Click to listen highlighted text!

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Här följer en kort redogörelse för alla beslut från maj månads sammanträde i Kommunfullmäktige, med reservation för eventuella skrivfel. Justerat protokoll publiceras efter cirka en vecka men redan under torsdagen kan du ta del av webbsändningen.

 1. Val av justeringspersoner
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Delgivningar
 4. Informationsärende
 5. Beslutslogg
 6. Översiktsplan för Båstads kommun – Beslut om samrådshandling
  • Förvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige arbetat fram en samrådshandling för Båstads kommuns översiktsplan. Samrådshandlingen utgår från kommunfullmäktiges antagna utvecklingsstrategier och fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik för Bjärehalvön.
  • Kommunfullmäktige beslutade:
  • Båstads kommuns översiktsplan – samrådshandling och tillhörande konsekvensbeskrivning – godkänns att gå ut på samråd.
  • Svar på samråd ska vara inne senast 2018-08-31.

 

 1. Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9
  • Båstads kommun blev kontaktade av Andreas Gustafsson, företrädare för det nybildade företaget Grundbulten 24147 AB och hans samarbetspartners, rörande förfrågan om köp av kommunal mark för ändamålet padelhall. Efter beredning av förfrågan och företagets verksamhetsidé har förutsättningarna konkretiserats och ett förslag till optionsavtal har tagits fram för att skapa förutsättningar för båda parter att mer ingående utreda projektets genomförbarhet. Optionen ger företaget tidsbegränsad ensamrätt att förhandla med kommunen om att förvärva marken under givna förutsättningar. Grundbulten 24147 AB ges utifrån optionsavtalet möjlighet att utvärdera och projektera vidare på sin verksamhetsidé under 6 månader för att kunna göra sannolikt att projektet är genomförbart. Optionsavtalet innehåller också vissa specifika villkor som kommer att gälla vid överlåtelse av markområdet, exempelvis uppgifter om markpris och kommunens rätt att erhålla säkerhet för projektet.
  • Kommunfullmäktige beslutade:
  • Upprättat förslag till optionsavtal för del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9 godkänns.

 

 1. Överlåtelse av arrendeavtal för Båstads hamn
  • Under beredning av det uppdrag som teknik och service har fått omfattande genomsyn av arrendeavtal för Båstads hamn blev det tydligt att bolaget Båstads hamn AB, tillika arrendator, upphört och att ett nytt bolag bildats. Då bolaget Båstads hamn AB upphört och kommunen, i egenskap av markägare, inte meddelats eller fått in någon ansökan om överlåtelse av arrendekontrakt har kommunen juridiskt sett ingen motpart i avtalsförhållandet. En överlåtelse har därför upprattats att omfatta den förändring som skett i motpartens organisation. Överlåtelsen innehåller uppgifter om avträdande och tillträdande arrendator, samt kommunens godkännande att överlåtelse sker i enlighet med arrendekontraktets § 9. Ny arrendator är företaget Båstadtennis och hotell AB (556594-3288). Båstadtennis och hotell AB övertar arrendekontraktet på oförändrade villkor.
  • Kommunfullmäktige beslutade:

Upprättad överlåtelse av arrendeavtal för Båstads hamn godkänns.

 

 1. Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten
  • Varje kommun måste ha en överförmyndarverksamhet med uppgift att utöva tillsyn över ställföreträdares förvaltning för att undvika rättsförluster för dem som av olika anledningar inte själva kan ta tillvara sina rättigheter gentemot myndigheter eller andra medmänniskor. Det finns dock en stor frihet för kommunerna att organisera verksamheten efter egna förutsättningar. Beslut om hur verksamheten organiseras får inte tas under mandatperioden. Därför föreslår kommunledningskontoret att fullmäktige innan nästa mandatperiod sluter avtal med Överförmyndare i samverkan om att ingå i gemensam överförmyndarnämnd med Halmstad, Hylte och Laholm. En gemensam nämnd bedöms av förvaltningen på ett kostandseffektivt sätt kunna ta tillvara överförmyndarverksamhetens behov av ökad kompetens och bemanning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade utredningen, KS au 2017-12-19 § 286, till kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet för yttrande. Rådens yttrande bifogas denna tjänsteskrivelse.
  • Kommunfullmäktige beslutade:
  • Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet då det först måste ske en samverkan innan beslut fattas.

