Click to listen highlighted text!

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Här följer en kort redogörelse för alla beslut från juni månads sammanträde i Kommunfullmäktige, med reservation för eventuella skrivfel. Justerat protokoll publiceras efter cirka en vecka men redan under torsdagen kan du ta del av webbsändningen.

 1. Val av justeringspersoner
 1. Godkännande av dagordningen
 1. Delgivningar 
 1. Informationsärende
 1. Beslutslogg
 2. Budget 2019 och plan 2020-2023
  • I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-02-12,§ 29, samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03, § 23, ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om en budget för kommande år samt plan för därefter följande två till fyra år. Förvaltningen kompletterar med plandelen 2020-2021 till KS. Beslutet om budget i juni är därefter föremål för en revidering under hösten senast i samband med november månads kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/justering behövs är att ny ekonomisk information som framkommer under hösten ska kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. Sådan information kan exempelvis vara nya förändrade skatteprognoser. Behov kan också uppstå för att uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, hemvårdstimmar eller boendedygn som ligger till grund för resursfördelningssystem. Eventuella uppdrag om besparingar eller effektiviseringar som ges i samband med budgetbeslutet i juni eller andra politiska beslut under året kan också vara exempel på anledningar till varför budgeten beslutad i juni behöver revideras/justeras senast i november. För att undvika framtagande av ett budgetdokument som blir inaktuellt nästan omgående efter att det skapats kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte upprättas och tryckas förrän i samband med revideringen av budgeten under hösten.Kommunfullmäktige beslutade:
   • att bordlägga ärendet

    

7. Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022

 • Demokratiberedningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige 2016-02-17 (§ 15) att göra en översyn av hela arvodesreglementet. Demokratiberedningen har sedan dess processat reglementet och principerna rörande ersättning till
  förtroendevalda. Förslag till arvodesreglemente 2019-2022 har varit på remiss hos de politiska partierna under perioden 2017-04-03 – 2017-06-07. Därefter har beredningen gjort en sammanställning av remissvaren och sett över bestämmelserna en sista gång. Vid beredningens sammanträde 2017-09-19 beslutade beredningen att överlämna sitt förslag till kommunfullmäktige för beslut. Eftersom processen har tagit längre tid än förväntat har tjänsteskrivelsen uppdaterats så att den baseras på 2018-års riksdagsarvode (tidigare 2017).

Kommunfullmäktige beslutade:

i enlighet med gruppledarnas förslag.(se kallelse)

 1. Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun

Förvaltningen har i uppdrag att utreda lokalisering av en ny återvinningscentral (ÅVC). Kommunstyrelsen gav 2017-06-07 förvaltningen i uppdrag att utifrån landskapsbild, logistik, ekonomi, miljö och hållbarhet belysa Förslövsalternativen i förhållande till Svenstadalternativet. De föreslagna lokaliseringarna kring Förslöv var Vistorps industriområde, Bokesliden/Killerödsvägen norr om Förslöv, norr om stationen väster om väg 105 och norr om stationen öster om väg 105 intill tunnelmynningen. Lokaliseringsutredningen var underlag för beslut av kommunstyrelsen 2017-12-06. Förvaltningen föreslog i utredningen en placering i Förslöv, öster om väg 105 vid tidigare upplagsplats för tunnelmassor intill tunnelmynningen. NSR har gjort en lokaliseringsutredning daterad 2017-01-18 och ansett att område kring Förslöv har bäst förutsättningar för lokalisering av en ny ÅVC vilket också NSR:s styrelse har beslutat.

Kommunfullmäktige beslutade:

 • Återvinningscentralen placeras på Bokesliden/Killerödsvägen norr om stationen.
 • Beslut i kommunfullmäktige § 86 2015-05-04 upphävs.

 

 1. Begäran hos kommunstyrelsen från vård- och omsorgsnämnden om budgettillägg för 2018  

Verksamheten inom Stöd och omsorg har sent under 2017 utökats och har för helåret 2018 avsevärt högre kostnader än budgeterat. Det är inte möjligt att effektivisera i motsvarande grad som tillkommande kostnader varför vård- och omsorgsnämnden begär budgetförstärkning för 2018 om 4,15 mkr.

Kommunfullmäktige beslutade:

Bordlades

 1. Försäljning av kommunal mark – del av Vistorp 7:111, Förslöv

Bolaget Bjäre Biovärme AB kontaktade Båstads kommun i syfte att förvärva en verksamhetstomt belägen i Vistorps verksamhetsområde, Förslöv. Båstads kommun har upprättat ett förslag till köpehandling för överlåtelsen som omfattar 4 000 kvm av fastigheten Båstad Vistorp 7:111, till en köpeskilling om 544 000 kronor. Bjäre Biovärme AB förvärvar markområdet under villkor att de söker och erhåller bygglov, vilket återges i avtalets § 7 och tidsätts i avtalets § 6. Under förutsättning att angivet krav på bygglov följs och ersättning erläggs på tillträdesdagen ska Båstads kommun söka om fastighetsbildning

Kommunfullmäktige beslutade:

Godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Båstads kommun och Bjäre Biovärme AB.

 1. Avsägelse som ledamot i kommunrevisionen – Ingemar Jönsson.  

Kommunfullmäktige beslutade:

Avsägelsen godkänns – Torsten Hanståhl valdes.

 

 1. Svar på motion – Återvinningscentralen i Svenstad 

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med NSR, ta fram handlingsplaner för återvinningscentralen i kommunen. Efter samråd med ansvariga i förvaltningen framkommer att ett det redan pågår ett projekt som hanterar frågeställningarna från motionärerna. Därmed kan motionen anses vara besvarad.

