Click to listen highlighted text!

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Här följer en kort redogörelse för alla beslut från februari månads sammanträde i Kommunfullmäktige, med reservation för eventuella skrivfel. Justerat protokoll publiceras efter cirka en vecka men redan under torsdagen kan du ta del av webbsändningen.

 1. Val av justeringspersoner
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Delgivningar
 4. Informationsärende
  • Presentation av nya chefer:
   • – Roger Larsson, samhällsbyggnadschef.
   • – Magnus Ingvarsson, VD Båstadhem.
   • – Elisabet Edner, ekonomichef.
 1. Beslutslogg
 1. VA-taxa 2018
 • NSVA har tagit fram underlag för VA-taxa 2018. Förändringarna som föreslås är samma för alla NSVA-kommuner. En indexuppräkning föreslås vilket innebär en höjning av avgifterna med i snitt 3,15 % jämfört med nu gällande taxa.
 • Kommunfullmäktige beslutade:
 • Från och med 2018-04-01 regleras avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1 enligt förändringarna i Entreprenadindex och gällande bestämmelser.
 1. Trafikregleringsåtgärder för vissa parkeringsytor i Båstads kommun
 • Genom trafikregleringsåtgärder har en kommun möjligheter att påverka och i viss mån styra trafikmängd, trafikflöden och tillgänglighet. För välbesökta områden med begränsade ytor är det speciellt viktigt att dessa möjligheter tas tillvara. Trafikregleringsåtgärder främjar även användandet av alternativa färdmedel, exempelvis att välja kollektivt åkande och att använda cykel framför användandet av personbil, vilket är positivt för miljön. En vanligt förekommande och fungerande trafikregleringsåtgärd är att avgiftsbelägga parkeringsytor, vilket även är den trafikregleringsåtgärd detta ärende handlar om. 
 • Kommunfullmäktige beslutade:
 • Hela parkeringsytan vid Båstad torg regleras mellan 08:00 – 18:00 med 2 timmes avgiftsfri parkering med p-skiva året runt.
 • Parkringsytan vid Badhusparken, som är reglerad 1 juni till 31 augusti med max 4 tim. parkering, ökas avgiften med 5 kr/tim till 20 kr/tim. Övrig tid avgiftsfri parkering.
 • Centrumparkering vid biblioteket/Agardh regleras mellan 08:00 – 20:00 med max 2 tim. avgiftsfri parkering med p-skiva för hela parkeringen.
 • Parkeringsytorna vid Båstads station förblir oreglerad.
 • Parkeringsytorna vid hamnen i Torekov regleras med 24 tim. och avgift 10:00 – 06:00, 1 juni – 31 augusti, med höjd avgift till 20 kr/tim, dock max 100 kr/dygn. Gäller både vid hamnen och inre hamnplan.
 • Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur parkeringsytan vid Båstads station och Förslövs station kan utvidgas för fler p-platser för personbilar.
 • Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur elev- och personalparkering för de verksamma i torganslutande lokaler kan hanteras.
 • Förvaltningen får i uppdrag att ta fram skyltar på engelska och tyska vid parkeringsytorna vid turistområden.
 1. Hållbar och optimal skolorganisation – Södra sidan
 • Hållbar och optimal skolorganisation är ett ärende som initierats 2014 efter redovisning av vårdnadshavarenkät. Ärendet har sedan 2015 huvudsakligen hanterats av utbildningsnämnden. Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-13 presenterades ett underlag som visar att fem av sju skolenheter i kommunen, bland annat Sandlyckeskolan, Västra Karups skola F-6 och Förslövs skola F-6 inte är anpassade till datens utbildning och de krav som finns i skollagen och läroplanen.
 • Kommunfullmäktige beslutade:
 • Sandlyckeskolan behålls tills vidare.
 • Förslövs skola byggs om och till.
 • Västra Karups skola byggs om och eventuellt till.
 • Ny skola byggs i Grevie.
 1. Reviderat skol- och utbildningsprogram 2014-2021
 • Under mandatperioden 2010-2014 antog kommunfullmäktige ett antal program med inriktningsmål för kommunen. I samband med antagandet beslutade även kommunfullmäktige att programmen skulle ses över, utvärderas och revideras 2016/2017. Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 att aktualisera skol- och utbildningsprogrammet. Programmet har nu setts över och reviderats av en tillfällig beredning.
 • Kommunfullmäktige beslutade:
 • Bilagt förslag till skol- och utbildningsprogram godkänns, med justeringen att Moderaternas och Socialdemokraternas remissvar ska inarbetas i programmet, (samt ändringar enligt reviderat förslag på plats.)
 • Programmet utvärderas och revideras senast år 2022.
 • Programmet ska årligen följas upp i samband med årsredovisningen.
