Click to listen highlighted text!

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Här följer en kort redogörelse för alla beslut från oktober månads sammanträde i Kommunfullmäktige, med reservation för eventuella skrivfel. Justerat protokoll publiceras efter cirka en vecka men redan under torsdagen kan du ta del av webbsändningen.

 1. Val av justeringspersoner
 2. Godkännande av dagordning
 3. Delgivningar
 4. Informationsärenden
  • Förslag till arvodesreglemente 2019-2022
 5. Beslutslogg

 

 1. Delårsrapport 2017-08-31

Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per 2017-08-31. Resultatet för delåret uppgår till 15,9 mkr. Helårsprognosen beräknas till 7,1 mkr, en negativ avvikelse mot budget på -7,9 mkr. Bedömningen för helåret 2017 är att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet. Bedömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende överskott och finansiering av investeringar.

 • Kommunfullmäktige beslutade att:
 • Lägga delårsrapporten till handlingarna.

 

 1. Genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten i Båstads kommun

En övergripande genomlysning av Båstads kommuns vård- och omsorgsverksamhet har resulterat i 11 rekommendationer, varav 1 rekommendation för nämnden/politisk nivå i form av en budgetanpassning och 10 rekommendationer på tjänstemannanivå.

 • Kommunfullmäktige beslutade att:
 • Avslå vård- och omsorgsnämndens begäran om medel för innestående år, 2017

 

 1. Vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för Idrottsplatsen, Malen och Axelstorp

Gällande skyddsområden och skyddsföreskrifter är i behov av översyn för att anpassas till gällande lagar och förordningar samt till nya allmänna råd från Naturvårdsverket (2010). Syftet med revideringarna är att ge grundvattenförekomsterna ett tillräckligt gott skydd och att grundvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv.

 • Kommunfullmäktige beslutade att:
 • Ge länsstyrelsen uppdraget att fastställa vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för vattentäkten Idrottsplatsen/Axelstorp/Malen och att samråd hålls med berörda.
 • NSVA får i uppdrag att informera berörda om vad som gäller inom vattenskyddsområdet.

 

 1. Vattenskyddsföreskrifter och skyddsområde för Eskilstorp

Gällande skyddsområden och skyddsföreskrifter är i behov av översyn för att anpassas till gällande lagar och förordningar samt till nya allmänna råd från Naturvårdsverket (2010). Syftet med revideringarna är att ge grundvattenförekomsterna ett tillräckligt gott skydd och att grundvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv.

 • Kommunfullmäktige beslutade att:
 • Ge länsstyrelsen uppdraget att fastställa vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för vattentäkten Eskilstorp och att samråd hålls med berörda.
 • NSVA får i uppdrag att informera berörda om vad som gäller inom vattenskyddsområdet. 2. Samtliga lantbruksfastigheter och verksamhetsutövare ska informeras skriftligen om föreskrifterna

 

 1. Revidering av reglemente för Båstads kommuns miljöpris
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
  • Reviderat reglemente för Båstads kommuns miljöpris godkänns enligt bilaga att gälla fr.o.m. 2018-01-01.
  • Information och marknadsföring om Båstads kommuns miljöpris sker via webbplatsen bastad.se, sociala medier, anslag i kommunhuset samt via kommunens tillgängliga tryckta annonseringskanaler för att nå ut till allmänheten.

 

 1. Finsam – Finansiell samordning

Kommunstyrelsen fattade den 5 april beslut om att utreda ett finansiellt samordningsförbund, samtidigt fattades beslut om att anslå medel för detta i 2018 års budget. Budgeten har förstäkts med 300 tkr för inrättande av ett finansiellt samordningsförbund (FINSAM) tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne i syfte att få fler i arbete. Tillsammans med Ängelholm, Klippan, Örkelljunga och Perstorp föreslås att samordningsförbundet e Nord Nordväst Skåne bildas från och med 2018-01-01

 • Kommunfullmäktige beslutade att:
 • Ingå i samordningsförbundet Nord Nordväst Skåne.
 • Anta föreslagen förbundsordning.
 • Finansiering sker genom medel anslagna för ändamålet i budget 2018.
 • Utse ledamot och ersättare i samordningsförbundets styrelse.
 • Godkänna förslag på ekonomisk fördelning 2018.

