Click to listen highlighted text!

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Här följer en kort redogörelse för alla beslut från december månads sammanträde i Kommunfullmäktige, med reservation för eventuella skrivfel. Justerat protokoll publiceras efter cirka en vecka men redan under torsdagen kan du ta del av webbsändningen.

Här hittar du webbsändningen!

 

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordning
3. Delgivningar
4. Informationsärenden
5. Beslutslogg

6. Inriktningsdokument för Grevies utveckling
Inriktningsdokumentets syfte är att utreda och närmare analysera hur orten, med utgångspunkt i historien och det läge samhället befinner sig i nu, lämpligen kan och bör utvecklas in i framtiden. (Hela inriktningsdokumentet hittar du i kallelsen)

• Kommunfullmäktige beslutade att:

1. Inriktningsdokument för Grevie antas i enlighet med de revideringar som föreslås i samrådsredogörelse, daterat 2017-11-10.

7. Hantering av överskott från flyktingverksamhet
Verksamheten för integration och ensamkommande flyktingbarn finansieras via ersättningar från migrationsverket. Över tid har denna verksamhet av olika anledningar genererat ackumulerade ekonomiska överskott som balanserats vidare över åren via balanskonton. Vid bokslutet 2016 uppgick de samlade överskotten till ca 12.7 mkr. Redovisningsmässigt borde dessa överskott sannolikt ha ingått i årsresultaten de år de uppkom. Revisionen har i samband med granskningen av årsbokslutet påpekat att kommunen bör fastställa hur dessa medel får användas.

• Kommunfullmäktige beslutade att:

1.Återremittera ärendet

8. Avfallstaxa 2018
Styrelsen i NSR har tagit fram förslag på reviderad avfallstaxa för 2018.

• Kommunfullmäktige beslutade att:

1. Anta avfallstaxa 2018 från NSR.
2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2018-04-01.2. Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-28, § 254, ersätts enligt ovan. Övrig taxa kvarstår med nuvarande skrivning.

9. Höjning av taxa för serveringstillstånd inom Båstads kommun
Revidering av avgifterna för ansökan om serveringstillstånd, avgifterna för tillsyn av beviljade stadigvarnade serveringstillstånd samt avgifterna för anmälda försäljningar av folköl. Revideringen kommer att finansiera en utökning av tjänsten som alkoholhandläggare.

• Kommunfullmäktige beslutade att:

1. Oförändrad taxa utifrån att avgiftstrycket på våra företag anses tillräckligt.

10. Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp
Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) skall det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. För större utbyggnadsområden tas beslut om verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut fattas. Mindre justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast fastställda verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2016-12-14.

• Kommunfullmäktige beslutade att:

1. Fastställer verksamhetsområden enligt bilagda förslag från NSVA.

11. Omfördelning i investeringsbudget VA för 2018
NSVA har kommit in med en önskan att revidera investeringsbudget VA för 2018. Önskade revideringar redovisas i tillhörande beslutsunderlag. Den 7 december har NSVA årets sista styrelsemöte där NSVA:s förslag på VA‐budget för 2018 förväntas godkännas. I samband med budgetarbetet har NSVA åter sett över de investeringar som tidigare beslutats om i affärsplanen. NSVA önskar nu beslut från kommunen på de föreslagna förändringarna. I beslutsunderlaget finns kommentarer/underlag till samtliga föreslagna förändringar och en jämförelse mellan Kommunfullmäktiges antagna budget och NSVA:s aktuella förslag.

• Kommunfullmäktige beslutade att:

1. Revidering av investeringsbudget VA för 2018 och plan 2019‐2020 godkänns enligt förslag från NSVA, förutom att projekt BAM Nitrat – V18, V26 utgår.

12. Kommunalförbundet Medelpunkten – Förslag på förbundsordning med bilagor samt medlemsdirektiv
I samband med att förbundsordningen för Medelpunkten skickades ut för revidering och beslut 2016, framkom synpunkter på innehållet varför ärendet återremitterades. Förbundsordningen har nu på nytt reviderats och förtydligats på en del punkter. Genomgång av gjorda förändringar har gjorts vid möten hållna av Medelpunkten tillsammans med företrädare för medlemskommunerna, såväl tjänstemän som politiker. Ärendet gäller således för kommunen att anta den reviderade förbundsordningen med tillhörande reglemente.

• Kommunfullmäktige beslutade att:

1. Framlagt förslag till ny förbundsordning med tillhörande reglemente för direktionen och revisionen, samt medlemsdirektiv, antas.

13. Nytt aktieägaravtal avseende ägande i NSR AB
Mellan ägarna i Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) gäller konsortialavtal från år 1984. Delägare i NSR är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Mot bakgrund av åldern på det gällande avtalet mellan ägarna har man sett över avtalet och arbetat fram ett nytt förslag till aktieägaravtal.

• Kommunfullmäktige beslutade att:

1. Godkänna upprättat förslag till aktieägaravtal för Nordvästra Skånes Renhållnings AB.

14. Avtal om delägarinträde i Sydvatten
2015 beslutade kommunfullmäktige att framtagen vattenförsörjningsplan skulle gälla som planerings- och beslutsunderlag för försörjningen av vatten i Båstads kommun. Kommunfullmäktige beslutade också att delägarinträde till Sydvatten skulle ske för att trygga behovet av kapacitet och kvalitet för försörjning av vatten till kommunens södra del. Sydvatten har tillsammans med förvaltningen tagit fram ett avtal för delägarinträde med förutsättningar kring kommunens teckningslikvid vid nyemission av aktier i Sydvatten AB, kostnadsfördelning för investering av överföringsledning och löpande fasta och rörliga kostnader.

