johansson (BP)
Ingela Stefansson (S)
Christer de la Motte  (M)
Thomas Andersson (L)

30. Val av ersättare i tillfällig beredning för översyn av kulturprogrammet

Aina Teivens (BP)
Mona Svalin (BP)
Ann-Margret  Kjellberg (S)
Kerstin Gustafsson (M)
Christel Eriksson (C)

31. Val av ordförande i tillfällig beredning för översyn av kulturprogrammet

Marianne Eriksson Mjöberg (BP)

32. Val av vice ordförande i tillfällig beredning för översyn av kulturprogrammet

Ingela Stefansson (S)

33. Väckt motion – Inför metoden huskurage i Båstads kommun

 • Kommunfullmäktige beslutade att: Skickas till förvaltning för beredning.

34. Väckt motion – Heltid för alla

 • Kommunfullmäktige beslutade att: Skickas till förvaltning för beredning.

35. Årsredovisning 2016

 • Kommunfullmäktige beslutade att: Bordelades till nästa möte.

36. Fyllnadsval för ersättare i kommunstyrelsen efter Daniel Olofsson (M)

 • Följande utses som ersättare i kommunstyrelsen under perioden 2017-04-26 till 2018-12-31: Susanne Jung (M)

37. Fyllnadsval för ersättare i fullmäktige Bjäre Kraft efter Daniel Olofsson (M) 

 • Följande utses som ersättare för Hans Ekwurtzel (MP) fullmäktige i Bjäre Kraft under perioden 2017-04-26 till 2018-12-31: Susanne Jung (M)

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!