Click to listen highlighted text!

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Här följer en kort redogörelse för de beslut som fattades i september månads sammanträde i Kommunfullmäktige, med reservation för eventuella skrivfel. Justerat protokoll publiceras efter cirka en vecka men redan under torsdagen kan du ta del av webbsändningen.

 1. Val av justeringspersoner
 2. Godkännande av dagordning
 3. Delgivningar
 4. Beslutslogg
 5. Informationsärenden
 1. Reviderat kulturprogram

Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige utarbetat grunden till detta program 2014. Programmet har nu setts över och reviderats av en tillfällig beredning. Syftet med programmet är att presentera den politiska viljeinriktningen samt tydliggöra den långsiktiga inriktningen av kulturen i Båstads kommun. Detta görs genom ett antal programmål. 

 • Kommunfullmäktige beslutade att:
 1. Bilagt förslag till reviderat kulturprogram för Båstads kommun antas.
 2. Programmet ska följas upp i årsredovisningen

      7. Reviderat miljö- och energiprogram

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 att aktualisera miljö- energi- och vindkraftsprogrammen. Programmen har nu setts över och reviderats av en tillfällig beredning. De tre programmen har slagits samman till ett program som kallas miljö- och energiprogram. Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2017, § 132, att återremittera ärendet.

 • Kommunfullmäktige beslutade att:
 1. Bilagt förslag till reviderat miljö- och energiprogram för Båstads kommun antas.
 2. Programmet ska följas upp och redovisas i årsredovisningen, i form av miljöbokslut. 
 1. Reviderat vård- och omsorgsprogram

Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige utarbetat grunden för Vård- och omsorgsprogrammet 2013. Programmet har setts över och reviderats av en tillfällig beredning. Syftet med programmet är att presentera den politiska viljeinriktningen för vård och omsorgsarbetet i Båstads kommun. Kommunfullmäktige har den 21 juni 2017, § 131, beslutat att återremittera ärendet.

 • Kommunfullmäktige beslutade att:
 1. Bilagt förslag till reviderat vård- och omsorgsprogram för Båstads kommun antas.
 2. Programmet ska följas upp och redovisas i årsredovisningen
 1. Svar på motion – Skolbusstrafik

Kommunstyrelsen har återremitterat motionerna kring kompisåkning/ syskonåkning med inriktning att kunna lösa problematiken, så att kompisåkning och syskonåkning ska kunna bli aktuellt. När det gäller kompisåkning handlar det om elever som normalt inte har rätt till skolskjuts ska kunna åka med skolskjutsberättigad elev hem. När det gäller syskonåkning handlar det om yngre syskon som efter fritids ska kunna åka hem tillsammans med ett äldre syskon, då det äldre syskonet slutar skolan.

 • Kommunfullmäktige beslutade att syskonåkning/kompisåkning ska testas under resterandedel av läsåret 2017/2018 för årskurs 1-9 i kommunens egna skolbussar. 
 1. Svar på motion – Skolskjutsar och kamrater

Kommunstyrelsen återremitterade 2017-02-01, § 46 och 47, motionerna kring kompisåkning/syskonåkning med inriktning att kunna lösa problematiken, så att kompisåkning och syskonåkning ska kunna bli aktuellt. När det gäller kompisåkning handlar det om elever som normalt inte har rätt till skolskjuts ska kunna åka med skolskjutsberättigad elev hem. När det gäller syskonåkning handlar det om yngre syskon som efter fritids ska kunna åka hem tillsammans med ett äldre syskon, då det äldre syskonet slutar skolan. Motionerna var efter återremisserna uppe för förnyat beslut i utbildningsnämnden 2017-06-13, § 52 och 53, där utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 

 • Kommunfullmäktige beslutade att syskonåkning/kompisåkning ska testas under resterandedel av läsåret 2017/2018 för årskurs 1-9 i kommunens egna skolbussar. 
 1. Svar på motion – Kommunen upphandling av livsmedelsprodukter

Bjäre Båstad Moderaterna har inkommit med en motion om högre kravställning vid upphandling av livsmedel till Båstads kommun med hänsyn till miljöpåverkan och hälsorisker. Båstads kommun uppfyller motionens yrkanden på alla punkter.

 • Kommunfullmäktige beslutade att motionen bifalls. 
 1. Val av ersättare för personuppgiftsombud

Båstads kommun behandlar personuppgifter och har därför anmälningsskyldighet till datainspektionen enligt 36 § personuppgiftslagen. Båstads kommun är enligt lagen personuppgiftsansvarig och kan utse personuppgiftsombud. Kommunen har idag ett personuppgiftsombud, men behöver ersättare vid frånvaro.

 • Kommunfullmäktige beslutade att kommunfullmäktige utser som personuppgiftsombudsersättare Elin Ax, Catharina Elofsson och Taina Virmalainen. 
 1. Väckt motion – Ökning av antalet SFI-timmar

Väckt motion, inkommen 2017-06-29, angående ökning av antalet SFI-timmar från Ingela Stefansson (S) ska redovisas och skickas för beredning.

 • Kommunfullmäktige beslutade att motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 1. Väckt motion – Jouröppen vårdcentral dygnet runt i Båstads kommun

Väckt motion, inkommen 2017-07-14, angående jouröppen vårdcentral dygnet runt i Båstads kommun från Johan Olsson Swanstein (M) ska redovisas och skickas för beredning.

 • Kommunfullmäktige beslutade att motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 1. Väckt motion – Framtagande av handlingplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar

Väckt motion, inkommen 2017-08-21, angående framtagande av handlingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar från Thomas Andersson (L) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning.

 • Kommunfullmäktige beslutade att motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 1. Väckt motsion – Utomhusisbana

Väckt motion, inkommen 2017-09-01, angående utomhusisbana i Båstads kommun från Thomas Andersson (L) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning

 • Kommunfullmäktige beslutade att motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 1. Väckt medborgarförslag – Vänort Vidin, Bulgarien

Medborgarförslag, inkommen 2017-08-23, angående vänort i Bulgarien ska redovisas och skickas för beredning.

 • Kommunfullmäktige beslutade att medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!