Click to listen highlighted text!

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Här följer en kort redogörelse för alla beslut från november månads sammanträde i Kommunfullmäktige, med reservation för eventuella skrivfel. Justerat protokoll publiceras efter cirka en vecka men redan under torsdagen kan du ta del av webbsändningen.

 1. Val av justeringspersoner
 2. Godkännande av dagordning
 3. Delgivningar
 4. Informationsärenden
 5. Beslutslogg 
 1. Inriktningsdokument för Förslövs utveckling

Syftet med inriktningsdokumentet är att visa Båstads kommuns viljeinriktning för tätortens framtid. Inriktningsdokumentet har samråtts med allmänhet och politiker. Efter samrådet har inkomna synpunkter sammanställts i en samrådsredogörelse (bilaga 2) och dokumentet har reviderats.

 • Kommunfullmäktige beslutade att:
  • Inriktningsdokument för Förslöv antas i enlighet med de revideringar som föreslås i samrådsredogörelsen. 
 1. Förslag till nya avgifter 2018 inom Vård och omsorg samt höjd maxtaxa enligt Socialtjänstlagen

Avgifter för vård- och omsorgstagare fastsälls inför varje nytt kalenderår. I stort är avgifterna desamma som för år 2017 med undantag av matdistribution, hjälpmedelsabonnemang och taxiresor. För vård- och omsorgsinsatser utgår en avgift till vård- och omsorgstagarna. Nivån på respektive avgift styrs av en procentsats utifrån maxtaxan, med undantag för kosttaxorna där självkostnadspris gäller. Det åligger kommunfullmäktige att besluta om avgifterna matdistribution, hjälpmedelsabonnemang och taxiresor.

 • Kommunfullmäktige beslutade att:
  • Kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan följer högkostnadsskyddet till 100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5.
  • Kommunfullmäktige beslutar att boendeavgiften debiteras till 100 % enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap. 8 § 5.
  • Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter för portionspris, matdistribution, hjälpmedelsabonnemang, Lyan och taxiresor från och med 1 januari 2018.
 1. Anpassad riskbaserad taxa för hälsoskyddsverksamheter

Den riskbaserade taxan har använts i snart fyra år, vilket innebär att alla verksamheter som har klassats nu har fått minst ett tillsynsbesök. Kommunen ser nu ett behov av att anpassa avgiftsklassningen och tillsynsintervallet för hälsoskyddsverksamheter så tillsynsinsatserna läggs på verksamheter med högre risk.

 • Kommunfullmäktige beslutade att:
  • Förslag till revideringar av avgiftsklass och tillsynsintervall för hälsoskyddsverksamheter antas. Förändringarna ska gälla från 2018-01-01.
  • Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-28, § 254, ersätts enligt ovan. Övrig taxa kvarstår med nuvarande skrivning. 
 1. Förslag till revidering av budget 2018 och plan 2019-2022

I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-02-12 § 29 samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 §23 ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om en budget för kommande år samt plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet om budget i juni är därefter föremål för en revidering under hösten senast i samband med november månads kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/justering behövs är att ny ekonomisk information som framkommer under hösten ska kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. Sådan information kan exempelvis vara nya förändrade skatteprognoser. Behov kan också uppstå för att uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, hemtjänsttimmar eller boendedygn/timmar som ligger till grund för resursfördelningssystem. Eventuella uppdrag om besparingar eller effektiviseringar som ges i samband med budgetbeslutet i juni eller andra politiska beslut under året kan också vara exempel på anledningar till varför budgeten beslutat i juni behöver revideras/justeras senast i november. För att undvika framtagande av ett budgetdokument som blir inaktuellt nästan omgående efter att det skapats kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte upprättas och tryckas förrän efter revideringen av budgeten under hösten.

