Click to listen highlighted text!

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Kommunfullmäktiges beslut i korthet

Här följer en kort redogörelse för alla beslut från maj månads sammanträde i Kommunfullmäktige, med reservation för eventuella skrivfel. Justerat protokoll publiceras efter cirka en vecka men redan under torsdagen kan du ta del av webbsändningen.

 1. Val av justeringspersoner
 2. Godkännande av dagordning
 3. Informationsärenden
 4. Delgivningar till kommunfullmäktige
 5. Beslutslogg 
 1. Årsredovisning 2016 för Båstads kommun
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   1. Upprättad årsredovisning för 2016 godkänns.
   2. Resultaträkning för 2016 och balansräkning per den 31 december 2016 fastställs i enlighet med årsredovisningen.
   3. Av resultatet öronmärks 10,0 mkr i balansräkningen för pensionsändamål. Därefter finns 93,8 mkr öronmärkt i det egna kapitalet till pensionsreserven.
   4. För VA-verksamheten finns ett överskott i VA-regleringsfonden på 12 554 892,16.

 

 1. Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och beredningar 2016
  • Kommunfullmäktige beslutade att I enlighet med revisorernas tillstyrkan i revisionsberättelsen bevilja:
   1. Kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
   2. Utbildningsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
   3. Vård‐ och omsorgsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
   4. Myndighetsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
   5. Demokratiberedningen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
   6. Överförmyndare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

 

 1. Ansvarsfrihet för kommunrevisionen 2016
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Tillstyrka revisionen och de enskilda revisorerna ansvarsfrihet

 

 1. Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Medelpunkten 2016
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för år 2016.
   • Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2016 läggs till handlingarna.

 

 1. Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Återremittera ärendet.

 

 1. Reducering/förändring av 2017 års investerings- och exploateringsutgifter
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Budgeterad ram för investerings- och exploateringsutgifter 2016 förändras enligt följande:
    1. Skattefinansierade investeringar minskas med 16 050 tkr. Intäkter från anslutningsavgifter minskas med 3 582 tkr. Exploateringsnettot förändras med anledning av ökade utgifter och lägre inkomster med 4 650 tkr. Sammantaget uppgår reduceringar och senareläggningar av investerings- och exploateringsutgifterna samt inkomster från anslutningsavgifter med 7 818 tkr.
    2. Den nya budgeten för investerings- och exploateringsutgifter 2017 fastslås i enlighet med upprättat förslag.

 

 1. Begäran om tilläggsanslag för Ängstorps reningsverk
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Bevilja tilläggsanslag med 8 miljoner kronor i 2017 års investeringsbudget för projektet Ängstorp, nytt reningsverk, med projekt nummer 6004.

 

 1. Svar på motion – Byggnation av billiga boenden
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Bifalla motionen

 

 1. Svar på medborgarförslag – Bevarande av centralorten Västra Karup
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Medborgarförslaget berör ett flertal frågor, så som behov av skola och vård och omsorgsboende i Västra Karup, vilket hanteras och kommer att hanteras i övergripande strukturdokument för respektive verksamhet samt samlat i det pågående arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen. Med hänvisning till det anses medborgarförslaget vara beaktat.

 

 1. Revidering av reglemente för kulturpris och kulturstipendium
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Upprättat förslag till reviderat reglemente angående kulturpris och kulturstipendium godkänns.
 1. Revidering av reglemente för handikapprådet och pensionärsrådet gällande antalet sammanträden
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Pensionärsrådet och handikapprådet sammanträder vid vardera 6 tillfällen per år.
   • Pensionärsrådets reglemente ändras från fyra till sex sammanträden årligen.
   • Handikapprådets reglemente ändras från åtta till sex sammanträden årligen.
   • Ändringen gäller från den 1 juli 2017.

 

 1. Fråga om terrorism och beredskap

 

 1. Väckt motion – Säker övergång för gång-, cykel- och ridled
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

 

 1. Väckt motion – Linjemarkering av gång- och cykelvägar
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

 

 1. Väckt motion – Inrättande av demokratidag i kommunal regi
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

 

 1. Väckt motion – Ungdomsråd i Båstads kommun
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

 

 1. Väckt motion – Tillskapande av aktivitetshus i Grevie
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning.

 

 1. Väckt medborgarförslag – Brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och gode mäns arbete och resultat
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning.

 

 1. Fyllnadsval i Stiftelsen Båstadtennis efter Torgny Brenton (M)
  • Kommunfullmäktige beslutade att:
   • Välja Mona Källbäck(M)

 

 1. Fråga till utbildningsnämndens ordförande om varför Båstad inte tagit del av kulturrådets medel för kulturverksamhet i skolan.

 

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!