Click to listen highlighted text!

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Här följer en kort redogörelse för alla beslut från april månads sammanträde i Kommunfullmäktige, med reservation för eventuella skrivfel. Justerat protokoll publiceras efter cirka en vecka men redan under torsdagen kan du ta del av webbsändningen.

 1. Val av justeringspersoner
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Delgivningar
 4. Beslutslogg
 5. Informationsärende
 6. Årsredovisning 2017
  • Båstads kommuns resultat för 2017 uppgick till 16,5 mkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget med 1,6 mkr. Resultatet för 2016 var 14,8 mkr. Balanskravsresultatet, efter justeringar för ev. reavinster uppgår 2017 till 15,8 mkr. Årets nettoinvesteringar uppgick till 120,5 mkr, jämfört med 120,8 mkr året innan, varav ca 47 mkr avsåg VA-investeringar. Nya lån om 40 mkr togs under året och kommunen amorterade drygt 15 mkr på gamla lån. De likvida medlen ökade med 39 mkr till 56 mkr.
  • Kommunfullmäktige beslutade:
   • Upprättad årsredovisning för 2017 godkänns.
   • Resultatet för 2017 och balansräkning per den 31 december 2017 fastställs i enlighet med årsredovisningen.
   • Av resultatet öronmärks 7,6 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. Därefter finns 101,4 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven.
   • För VA-verksamheten finns ett överskott i VAregleringsfonden på 16,3 mkr.
 1. Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och beredningar 2017
  • Kommunfullmäktige beslutade:
   • Kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
   • Utbildningsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
   • Vård- och omsorgsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
   • Myndighetsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
   • Demokratiberedningen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
   • Överförmyndare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
 1. Befolkningsprognos
  • Båstads kommun har haft en långsam ökning av befolkningsmängden sedan mitten av 1990-talet, lika så har bostadsbyggandet legat på en stadig nivå mellan 40-80 bostäder/år. Det har i kommunen etablerats två nya stationsområden och nya detaljplaner har möjliggjort en stor ökning av bostäder i kommunen och invånarantalet har ökat – och förväntas att öka kommande 10 år
  • Antalet sökta bygglov har ökat kraftigt sedan 2015 och sett till större byggherrars inrapporterade svar tros trenden hålla i sig kommande år. Konsekvenserna av bostadsbyggandet blir inte bara ökade krav på samhällets fysiska infrastruktur men framförallt ökade behov av kommunal service grund på grund av ökad inflyttning. Politiker och tjänstemän använder befolkningsprognosen för att kunna bedöma kommande behov för skola, vård/omsorg och kommunens övriga verksamheter. En detaljerad befolkningsprognos underlättar även arbetet med kommunens budget. År 2018 redovisas även prognoser för kommunen indelad i 7 delområden.
  • Byggandet fortsätter att trumma på – under 2017 lämnades startbesked för 251 lägenheter, år 2016 var siffran 150 st vilket innebär att ca 400 nya bostäder är färdigställda till år 2019. Prognosen för 2018 och följande två år är ett bostadsbyggande på över 200 lägeheter/år. Tidsrymden från att startbesked ges till att bostaden blir bebodd tar ca 1-3 år varför effekterna av byggandet år 2018 blir märkbar tidigast år 2019 – 2020. Flest startbesked kommer att lämnas i Hemmeslöv och där förväntas också störst ökning av befolkningen
  • Från år 2018 – 2027 förväntas kommunen att öka med ca 2100 individer. Ökningen sker enbart genom ett positivt flyttnetto. Det närmsta året förväntas ökningen till ca 100 personer för att kommande fyra år öka med över 300 individer årligen. Den åldersgrupp som förväntas öka mest i % till år 2027 är åldersspannet 16-18 år (41 %). Till antalet sker störst ökning i åldersspannet 66-85 år (ca 370st).