 

 1. Medborgarförslag – Brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och gode mäns arbete
  • Ett medborgarförslag är inlämnat med förslag att Båstads kommun genomför brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och de gode männens arbete. En brukarstyrd brukarrevision innebär, enligt SKL, att brukare har kontroll över revisionsprocessen och tar fram frågor, genomför revisionen, tolkar och analyserar samt drar slutsatser och återkopplar resultatet till den granskande verksamheten. En brukarrevision är ett sätt för brukarna att få inflytande i verksamheten. En brukarrevision har vanligtvis utbildade brukarrevisorer för att kunna genomföra detta.
  • Kommunfullmäktige beslutade:
  • Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat

 

 1. Förslag om inrättande av Kulturnämnd
  • Demokratiberedningen vill att kommunfullmäktige återigen behandlar frågan om att ge kulturen en egen politisk plattform. Denna gång inte som ett förslag på olika modeller, utan konkret såsom en egen nämnd. En kulturnämnd vars ansvarsområde omfattar samtliga av de områden som ligger inom kulturpolitikens område: Biblioteken, offentlig utsmyckning, kommunens konstsamlingar, föreningsbidragen, kulturminnesvården, ort- och gatunamn, kulturarvsfrågor, arkiv och användande av kommunens heraldiska vapen. Genom att skapa en facknämnd med egen budget för verkställandet av kommunfullmäktiges kulturpolitiska mål kommer kulturen att få den plattform som krävs för att den ska blomstra.
  • Kommunfullmäktige beslutade:
  • Att ge Demokratiberedningen uppdrag att bereda ärendet
  • För att fatta beslut om kulturnämnd måste ärendet konsekvensbeskrivas och göras en ekonomisk beräkning. Redovisas till Kommunfullmäktiges sammanträde i september.

 

 1. Igångsättningsbeslut av vård- och omsorgsboendet Haga Park i Förslöv
  • Båstadhem har i skrivelse till kommunen begärt igångsättningsbeslut av vårdoch omsorgsboendet Haga Park i Förslöv. Boendet omfattar 48 st lägenheter och den totala produktionskostnaden är beräknad till 120 miljoner kr. Den totala hyreskostnaden för kommunen till Båstadhem blir 8 572 050 kr i 2020 års prisnivå. Månadskostnad för lägenheterna blir ca 6 300 kr, vilket ger en total hyresintäkt till kommunen på 3 628 800 kr/år. För att kunna finansiera byggnationen begär Båstadhem kommunal borgen för tecknande av lån på 166,5 miljoner kr till totalt 725 miljoner kr.
  • Kommunfullmäktige beslutade:
  • Investering och start av byggnation av vård- och omsorgsboendet Haga Park i Förslöv godkänns.
  • Att såsom för egen skuld utöka borgen om 166 500 000 kr till 725 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Båstadhem AB:s låneförpliktelser.
  • Avtalsförslag upprättas efter principerna som diskuteras i kommunstyrelsen 2018-05-02

 

 1. Interpellationsdebatt – miljöbokslut

 

 