Kommunfullmäktige beslutade:

Bordlades

 1. Svar på motion – Avgiftsfria resor för seniorer 70+ för kollektivresande

 En motion har inkommit till kommunfullmäktige om att erbjuda gratis resor för seniorer. Motionen inkom 2017-10-27 från Thomas Andersson (L). I dialog med Skånetrafiken har det framkommit att det i nuläget finns 13 kommuner som erbjuder denna förmån till sina seniorer, varav fyra kommuner har begränsat det till vissa tider ”lågtrafik”. Kommunerna har olika gränser för åldersurvalet. Alla kommunerna har ett avtal med Skånetrafiken som innebär att seniorerna i dessa kommuner kan åka gratis inom kommunen. Upplägget för Båstads kommun skulle kunna vara att alla seniorer 70+ alternativt 75+ åker gratis. Konceptet finns hos Skånetrafiken och de har rutiner för hur det ska skötas både administrativt och praktiskt. Konceptet heter jojo-kort för seniorer.

Kommunfullmäktige beslutade:

Bordlades

 1. Svar på motion – Verksamhets- och kvalitetssystem

Moderaterna motionerade under 2017 om att kommunen ska revidera sitt nuvarande kvalitets- och verksamhetssystem. Syftet med det är att säkerställa att invånarna får rätt information och känner sig delaktiga i den politiska och kommunala verksamheten. Det finns möjligheter, inom ramen för nämndernas och kommunstyrelsens ansvar, att redan idag öppna upp för ytterligare kvalitetssäkring och genomförande av medborgardialoger. Det i kombination med att kommunrevisionen ska granska kommunens styrmodell gör att motionen kan anses vara besvarad.

Kommunfullmäktige beslutade:

Bordlades

 1. Svar på motion – Båstads kommun erbjuder Boarps Hembygdsgård stöd i form av arbetsmarknadsinsatser

Under hösten 2017 kom frågan om det fanns möjlighet att tillsätta arbetsmarknadsinsatser till Boarps hembygdsgårdsförening. Regeringen hade beslutat om att extratjänster får tillsättas inom kommunal verksamhet och inom ideella föreningar, till exempel inom kulturell verksamhet eller verksamhet för bevarande av kulturarv. Arbetsförmedlingen fick nu möjlighet att tillsätta fyra extratjänster utifrån målgruppen personer med utländsk bakgrund, nyanlända från Etableringsuppdraget. Under perioden 19 januari 2018 och ett år framåt har nu Boarps Hembygdsgård två personer med erfarenhet från snickeri, en målare och en person med erfarenhet från textil och väveri anställda i extratjänster. Dessa tjänster är 100 % subventionerade av staten.

Kommunfullmäktige beslutade:

Bordlades

 1. Svar på motion – Ökning av antalet SFI-timmar

Båstads kommun uppfyller idag det lagstadgade kravet om minst 15 timmars undervisnings i svenska för invandrare. Socialdemokraterna har lämnat en motion om att man önskar öka antalet SFI timmar och att man gärna ser att detta kombineras med praktik eller möjlighet till arbete. I det beslut som fullmäktige tog avseende användande av de överskott som integrationsverksamheten genererat fram till och med utgången av 2016 ingår ett projekt med förstärkt SFI-undervisning. Syftet är att erbjuda mer SFI i tid men också på ett flexiblare sätt så att fler kan kombinera svenska och praktik. Ansvaret för projektet har Akademi Båstad vuxenutbildning, budgeten är 1 miljoner kr under tre år. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Bordlades

 1. Svar på motion – Kulturkort för barn och ungdomar

Centerpartiet har inkommit med en motion som avser frågan om att kunna ge våra barn och unga möjlighet att delta i olika kulturevenemang och kulturkurser i syfte att bland annat bidra till en flerkulturell och innehållsrik utveckling.

 Kommunfullmäktige beslutade:

Bordlades

 1. Svar på medborgarförslag – vänort Vidin, Bulgarien

Inkommit medborgarförslag föreslår att kommunen blir vänort med Vidin i Bulgarien. Baserat på att kommunen redan har en vänort idag, Mielno i Polen, föreslås att medborgarförslaget avslås. Att skapa ytterligare vänorter, oavsett plats, är ej att rekommendera om förutsättningarna ej finns för att driva ett aktivt samarbete. Bedömningen är att det i nuläget saknas ekonomiska och personella resurser för att åta sig ytterligare ett vänortsprojekt.

Kommunfullmäktige beslutade:

Bordlades

 1. Interpellationsdebatt – Angående kommunens roll i projekt om fossilbränslefria kommuner

OBS! Ann Elofson sjuk. Interpellation skjuts upp till september eller hanteras av någon annan moderat. 

 1. Interpellationsdebatt – Avskedande av kommundirektör och kärnvärden

Bordlades

 1. Väckt motion – Riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar
  Väckt motion, inkommen 2018-02-20, angående att ta fram riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar från Thomas Andersson (L) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning.

Kommunfullmäktige beslutade:

Bordlades

 1. Väckt medborgarförslag – Låt Bjäres vägrenar blomma – för pollinerarnas välmående och vårt njutning!
  Medborgarförslag, inkommen 2018-06-20, ska godkännas och skickas för beredning. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlåta beslutet i ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutade:

 1. Bordlades

Ärende 23, 25 och 26 redovisas senare.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!