  • Enligt prognosen kommer vi nå 15000 invånare någon gång under året, 16000 år 2021 och år 2025/2026.
  • Kommunfullmäktige beslutade:
   • Anta prognosen för befolkningen i Båstads kommun 2018-2027 som underlag för behovsbedömning av kommunens verksamheter.
 1. Försäljning av kommunal mark – Vistorp 7:84 Förslöv
  • Företaget Bjäre Invest AB har fört dialog med Båstads kommun med avsikt att säkra dotterbolaget Kranpunkten ABs verksamhet i Förslöv genom ett förvärv av kommunens fastighet Vistorp 7:84. Ett förslag till köpekontrakt har upprättats innebärande att bolaget förvärvar fastigheten Vistorp 7:84 för en köpeskilling om 700 400 kronor för att sedan, genom fastighetsreglering, föra den till den egna fastigheten Vistorp 7:101.
 • Kommunfullmäktige beslutade:
  • Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till köpekontrakt mellan Båstads kommun och Bjäre Invest AB.
 1. Beslut om planuppdrag – Bron 1 mfl, Torekovs hamn
  • Gällande detaljplan för Torekovs hamn är gammal och reglerar inte bebyggelsen inom området. Reglering av bebyggelse och användning finns istället i en bilaga till arrendeavtalet. Otydligheterna gällande var som tillåts och inte inom hamnområdet orsakar svårigheter i hanteringen av bygglov. Behov finns därför av en ny, tydligare detaljplan som möjliggör utveckling samtidigt som bevarandefrågor och frågor om bland annat klimatförändringar behandlas.
  • Kommunstyrelsen beslutade:
   • Detaljplan för Bron 1 m fl får upprättas.
   • Detaljplanen inordnas med prioritet 2 i kommunens prioriteringslista.
   • Planen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därför att upprättas.
  • Kommunfullmäktige beslutade:
   • Planen finansieras genom 250 tkr från 2018 års resultat och 200 tkr tas med i budget 2019.
 1. Nya ägardirektiv i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
  • Båstads kommun är sedan 2004 delägare i Kommunassurans Syd, beslut togs i Kommunfullmäktige 2004-10-06, § 103. Syftet med uppdateringen är att anpassa dokumenten efter ny lagstiftning samt att en mindre redaktionell justering har gjorts då bolagsordningen, ägaravtalet och ägardirektivet har delats upp i tre individuella dokument. Inga större ändringar har skett i sak förutom ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss språklig uppdatering. Dokumenten kommer att behandlas på Kommunassurans Syd Försäkrings årsstämma i maj.
  • Kommunfullmäktige beslutade:
   • Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ägardirektiv för Kommunassuras Syd Försäkrings AB.
 1. Nytt aktieägaravtal i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
  • Kommunfullmäktige beslutade:
   • Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
 1. Ny bolagsordning i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
  • Kommunfullmäktige beslutade:
   • Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
 1. Interpellation – Entledigande av Båstads kommundirektör
  • Kommunfullmäktige beslutade
  • att interpellationen inte fick ställas.
 2. Interpellation – Miljöbokslut
  • Kommunfullmäktige beslutade
  • att interpellationen godkänns och får besvaras
 3. Avsägelse av uppdrag som ledamot i Vård- och omsorgsnämnden – Olle Larsson(L)
  • Kommunfullmäktige beslutade
  • att avsägelsen godkänns
 4. Fyllnadsval för ledamot i Vård- och Omsorgsnämnden efter Olle Larsson (L)
  • Kommunfullmäktige beslutade:
  • Birgitte Dahlin(L)
 5. Väckt motion om inrättande av välbefinnanderåd
  • Kommunfullmäktige beslutade:
  • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning
 6. Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående uppdrag till f.d kommundirektören att undersöka korruption i kommunen.
  • Kommunfullmäktige beslutade:
  • Att frågan godkänns och får besvaras
 7. Väckt motion om kulturgaranti till elever
  • Kommunfullmäktige beslutade:
  • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning

 

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!