Click to listen highlighted text!

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Här följer en kort redogörelse för alla beslut från juni månads sammanträde i Kommunfullmäktige, med reservation för eventuella skrivfel. Justerat protokoll publiceras efter cirka en vecka men redan under torsdagen kan du ta del av webbsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordning
3. Informationsärenden
4. Delgivningar till kommunfullmäktige
5. Beslutslogg

6. Budget 2018 och plan 2019-2022

• Kommunfullmäktige beslutade att:
1. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona.
2. Resultatet för 2017 budgeteras till 15,3 mkr. Resultaten för 2018 och 2019 planeras uppgå till -4,6 mkr respektive -23,1 mkr.
3. Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad lönerevision.
4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 219 535 tkr för 2018 och 178 130 tkr för 2019 samt 239 705 tkr för 2020. Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. Med anledning av de stora investeringsbehoven 2018-2020 görs i budgeten avsteg från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Den budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 2018 till 42 procent samt över hela planperioden 2018-2020 till ca 29 procent.
5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2018 med totalt 130 mkr.
6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2018.
7. Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens räkning uppta kortfristiga lån.
8. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i budgeten. Enbart kommunfullmäktige äger rätt att avropa dessa medel.
9. För satsningar av engångskaraktär under 2018 avsätts på centralt konto ett anslag till kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 2 600 tkr.
10. Finaniseringen av Skogsbyns förskola hanteras inom den ordinarie budgetprocessen genom att investeringsbudget för 2018 revideras där 4 250 omfördelas från projekt 7023 ny förskola Båstad (Tuvelyckan) till projekt 7018 Förskola Skogsbyn. Totalt budget för Skogsbyns förskola blir då 38 250 varav 17250 tkr under 2018.
11. Avslag till Bjärepartiets budgetförslag avseende besparing på skolpeng barnomsorg 3 miljoner.
12. Avslag till Bjärepartiets budgetförslag avseende besparing på gymnasiet 600 000 kr.

7. Reviderat vård- och omsorgsprogram
Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige utarbetat grunden för detta program 2013. Programmet har nu setts över och reviderats av en tillfällig beredning. Syftet med programmet är att presentera den politiska viljeinriktningen för vård- och omsorgsarbetet i Båstads kommun.
• Kommunfullmäktige beslutade att:
1.Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för justeringar

8. Reviderat miljö- och energiprogram
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 att aktualisera miljö- energi- och vindkraftsprogrammen. Programmen har nu setts över och reviderats av en tillfällig beredning. De tre programmen har slagits samman till ett program som kallas miljö- och energiprogram. Syftet med miljö- och energiprogrammet är att redogöra för de politiska ställningstaganden som ska vara vägledande för arbetet inom dessa områden i Båstads kommun.
• Kommunfullmäktige beslutade att:
1.Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för justeringar

9. Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun
Den 5 september 2016 tog vård- och omsorgsnämnden beslut om medfinansiering av värd/värdinna och gemensamhetslokal till Malens trygghetsboende i Båstad. I samband med beslutet fick förvaltningen i uppdrag att ta fram kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun
• Ärendet har tidigare återremitterats på kommunfullmäktige 2017-03-29.
• Kommunfullmäktige beslutade att:
1. Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun godkänns enligt bilaga efter följande justering: På sidan 2 i kriterierna, under rubrik ”Kriterier för medfinansiering” och med underrubrik ”Trygghetsboendets belägenhet”, stryks meningen ” Alternativt ska hyresvärden bistå med resurser för att detta ska kunna uppnås”.
2. Justeringar och förändringar i kriterierna för trygghetsboende delegeras till Vård och omsorg.

10. Erbjudande om delägarskap i Inera AB
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Kommunen har nu erbjudits att förvärva fem aktier i Inera AB och på så sätt bli delägare i företaget för att enklare kunna använda sig av företagets tjänster.
• Kommunfullmäktige beslutade att:
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

11. Begäran om borgensåtagande från Båstads GIF
• Båstads GIF har lämnat in en ansökan om kommunalt borgensåtagande avseende ett lån om 1 mkr för att bygga en konstgräsplan på Drivanområdet. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig den 1 juni positiv till ansökan. Konstgräsplanen är kostnadsberäknad till 6,2 mkr varav 4,8 mkr finansieras via bidrag och 0,4 mkr finansieras via föreningens egna medel. Resterade del av finansieringen är tänkt att ske via banklån på 1 mkr. För att erhålla så bra villkor som möjligt från banken avseende lånet på 1 mkr har föreningen begärt att kommunen ska borga för lånet
• Kommunfullmäktige beslutade att:
1. Båstads GIF beviljas kommunal borgen om 1 miljon kronor.
2. Borgensåtagandet sträcker sig i 10 år och lånet ska amorteras inom 10 år.
3. Konstgräsplanen anläggs på ett miljörätt sätt.

12. Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet AV Media Skåne för 2016
• Kommunfullmäktige beslutade att:
1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för år 2016 med en riktad anmärkning mot direktionen för bristande styrning och ledning samt för att redovisningen avviker från god sed och kommunal redovisningslag.
2. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2016 läggs till handlingarna.

13. Interpellation om terrorism och beredskap
Ärendet togs bort från dagordningen

14. Svar på motion – Tillskapande av gemensam målbild
• Kommunfullmäktige beslutade att:
• Motionen bifalls.

15. Svar på motion – Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism
• Kommunfullmäktige beslutade att:
1. Motionen bifalls.
2. Arbeta löpande med fokus på skyddsfaktorer.
3. Prioritera kompetensutveckling av medarbetare och förtroendevalda i kommunen på området radikalisering och extremism.
4. Samrådsgruppen SPUFF (skola, fritidsgårdar, individ och familj samt polis) 257 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2017-06-07 2 av 2 får i uppdrag att initiera, driva och fånga upp frågor, situationer eller sammanhang som rör våldsbejakande extremism inom professionen; dvs. handläggare, pedagoger, skolpersonal med mera.
5. Införande av en policy gällande nolltolerans för exempelvis klistermärken, klotter, vandalisering, hot och hat oavsett om de sker på nätet eller i ”riktiga” livet.

6. Fastställa eller tydliggöra en beredskapsplan som gäller kring och/eller i samband med ett attentat

16. Svar på medborgarförslag – Avveckla medborgarförslagen
• Kommunfullmäktige beslutade att:
• Medborgarförslaget avslås.

17. Väckt motion – Återvinningscentralen i Svenstad
• Kommunfullmäktige beslutade att:
• Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

18. Väckt motion – Framtagande av handlingsplan riktad mot företagare
• Kommunfullmäktige beslutade att:
• Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

19. Väckt medborgarförslag – Kommunala lönesubventioner
• Kommunfullmäktige beslutade att:
1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning.
2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.
3. Beslutet delges kommunfullmäktige.

 

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!