• Kommunfullmäktige beslutade att:

1. Godkänna avtal om delägarinträde i Sydvatten AB.
2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avtalet.

15. Policy för arbetskläder
Kommunsstyrelsen beslutade 2017-09-06, § 191, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en kommungemensam policy för arbetskläder. Till policyn behöver det antas riktlinjer för att likställa resurser för arbetskläder.

• Kommunfullmäktige beslutade att:

1. Kommunfullmäktige antar policy för arbetskläder.

16. Förslag till principer om ägarstyrning
Styrningen av bolagen är lika viktig som av den övriga kommunala verksamheten. Inget hinder finns för att sträva mot likartad styrning, även om de juridiska förutsättningarna är olika beroende på att de kommunala bolagen förutom att styras av offentligrättsliga regler också styrs av Aktiebolagslagen (AB). Ägarstyrningen har sin grund i den offentliga rätten och kommunen är skyldig att se till att de bolag den äger är anpassade till kommunallagens krav. För att åstadkomma detta krävs att kommunen använder sig av civilrättsliga regler så att ägarstyrningen ingår i bolagsordning och andra ägardirektiv. Det är kommunfullmäktiges ansvar att besluta om formerna för ägarstyrningen, genom att förse bolaget med begränsningar och kommunstyrelsens ansvar att utvärdera om bolaget följer dessa begränsningar.

• Kommunfullmäktige beslutade att:
Bordlägga ärendet

2. Antar ”Plan för att genomföra principer för aktiv ägarstyrning i Båstads kommun”.

17. Regler för styrdokument
Båstads kommun har en styrdokumentshierarki från tidigare mandatperiod. Sedan dess har kommunen ändrat den politiska organisationen och infört målstyrningsmodell. Framtaget förslag till regler för styrdokument är anpassat till dessa förändringar.

• Kommunfullmäktige beslutade att:

Bordlägga ärendet

18. Förslag till partistöd 2019-2022
Demokratiberedningen har, i samband med översynen av arvodesreglementet, fört en diskussion om det lokala partistödet. För att skapa sig en helhet om partiernas och enskilda förtroendevaldas villkor för att verka i Båstads kommun föreslås att beredning får i uppdrag att se över partistödet inför kommande mandatperiod. Gällande partistöd beslutades i kommunfullmäktige 2014-05-21 (§ 71).

• Kommunfullmäktige beslutade att:
Bordlägga ärendet

19. Avsägelse av uppdrag som ersättare i Båstadhems styrelse
Iréne Ebbesson (S) har inkommit med skrivelse där hon avsäger sig sitt politiska uppdrag som ersättare i Båstadhems styrelse. Fyllnadsval ska förrättas av ny ersättare.

• Kommunfullmäktige beslutade att:
Bordlägga ärendet

20. Fyllnadsval för ersättare i Båstadhems styrelse efter avgående Iréne Ebbesson (S)
• Kommunfullmäktige beslutade att:
Bordlägga ärendet

21. Svar på motion – Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige
Demokratiberedningen har fått i uppdrag att bereda sverigedemokraternas motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige.

• Kommunfullmäktige beslutade att:

Bordlägga ärendet

22. Svar på motion – Ungdomsråd i Båstads kommun
Kommunfullmäktige fattade 2015-05-04 § 83 beslut om att inrätta ett ungdomsråd. Liberalerna i Båstads kommun yrkar i en motion att nödvändiga resurser avsätts för att rådet ska komma igång. Ett ungdomsråd ger unga en röst i den demokratiska processen och en möjlighet att vara med och påverka nutids- och framtidsfrågor i kommunen.

• Kommunfullmäktige beslutade att:

1. Motionen bifalls.
Bordlägga ärendet

23. Svar på motion – Förbud mot mikroplaster i kommunal upphandling och verksamhet
Centerpartiet har i en motion uttryckt oro över ökade volymer av mikroplaster och vill att Båstads kommun aktivt deltar i arbetet att minimera förekomsten. Mikroplaster är ett samlingsnamn för de restprodukter och fragment, mindre än 5 mm, som uppstår när plastprodukter bryts ner. Ordet mikroplast avser även en primär produkt (plastkulor som vid tillverkning är mindre än 5 mm) och som ibland används i olika kemiska produkter och hudvårdsprodukter som t ex mjukgörare.

• Kommunfullmäktige beslutade att:

Bordlägga ärendet

24. Väckt motion – Temalekplatser

• Kommunfullmäktige beslutade att

• Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

25. Väckt motion – Ta fram en fordonspolicy

• Kommunfullmäktige beslutade att:

• Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

26. Väckt motion – Småföretagarhotell

• Kommunfullmäktige beslutade att:

• Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

27. Väckt motion – Kommunens roll för att driva övergången till elbilsamhället och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar

• Kommunfullmäktige beslutade att:

• Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

28. Väckt motion – Hållbar handelspolicy för Båstads kommun

• Kommunfullmäktige beslutade att:

• Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

29. Väckt medborgarförslag – Övergångslösning för den gamla banvallen.
Medborgarförslag, inkommen 2017-12-01, angående övergångslösning för den gamla banvallen

• Kommunfullmäktige beslutade att:

1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning.
2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.
3. Beslutet delges kommunfullmäktige.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!