Click to listen highlighted text!

Revisionen

Senast ändrad: 15 Nov, 2018

Kommunrevisionen 2015-2018
 • Ordförande Sten Wahlgren (M) tel. 070-791 21 19
 • Vice ordförande Ingvar Andréasson (BP) tel. 076-942 12 20
 • Kommunrevisor Roar Onsö (S) tel. 0431-36 55 72
 • Kommunrevisor Torsten Hanstål (BP) tel. 0431-747 35
 • Kommunrevisor Gert-Håkan Ericsson (MP) tel.  0431-721 80
 • Kommunrevisor Erik Lundvall (L) tel. 070-598 44 20
Kommunrevisionen 2019-2022
 • Ordförande Ingvar Andréasson (BP) tel. 076-942 12 20
 • Vice ordförande Sten Wahlgren (M) tel. 070-791 21 19
 • Kommunrevisor Ingmar Jönsson (BP) tel. 0431-36 15 15
 • Kommunrevisor Erik Lundvall (L) tel. 070-598 44 20
 • Kommunrevisor Christer Lindén (M) tel. 0431-754 87
 • Kommunrevisor Håkan Philipsson (S) tel. 0431-41 02 32
 • Kommunrevisor Nils-Börje Nilsson (C)

E-post: fornamn.efternamn@bastad.se

Ansvarsområde

Kommunrevisionen är ett kommunaldemokratiskt instrument för att granska, utvärdera och främja effektivitet i verksamheten. Revisorerna ska årligen granska all verksamhet som bedrivs i nämnder och styrelser.

För varje nämnd och styrelse ska revisionen granska och bedöma ändamålsenligheten, ekonomin, räkenskaperna och den interna kontrollen. Målet med revisorernas arbete är ansvarsprövningen, d v s revisorernas bedömning i frågan om ansvarsfrihet som lämnas till kommunfullmäktige inför deras prövning och beslut. Den kommunala revisionen är samordnad vilket innebär att även bolag och stiftelser ingår i uppdraget.

Inriktningsmål
 • Arbetet i revisionen följer kommunallagen och den goda revisionsseden.
 • Integritet och oberoende är honnörsord.
 • Revisionen ska vara en resurs som samtalspartner, idégivare och utvärderare.
 • Stor öppenhet eftersträvas.
 • Revisionsplan fastställs årligen efter en risk- och väsentlighetsanalys.
 • Revisionen ska ha återkommande kommunikation med nämnder/styrelser/bolag.
Auktoriserade revisorer

Revisionen har fr o m 2018-01-01 tecknat avtal med auktoriserade revisionsfirman EY i Helsingborg.

Click to listen highlighted text!