Click to listen highlighted text!

Hantering av personuppgifter

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Med anledning av nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi som myndighet behöver ofta spara och behandla personuppgifter för att kunna utföra vårt uppdrag. De vanligaste förekommande uppgifterna som vi sparar är namn, adress, födelsedata/personnummer och/eller kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling brukar vara att kunna behandla antingen en ansökan eller anmälan om ditt ärende inom en viss nämnds verksamhetsområde.

Vi har fått dina uppgifter från dig själv men ibland kommer de från någon annan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter kan vara myndighetsutövning eller att det följer av ett allmänt intresse. Andra rättsliga grunder är att hanteringen anses vara nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, skydda intresse av grundläggande betydelse, för att fullgöra ett avtal eller att du lämnat ett samtycke till att uppgifterna behandlas. Dina uppgifter kommer att sparas olika länge och det beror på behovet av att spara uppgiften och på vilken lagstiftning och rättslig grund som bedöms vara tillämplig. Vi behandlar dina uppgifter med den säkerhet som krävs för att de inte ska behandlas på fel sätt.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan i vissa fall delas med en annan kommunal verksamhet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Varje nämnd eller kommunstyrelsen anses vara personuppgiftsansvarig och ansvarig för hanteringen av dina uppgifter. Du har rätt att kontakta den aktuella nämnden om du vill ha ut information om de uppgifter som finns om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta den aktuella verksamheten via telefon 0431-77 000 alternativt bastads.kommun@bastad.se.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@bastad.se alternativt via 0431-77 000. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten (www.datainspektionen.se).

Kontakt

Kundcenter

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Visa karta

Telefon
0431-770 00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!