Click to listen highlighted text!

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Här följer en kort redogörelse för alla beslut från mars månads sammanträde i Kommunfullmäktige, med reservation för eventuella skrivfel. Justerat protokoll publiceras efter cirka en vecka men redan under torsdagen kan du ta del av webbsändningen.

 

 1. Val av justeringspersoner
 2. Godkännande av dagordning
 3. Informationsärenden
 4. Delgivningar till kommunfullmäktige
 5. Beslutslogg

 

 1. Ramväxling av budgetram med anledning av ändrad lokalanvändning:

Verksamheten för ”Stöd och utveckling” inom verksamhetsområdet Barn och skola övertar under 2017 lokaler som verksamheten för rehabilitering inom vård och omsorg lämnar. Budget för lokalkostnaden finns i 2017 års budget inom Vård och omsorg och behöver därför flyttas till Barn och skola.

 • Kommunfullmäktige beslutade att:
  • Av budgeterade kostnader ramväxla 250 tkr från verksamhetsområde Vård och omsorg till Barn och skola

 

 1. Överföring av budget för investerings-, exploaterings-, och driftsprojekt från 2016 till 2017
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Budgeterade investeringsmedel om -17 650 tkr överförs från 2016 till 2017 varav -14 008 tkr avser skattefinansierade investeringar och -3 642 tkr avser VA-investeringar. Därtill överförs budgeterade anslutningsavgifter inom VA-verksamheten om +5 485 tkr samt exploateringsinkomster om 6 000 tkr från 2016 till 2017.
   • Förvaltningen ska återkomma med vilka investeringar som kan skjutas på framtiden, med minst att hålla investeringsnivån oförändrad enligt kommunfullmäktiges budget för 2017.

 

 1. Nyregistrering av kommunnamn
  • Namnet Båstads kommun har använts med ett genitiv-s under nästan fyrtio år. Bruket av genitiv-s efter hård konsonant tillämpas också på många andra kommunnamn i Sverige. Båstad kommuns grafiska profil bygger på namnet Båstads kommun och kommunen använder sig av namnet i protokoll och avtal med mera. Emellertid är kommunen registrerad som Båstad kommun i myndighetsregistret. Denna skillnad i namnanvändning är givetvis olycklig
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Namnet Båstads kommun registreras i myndighetsregistret

 

 1. Revidering av kommunikationspolicy för Båstads kommun
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Den reviderade kommunikationspolicyn för Båstads kommun antas och ersätter tidigare kommunikationspolicy, beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-29, § 29

 

 1. Kriterier för trygghetsboende i Båstads kommun
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Återremittera ärendet.

 

 1. Exploateringsavtal – Båstad 109:368 och 109:370
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
  • Bordlägga ärendet

 

 1. Detaljplan för Båstad 109:368 och 109:370
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
  • Bordlägga ärendet

 

 1. Delårsrapport för Kommunalförbundet Medelpunkten 2016
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
  • Delårsrapporten redovisas och läggs till handlingarna

 

 1. Svar på interpellation – Utbyggnaden av cykelleder i kommunen

 

 1. Svar på interpellation – Årets medarbetare

 

 1. Avsägelse av uppdrag – Daniel Olofsson (M)
  • Kommunfullmäktige beslutade att
  • Avsägelsen godkänns

 

 1. Avsägelse av uppdrag – Hans Ekwurtzel (MP)
  • Kommunfullmäktige beslutade:
  • Avsägelsen godkänns

 

 1. Val av ledamöter i tillfällig beredning för översyn av skol- och utbildningsprogrammet
  • Kommunfullmäktige beslutade att välja:
   • Helena Stridh (BP)
   • Jonas Follin-Perssson
   • Ingrid Zäther (S)
   • Susanne Ljung (M)
   • Stefan Olsson (C)

 

 1. Val av ersättare i tillfällig beredning för översyn av skol- och utbildningsprogrammet
  • Kommunfullmäktige beslutade att välja:
   • Anders Dahlkvist (BP)
   • Kerstin Johansson (BP)
   • Adem Qerimaj (S)
   • Linda Ivarsson (M)
   • Mats Lundberg (L)

 

 1. Val av ordförande i tillfällig beredning för översyn av skol- och utbildningsprogrammet
  • Kommunfullmäktige beslutade att välja:
   • Helena Stridh (BP)

 

 1. Val av vice ordförande i tillfällig beredning för översyn av skol- och utbildningsprogrammet
  • Kommunfullmäktige beslutade att välja:
   • Ingrid Zäther (S)

 

 1. Väckt motion – Verksamhets- och kvalitetssystem
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
  • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

 

 1. Väckt motion – Detaljplaneläggning av området söder om Entré Båstad för verksamheter
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
  • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

 

 

 

 

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!