 1. Beslut om projekt – Heltid en rättighet – deltid en möjlighet
 • För att säkra Båstads kommuns möjlighet att kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare både på kort och lång sikt behöver Båstads kommun kunna erbjuda sina medarbetare anställning på heltid. Därför vill förvaltningen starta upp ett pilotprojekt inom Vård och Omsorg kallat ”Heltid en rättighet – deltid en möjlighet”. Andra viktiga faktorer att beakta vid ett sådant projekt är jämställdhetsfrågan, god arbetsmiljö och kontinuitet i verksamheten. 
 • Kommunfullmäktige beslutade:
 • Förvaltningen får i uppdrag att inom Vård och omsorg starta ett projekt kallat ”Heltid en rättighet – deltid en möjlighet”.
 • Medel till projektledare i två år och utbildning avsätts med 1 300 000 kr.
 • En utvärdering görs ett år efter projektstart.
 1. Svar på motion – Exponering av kommunens verksamhetsmark
 • Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har lämnat in en motion 2017-05-04 om exponering av Båstads kommuns verksamhetsmark.
 • Kommunfullmäktige beslutade:
 • Förvaltningens förslag är att förslaget i motionen föranleder ett uppdrag till kommunstyrelsen att genom sin förvaltning målmedvetet och prioriterat arbeta vidare med att tillskapa mer verksamhetsmark och i enlighet med motionens förslag marknadsföra tillgänglig verksamhetsmark genom att nyttja hemsida och andra kanaler som kan bedömas vara lämpliga för ändamålet.
 • Motionen anses därmed vara besvarad.
 1. Svar på motion – Nya VA-taxan slår hårt mot ekonomin för föreningar med egna lokaler och arenor
 • En motion har inkommit från Liberalerna som belyser förändringar i VAkostnader för föreningar som äger sina egna lokaler och anläggningar. Förändringarna beror på att VA-taxans struktur har ändrats för att följa branschorganisationen Svenskts Vattens rekommendationer. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att ta fram ett förslag på bidragsmodell för att delvis kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.
 • Kommunfullmäktige beslutade:
 • Motionen bifalls.
 • Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på modell för att delvis kompensera de utökade VA-kostnaderna för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.
 • Förvaltningen får i uppdrag att undersöka om snålspolande munstycken kan ingå i stödet för att få ned vattenförbrukningen och uppvärmningskostnaderna för varmvatten.
 1. Svar på motion – Politisk breddning av tillväxtrådet
 • Motion har väckts av Johan Olsson Swanstein (M) m.fl. om att öka representationen i tillväxtrådet så att samtliga partier har en representant. Rådet består i dagsläget av tre förtroendevalda – kommunstyrelsens presidium
 • – i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2013-12-04 (§ 281). En bredare förankring kan ske vid politisk breddning av Tillväxtrådet. Ekonomiska konsekvenser av ett bifall till förslaget innebär högre arvodeskostnader. Med hänsyn till kommunens ansträngda ekonomiska läge föreslår förvaltningen att motionen avslås.
 • Kommunfullmäktige beslutade:
 • Motionen avslås.
 1. Svar på motion – Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften för trygghetslarm
  Sverigedemokraterna i Båstad har genom Ingegerd Nilsson lämnat in en motion: Kostnadsutredning för att avskaffa avgiften för trygghetslarm. Sverigedemokraterna ser det som en självklarhet att Båstads kommun ska erbjuda avgiftsfria trygghetslarm till samtliga personer som är beviljade trygghetslarm i Båstads kommun och yrkar på att en kostnadsutredning görs för att avskaffa avgiften för trygghetslarm. 
 • Kommunfullmäktige beslutade:
 • Motionen avslås.
 1. Val av ombud och ersättare till föreningsstämma med kommuninvest för tiden 2018-03-07 – 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige beslutade:
 • Bo Wendt (BP) som ordinarie och ekonomichef Elisabet Edner som ersättare. 
 1. Väckt medborgarförslag – Anställ en syn- och hörselinstruktör i Båstads Kommun
 • Kommunfullmäktige beslutade: 
 • Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning.
 • Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.
 • Beslutet delges kommunfullmäktige.
 1. Väckt medborgarförslag – Parkeringsplatser på Ydrehall i Torekov 
 • Kommunfullmäktige beslutade:
 • Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning.
 1. Väckt motion – Ta fram förslag så att fysisk aktivitet finns med i skolans vardag varje dag för alla elever
 • Väckt motion, inkommen 2018-02-20, angående att ta fram förslag så att fysisk aktivitet finns med i skolans vardag varje dag för alla elever från Thomas Andersson (L) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning. 
 • Kommunfullmäktige beslutade:
 • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!