 • Kommunfullmäktige beslutade att:
  • Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona.
  • Resultatet för 2018 budgeteras till 15,4 mkr. Resultaten för 2019 och 2020 planeras uppgå till 14,9 mkr respektive 4,5 mkr.
  • Medel för löneökningar har avsatts på centralt konto och fördelas efter avslutad lönerevision.
  • Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 211 785 tkr för 2018 och 158 130 tkr för 2019 samt 239 705 tkr för 2020. Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. Med anledning av de stora investeringsbehoven 2018-2020 görs i budgeten avsteg från det finansiella målet att investeringar inom skattefinansierad verksamhet ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Den budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna uppgår 2018 till 44 procent samt över hela planperioden 2018-2020 till ca 41 procent.
  • Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2018 med totalt 120 mkr.
  • Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2018.
  • Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens räkning uppta kortfristiga lån.
  • Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i budgeten. Enbart kommunfullmäktige äger rätt att avropa dessa medel.
  • För satsningar av engångskaraktär under 2018 avsätts på centralt konto ett anslag till kommunstyrelsens förfogande som uppgår till 2 600 tkr.
  • Målnivån på samtliga nämndsmål ändras till ”en av Sveriges 25 bästa kommuner”. 
 • Med tillägget:
  • Skolpengen inom grund- och gymnasieskolan i enlighet med förvaltingens förslag. Kostnad 2 600 tkr
  • Resultat efter genomlysningen av vård och omsorg genomförs. Kostnad 3 700 tkr
  • Summa finansiering för 2018 ökas med 6 300 tkr genom att anslag ny fastighetsorganisation (1 000 tkr) stryks och att skatt, räntor mm uppdateras (5 300 tkr).
  • Den kommunala skattesatsen fastställs i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 20.23 kr per skattekrona.
  • Resultatet för 2018 budgeteras i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 15,4 mkr.
  • Följande nämndsmål fastställs:
  • Båstads kommun ska vara en av Sveriges bästa 10 skolkommuner
  • Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom vård och omsorg
  • Övriga nämndsmål ändras till ”…en av Sveriges 25 bästa kommuner…”
 1. Interpellation om fältassistenter
  • Kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt svarar 
 1. Ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne

Kommunalförbundet AV Media Skåne har gjort ändringar av och tillägg till förbundsordningen.

 • Kommunfullmäktige beslutade att:
  • Godkänna förslaget till ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne 

    12. Svar på motion – Säker övergång för gång-, cykel- och ridled

 • Kommunfullmäktige beslutade att:
  • Korsning av planerad gång-, cykel- och rekreationsled på banvallen, med Trafikverkets väg 1730 vid Nötte backar, utformas i detta skede som en traditionell gång- och cykelpassage i plan i samråd med Trafikverket.
  • Båstads kommun anser att Trafikverket i framtiden ska planera för en ombyggnation av väg 1730 vid Nöttebackar och att en planskild korsning då bör utredas närmare.
  • Motionen anses därmed besvarad 
 1. Väckt motion – Alkolås i kommunala fordon
  • Kommunfullmäktige beslutade att motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 1. Väckt motion – Broddar till alla 65 år och äldre
  • Kommunfullmäktige beslutade att motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 1. Väckt motion – angående avgiftsfria resor för äldre
  • Kommunfullmäktige beslutade att motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 1. Väckt motion – Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar
  • Kommunfullmäktige beslutade att motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 1. Väckt motion – motionsspår med belysning i Båstad/Hemmeslöv, Östra-Karup, Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv senast
  • Kommunfullmäktige beslutade att motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 1. Väckt medborgarförslag – Ändra tidsperioden för hundars vistelseförbud på stranden vid Malen
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning.
   • Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.
   • Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 1. Väckt medborgarförslag – Grönstråk i Vistorp, Förslövs tätort
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning.
   • Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.
   • Beslutet delges kommunfullmäktige.
 1. Väckt medborgarförslag – Uppsnyggning av Grevie stationsområde samtidigt som gång- och cykelvägen Grevie-Dala anläggs
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning.
   • Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.
   • Beslutet delges kommunfullmäktige. 
 1. Väckt ärende – Översyn av nämndernas reglementen inför mandatperioden 2019-2022
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Demokratiberedningen får i uppdrag att göra en översyn av kommunstyrelsens, utbildningsnämndens, vård- och omsorgsnämndens, myndighetsnämndes och valnämndens reglemente inför mandatperioden 2019-2022
   • Demokratiberedningen får i uppdrag att göra en översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning inför mandatperioden 2019-2022
   • Uppdraget ska redovisas i kommunfullmäktige senast i maj 2018

 

 

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!