 

 1. Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Finsam
  • Kommunfullmäktige beslutade att välja Inge Henriksson(BP) samt Ingela Stefansson(S) som ersättare

 

 1. Medelpunkten – Borgensåtagande

Kommunalförbundet Medelpunktens direktion har 2017-05-23 beslutat rekommendera medlemskommunerna att godkänna ett nytt borgensåtagande för Medelpunkten. Förslaget till nytt borgensåtagandet baseras på en fördelning utifrån kommunens andel av de senaste tre årens förbrukning.

 • Kommunfullmäktige beslutade att:
 • Godkänna ett borgensåtagande som motsvarar respektive kommuns andel av de senaste tre årens förbrukning

 

 1. Medelpunkten – Medlemsansökan från Höganäs kommun

Höganäs kommun har ställt en fråga om att utreda möjligheten att bli medlemmar i förbundet

 • Kommunfullmäktige beslutade att:
 • godkänna Höganäs inträde i Kommunalförbundet Medelpunkten.

 

 1. Beslut om valkretsindelning samt indelning av valdistrikt inför val till riksdag, landsting och kommun 2018

På grund av de nya reglerna i vallagen (4 kap. 5 och 12 §§) önskar länsstyrelsen att landstinget och samtliga kommuner tar beslut om valkretsindelningar och skickar till länsstyrelsen, oavsett om man avser att utföra förändringar eller ej.

 • Kommunfullmäktige beslutade att:
 • Båstads kommun föreslår inga förändringar på Region Skånes förslag till valkretsindelning inför valet 2018.
 • Båstads kommun föreslår inga förändringar inför valet 2018 jämfört med förra valet avseende valdistriktsindelningen.

 

 1. Redovisning av partistöd

2014 ändrades kommunallagen avseende att partierna årligen ska redovisa hur de använt partistödet under föregående år. Redovisningen ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni året efter stödet erhållits.

 • Kommunfullmäktige beslutade att:
 • Kommunfullmäktige lägger partiernas redovisning av partistöd för 2016 till handlingarna.

  

 1. Interpellation om fältassistenter
  • Kommunfullmäktige beslutade att skjuta ärendet till nästa sammanträde.

 

 1. Redovisning av ej avslutade motioner
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
  • Redovisningen läggs till handlingarna.

 

 1. Sammanträdesplan för fullmäktige 2018
  • Kommunfullmäktige beslutade att:

 

 1. Fyllnadsval för ersättare i kommunstyrelsen efter Hans Ekwurtzel (MP)
  • Kommunfullmäktige beslutade att välja Karl Magnus Fröjdh (M)

 

 1. Väckt motion – Säkerhets och brottsförebyggande arbete i kommunen
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
  • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

 

 1. Väckt motion – Förmånscykel
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
  • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

 

 1. Väckt motion – Kulturkort för barn och ungdomar
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
  • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

 

 1. Väckt motion – Nya Va-taxan slår hårt mot ekonomin för föreningar med egna lokaler och arenor
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
  • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

 

 1. Väckt motion – Båstads kommun erbjuder Boarps hembygdsgård stöd i form av arbetsmarknadsinsatser
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
  • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

 

 1. Väckt motion – Säkrare och tryggare Båstad med aktivt medborgarlöfte
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
  • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

 

 1. Väckt motion- Båstads kommuns maskinpark avseende grönyteskötsel skall ersättas med fossilbränslefritt drivmedel
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
  • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

 

 1. Väckt ärende – Översyn av nämndernas reglemente

Demokratiberedningen har under mandatperioden fört diskussioner om de politiska organens ansvarsområden. Detta har skett i samband med arbetet kring framtagande av förslag om nytt arvodesreglemente.

 • Kommunfullmäktige beslutade att:
 • Demokratiberedningen får i uppdrag att göra en översyn av kommunstyrelsens, utbildningsnämndens, vård- och omsorgsnämndens och myndighetsnämndens reglemente inför mandatperioden 2019-2022.
 • Demokratiberedningen får i uppdrag att göra en översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning inför mandatperioden 2019-2022.
 • Uppdraget ska redovisas i kommunfullmäktige senast i maj 2018.

 

 

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!