 1. Behandling av ej besvarade motioner – maj 2018
  • Enligt kommunallagen ska motioner äldre än ett år hanteras i kommunfullmäktige. I Båstads kommun sker det vanligtvis genom redovisning av ej avslutade motioner i maj och oktober. Efter redovisningen sker vanligtvis inget ytterligare än att motionstiden förlängs och beredningen fortsätter. För att hantera motionerna 2018 har redovisningen istället blivit en behandling. På så vis kan kommunfullmäktige ta ställning till motionerna. I behandlingen ges förslag, med motivering, för hur kommunfullmäktige kan hantera motionerna.
  • Kommunfullmäktige beslutade:
  • Motion om heltid för alla anses besvarad.
  • Motionstiden förlängs för motion om verksamhets- och kvalitetssystem.
  • Motion om översyn av kommunens verksamhetslokaler anses besvarad.
  • Motion om internhyressystem anses besvarad.
  • Motion om linjemarkering av gång- och cykelvägar anses besvarad.
  • Motion om gratis simundervisning på sommaren avskrivs från vidare behandling.
  • Motion om tillskapande av aktivitetshus i Grevie avskrivs från vidare behandlings.
  • Motion om detaljplaneläggning av området söder om Entré Båstad avskrivs från vidare behandling.
  • Motionstiden förlängs för motion om ungdomsråd i Båstads kommun.
  • Motionstiden förlängs för motion om trygg parkering vid stationsområdena

 

 1. Val av suppleant till Sydvattens styrelse samt val av ombud till årsstämman med fullmakt att teckna aktier
  • Kommunfullmäktige beslutade:
  • att välja Bo Wendt (BP) som suppleant
  • Inge Henriksson (BP) som ombud

 

 1. Väckt motion – Inrätta familjecentral

 

 • Väckt motion, inkommen 2018-04-30, angående inrättande av familjecentral från Ebba Krumlinde (C) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning.
 • Kommunfullmäktige beslutade:
 • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

 

 1. Väckt motion – Gratis vaccinationer för personal inom vård och omsorg
  • Väckt motion, inkommen 2018-04-30, angående gratis vaccinationer för personal inom vård och omsorg från Ebba Krumlinde (C) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning.
  • Kommunfullmäktige beslutade:
  • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

 

 1. Väckt motion – Inför giftfri policy gällande för kommunens skolor
  • Väckt motion, inkommen 2018-04-30, angående att införa en giftfri policy gällande för kommunens skolor från Ebba Krumlinde (C) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning.
  • Kommunfullmäktige beslutade:
  • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

 

 1. Interpellation – Angående kommunens roll i projektet om fossilbränslefria kommuner
  • Föreligger inlämnad interpellation från Ann Elofsson(M)
  • Kommunfullmäktige beslutade:
  • Interpellationen godkänns och får besvaras

 

 1. Ansökan om att bibehålla förtroendeuppdrag efter flytt
  • Olof Eriksson, ledamot i kommunrevisionen, har meddelat att han ej längre är valbar efter 2018-05-14 då han flyttar till Kungsbacka. Det innebär att hans uppdrag upphör efter kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-16. Kommunfullmäktige har möjlighet att bevilja en förtroendevald att stanna kvar återstoden av mandatperioden om ansökan lämnats in.
  • Kommunfullmäktige beslutade:
  • Avslå att Olof Eriksson får behålla sitt uppdrag.
  • Erik Lundvall valdes istället

 

 1. Fråga till kommunstyrelsens ordförande – avskedande av kommundirektör
  • Föreligger inlämnad fråga ang avskedande av kommundirektör från Marianne Eriksson-Mjöberg (BP) Frågan besvaras på sammanträdet då den har godkänts.
  • Kommunfullmäktige beslutade:
  • Frågan godkänns och får besvaras

 

 1. Interpellation – Avskedande av kommundirektör och kärnvärden
  • Föreligger inlämnad interpellation angående avskedande av kommundirektör och kärnvärden från Marianne Eriksson-Mjöberg (BP). Interpellation besvaras senast mötet efter att den har godkänts och svaret ska vara skriftligt.
  • Kommunfullmäktige beslutade:
  • Interpellation godkänns och får besvaras
 2. Väckt motion – Mindre stillasittande på våra äldreboende
  • Väckt motion angående mindre stillasittande på våra äldraboenden från Thomas Andersson (L) ska redovisas och skickas för beredning.
  • Kommunfullmäktige beslutade:
  • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning

 

 

 

 

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!